Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 1063.

Aasen, Hanna-Louise, 2020. Nyckelparametrar för en levande landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aasen, Hanna-Louise, 2021. Återupptagen persontrafik på Västerdalsbanan : en studie av järnvägens betydelse för mobilitet och en fossilfri framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abrahamsson, Emil, 2017. Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agelii, Saga, 2019. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlqvist, Anna, 2013. Viktiga kvaliteter i utemiljö kring äldreboende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlström, Hanna, 2009. Ljus i staden : att utnyttja offentliga rum när mörkret faller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Airijoki, Oskar, 2017. Välkommen till dödens landskap : en hermeneutisk studie av Flackarps gravplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Airijoki, Oskar, 2020. Why it felt wrong to remove the glass – investigating site and site-narratives at Regjeringskvartalet, Oslo, Norway. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aksli, Kaisa-Leena, 2009. A place called home. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Alfredsson, Hanna, 2019. Skapandet och rätten till staden : en undersökning av samhällsplaneringens roll i människors medskapande av platser och möjlighet att uttrycka motstånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2021. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alinder, Mirjam, 2015. Gummigranulatets lekvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alinder, Mirjam, 2018. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allard, Siri, 2021. Flexibla gaturum : ett gestaltningsförslag över en gatusträckning för en minskad skyfallsproblematik i Erikslustområdet, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allenmark, Klara, 2020. Temporära platser som dialog : en exempelstudie av Friisgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almquist, Signe and Rydén, Wilhelm, 2024. Planering av besöksdestinationer : en fallstudie om besöksnäringen och landskapet på Öland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Amanda, Karlsson, 2017. Öppen dagvattenhantering i stadens offentliga rum : klimatanpassning i Landskrona. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Anders, 2014. Landskapsanalys över Malmö Stadsbiblioteks utbyggnad i ett kulturhistorisk perspektiv : planering i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Annie, 2024. Regional fysisk planering : lösningen på planeringens utmaningar eller ytterligare en komplexitet?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Annie, 2016. Regional planering i förhållande till kommunal planering : en fallstudie med Region Skåne och Sjöbo kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Birgitta, 2009. Uteförskola : en undersökning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Andersson, Daniel, 2011. Slottsholmen på Svaneholm : en fallstudie om en historisk park- och gårdsmiljö och hur den kan ha tett sig under 16-1700-tal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Andersson, Ellen, 2018. Aspekter på belysning i urban miljö ur ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erik, 2022. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Joel, 2019. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Joel, 2017. Slum at the center : participation and radical planning in Villa 31, Central Buenos Aires. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2019. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2017. (O)jämställd fysisk aktivitet : Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Pernilla, 2011. City planning theories in Sweden : yesterday, today and tomorrow. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Andersson, Pernilla, 2013. Växtmaterial för klättrande barn . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson Teleman, Katja, 2011. Under stadens yta : en studie av framtida användningsmöjligheter i Stockholms underjord. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Andreasson, Dennis, 2014. Hur ser vi på, och planerar vi för, kyrkogården som offentligt rum?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andreasson, Dennis, 2017. Nyliberal stadsplanering : oxymoron eller symbios? En litteraturstudie och ideologianalys av Älvstadenprojektet i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andén, Kajsa, 2022. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andén, Kajsa, 2020. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aneljung, Sara and Ederyd, Joanna, 2015. Den offentliga platsens exkluderande och inkluderande förmåga : utifrån fysiska element på Gustav Adolfs torg i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2020. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2017. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Annersten, Petronella, 2022. Skyfallsplanering i Malmö stad : före och efter översvämningarna 2014. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Appelgren, Julia, 2014. Strategier för bilsnåla städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arai, Elin, 2020. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arkander, Ellen, 2014. Betydelsen av social konsekvensbeskrivning : att sia om en hållbar framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arkander, Ellen and Nordahl, Anna, 2017. Hamnområde i omvandling : ett gestaltningsförslag för Varvsstadens nya offentliga rum. First cycle, G2E. Alanrp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnesson, Frida, 2011. Kyrkogården: begravningsplats eller rekreationsområde? : en fallstudie av två kyrkogårdar i Växjö kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Arnås, Linn, 2014. Cykelns plats i staden : metoder för en ökad och säkrare cykling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnås, Linn and Elg, Klara, 2016. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arulf, Fanny and Scott, Sujaila, 2022. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Emelie, 2013. Att kartlägga sociala värden i stadens utemiljö : sociotopkartering som metod i Stockholm och Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Emelie, 2015. Systemtänkande, ekosystemtjänster & produktionslandskap : en fallstudie i Elleholm, Karlshamns kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askfelt, Josefine, 2018. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askfelt, Josefine and Pettersson, Sara, 2016. Energiförbrukning hos byggnader med gröna tak : ur ett globalt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Asp, Lisa, 2017. Kan en trädgård göra skillnad? : studie om betydelse av en anpassad utemiljö i det dagliga arbetet med människor med ASD. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aulin, Gustav, 2010. BEMÖTAS-principen : sju tillvägagångssätt för att främja integration genom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Aulin, Gustav, 2013. Tätare och grönare : en fallstudie längs Eriksfältsgatan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Averdal, Rebecca, 2014. Stadsodlingen som mötesplats : odlingar på allmän platsmark i Göteborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Averdal, Rebecca, 2012. Stowe: en landskapspark av betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Axelblom, Caroline and Wiström, Sophie, 2019. Reconquer Reconquista & the space of opportunities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axell Johansson, Gustav, 2019. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Emma, 2018. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda, 2020. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Frida, 2015. Finbetong eller fulbetong? : en studie kring betongens varande eller inte varande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Frida and Ryding, Therése, 2017. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Johanna, 2013. Miljonprogrammen 2.0 – tillsammans med brukarna : förslag till förändringsprocess med fallstudie i miljonprogramsområdet Storvreten i Tumba. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backlund, Amanda, 2018. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backlund, Amanda and Bengtsson, Evelina, 2020. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie, 2016. Förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns lek och lärande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie, 2018. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa, 2022. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa and Rödholm, Alma, 2019. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Banck, Carl-Johan, 2016. Filmen som verktyg för landskapsarkitekter : inventering och analys av processer på en plats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Barrioz, Gabriel, 2011. Miljonprogrammet som kulturarv : en studie bland blivande landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bartenius, David, 2016. Skateboardåkning : ett fenomen i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bauer, Sara, 2014. Jämställd rörelse : genusperspektiv på aktivitetsparker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bauer, Sara and Söderberg, My, 2019. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2021. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2018. Territoriella produktionsformer vid synliggörande av genussystem på offentliga platser exempel: Mårtenstorget. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Anna, 2011. Slumområden - misär eller möjlighet? : att identifiera brister, problem och kvalitéer inom slumområden i låginkomstländer.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bengtsson, Anna, 2013. Vad händer på rådhustorget? : ett gestaltningsförslag av rådhustorget i Vadstena. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Evelina, 2018. Urbana mikroklimat : designstrategier för solstrålning, vind, luft- och ljudkvalité. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Jens, 2011. Ett inkluderande landskap? : etniska relationer och erfarenheter på odlingslotter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bengtsson, Jens, 2014. In-between green : analys av förutsättningarna för en temporär park i Hagstorp, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Arvid, 2021. Det urbana sjukhuset och den postindustriella staden : drivkrafter och argument bakom en rumslig integration av nya sjukhusområdet i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Arvid, 2023. Svartbäcken upp i dagen : spår i landskapet av ett underjordiskt vattendrag och Uppsalas blöta natur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Hanna, 2024. Omgestalta gatan : en omfördelning av gatans utrymme för att lösa den förtätade stadens utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Lovisa, 2010. Möten i det offentliga rummet : att planera för sociala interaktioner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Berg, Lovisa and Crona, Per, 2013. Mining for culture : performance arts center Ställberg’s Mine. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Marja, 2017. Att ordna gatan efter cykeln : en undersökning av omställningen från bilstad till stadsanpassad trafik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Marja, 2019. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2015. Betydelsen av naturkontakt i tidig ålder för framtida naturanknytning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2019. Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergdahl, Kina, 2009. Idéträdgården Lucus : som koncept, arbetsprocess och fenomen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bergdahl, Klara, 2011. Medborgardeltagande i den kommunala fysiska planeringsprocessen : teorier, möjligheter och verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Berge, Martin, 2014. Landskapsarkitektur som länk mellan platsen och dess användare : att fnna mening i vår byggda omgivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Amanda, 2012. Barns rörelsefrihet i en stad - en fallstudie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Berggren, Amanda and Le Veau, Elouise, 2014. Stora Södergatan : communicating a street´s potential through site reading. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Fredrik, 2013. Social hållbarhet i planeringen av Masthusen : en komparativ studie från vision till Breeam-certifiering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglind, Lisa, 2018. Torget som demokratisk arena : och hur den påverkas av utomhusreklam och kommersialiseringen av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergljung, Johan and Pedersen, Flemming, 2021. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergman, Laura Kristine Marianne Grace, 2016. Civil participation in slum development projects : a case study of the civil participation in project Viva Lago Soldati, in Buenos Aires. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergsten, Lovisa, 2016. Flytta eller stanna? : unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Brianna, 2022. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Erika, 2013. Att tala om de offentliga rummen : om begrepp och metaforer i planeringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Erika and Thorén Lindgren, Axel, 2015. Living, perceiving and participating in Uganda : an exploration into methods for adding children’s perspective to a rural community development project. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Louise and Engberg, Alice, 2023. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Sara, 2013. Grön rehabilitering i planering : förebygga och behandla stress. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertholdson, Emelie, 2009. Planera för integration : med utgångspunkt i projektet Norra Sorgenfri. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bertilsson, Maja, 2019. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertilsson, Max, 2022. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertland, Sanne, 2018. Parkstråk längs Ronnebyån : ett gestaltningsprogram med utgångspunkt i Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bjelkengren, Birgit, 2013. Implementering av den Europeiska Landskapskonventionen i Sverige : att hantera verktyget i praktiken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bjelkengren, Birgit, 2011. Kåkstadens värden, utveckling och tillväxt : effekter av att växa utan stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bjerler, Karolina, 2009. Bevarande av parker, trädgårdar och landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bjerler, Karolina, 2011. Handen bakom Vegeholms engelska park - en studie av parken och dess uppkomst . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Björk, Linnéa, 2011. Möllevångstorget : en fallstudie utifrån två platsteorier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Björk, Linnéa, 2013. Principer och riktlinjer för attraktivare tågpendling : analys av Stationssamhället Vinslöv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björk, Lisa, 2011. Producera mera! : markanvändning i jordbrukslandskapet. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Björk, Lisa and Milton, Jonna, 2013. Urban kannibalism : relationen mellan människa och produktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björklund, Sofie, 2012. Biosfärområdeskonceptet och dess tillämpning i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Björklund, Sofie, 2014. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Jones, Emma, 2014. Landskapsarkitektur och hållbar design : förhållningssätt, tillämpning och värdering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Jones, Emma, 2017. Landskapsarkitektur och scenkonst : en undersökning av gränsland och ämnesöverskridande interaktioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björnfot Larsson, Tintin, 2020. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blank, Ida, 2014. Bilfria områden : en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blank, Ida, 2012. Om hållbar stadsplanering i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva, 2022. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blick, Amanda, 2011. Jakten på genius loci : att förstå och finna platsens själ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Blick, Amanda, 2014. Öppna öronen! En blivande landskapsarkitekts utforskande av ljudets roll i platsskapandet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomberg, Anders, 2009. Gröna tak som del i ett hållbart stadsbyggande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Blomberg, Louise, 2022. Om sten: bearbetade landskap : en upplevelsebaserad studie av natursten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomqvist, Ida, 2014. Ekosystemtjänster som planeringsverktyg : 2 studier av hur ekosystemtjänster kan inkluderas i samhälls- och landskapsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomqvist, Ida, 2012. Hållbar utveckling - betydelse och betydande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Blomé, Oskar, 2023. Konst – ett verktyg för att appropriera rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boberg, Fanny, 2014. Utemiljöns betydelse i vården : ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus med målsättningen ökad livskvalitet och förbättrad arbetsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boberg, Fanny, 2012. Återhämtning i gröna miljöer vid fysisk och psykisk ohälsa - en kartläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bodelius, Stina, 2010. Genusperspektiv på stadsplanering : en analys utifrån regeringens allmänna jämställdhetsmål. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bodelius, Stina, 2013. Lek på kartan : strategisk lokalisering av lekplatser med exempel i Landskrona. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bohlemark, Axel, 2010. Fysisk planering inför klimatförändringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bohlemark, Axel, 2012. Urbana element : stadsmöbler, placering och gestaltning för användaren. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bolin, Ylva, 2013. En fredad plats : om kyrkogårdens och begravningsplatsens roll nu och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borg Nilsson, Izabelle and Funck, Madeleine, 2022. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bosdottir, Alva, 2012. Naturkontakt på jobbet ‐ effekter på hälsa och tillfredsställelse av utemiljön vid arbetsplatsen . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bosdottir, Alva, 2019. Urban ängsplantering : litteraturstudie och ett gestaltningsförslag i gatumiljö i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2018. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2020. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bratt, Ludvig, 2016. Vindkraftens visuella påverkan på landskapet : med utgångspunkt i tre olika tidsepoker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bratthäll, David, 2016. Walk the plan : an exploration of linear landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2020. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2022. Tredimensionella klätterväxter : potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brinck, Rebecka, 2019. Att leda dagvatten till trädgropar i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brinck, Rebecka, 2020. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brink, Maria, 2009. Grönt perspektiv på planering! : ortsanalys med grönt perspektiv, exemplet Örkelljunga. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Brodin, Karin, 2016. Jämställd gestaltning : analys och design för Sibbarps aktivitetsyta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodin, Karin, 2013. Social hållbarhet i planering och gestaltning : hur kan målet realiseras?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brogard, Monika, 2016. Hur påverkas det offentliga rummet av en privat ägare? : en studie om fallet Mobilia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bromell, Larsola, 2011. Landskapsarkitektens potentiella roll i arbetet med återuppbyggnad av katastrofdrabbade områden – samlade synpunkter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Brusewitz, Elin, 2016. Att planera för social hållbarhet : en studie av strategier och hur de kan tillämpas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brånhult, Anna, 2013. Historical perspectives on landscape and contemporary planning challenges : how landscape dynamics and the landscape’s past can contribute to current landscape planning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brånhult, Anna, 2010. Övergivna områden med vild natur i staden - värden och attityder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bugge Marin, Åsa, 2013. Tillfällig ljussättning i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bullaku, Qëndresa, 2023. Hur kul är leken? Konceptuella skisser på utformning för roligare lek i tre av Malmös lekplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Burgman, Paula, 2018. Hälsofrämjande utomhusmiljöer i vårdsammanhang : en fallstudie kring utomhusmiljön vid några svenska sjukhus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Burgman, Paula and Lindblad, Lisa, 2021. Hälsofrämjande gångstråk i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Byström, Bim, 2022. Common ground : proposing a new site approach for promoting socio-spatial integration in public leisure space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Bim, 2020. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Peter, 2010. Om associationer till vatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bäcklund, Viktoria, 2022. Kulturarvet som medel för platstolkning och platsspecifik utveckling : perspektiv på kulturarvet vid Kustdammarna i Lomma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäcklund, Viktoria and Svensson, Ellen, 2024. Att uppleva stadens jättar : en litteratur- och enkätstudie om stadens stora, gamla träd och deras betydelse som naturelement i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckman, Amanda, 2022. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bårdén, Louise, 2012. Den nya vilda naturen i stadens övergivna platser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bårdén, Louise, 2016. Plats för vatten : ett gestaltningsförslag för Höganäs hamn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cankalp, Maria, 2024. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cankalp, Maria, 2022. Parametrisk modellering i designprocessen : ett verktyg för att förutse smitvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lottie, 2016. Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering : pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lottie, 2013. Stadsmiljöns betydelse för en stads identitet : med Malmö som referensstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlström, Emma, 2018. ”Den är väldigt speciell. Du kanske vet?” : upplevelsen av konsten i Stockholms tunnelbana. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlström, Emma, 2021. Ljus i mörker : ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cartbo, Frida, 2014. Clean up this mess? : in search for qualities and translation modes in the city district of Vilans strandängar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cartbo, Frida , 2012. Och sen då? En studie av gestaltningsprinciper för framtida alternativa begravningsplatser . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Centring, Nicklas, 2016. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Centring, Nicklas, 2019. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cerwén, Gunnar, 2009. En känsla av ljud : den subtila och platsanpassade ljudinstallationen som en del av uterummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Christensen Strömgren, Sanne, 2015. Träd som temperaturreglerare i stadsmiljö : en litteraturstudie gällande trädval för urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christensson, Malin, 2013. Rekreativa och funktionella hundrastgårdar : ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christensson, Malin, 2015. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christiansen, Annika, 2016. Öppen dagvattenhantering : funktion och upplevelsevärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Clausen, Hanna, 2021. Multifunktionella möjligheter för matlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Coquand, Natalie, 2013. Den sociala miljökonsekvensbeskrivningen : en kvalitativ studie i hur sociala frågor hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Coquand, Natalie, 2016. Landsbygd i översiktsplanering : en rumslig diskursanalys med exemplet Svedala. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Crona, Per, 2011. De kallar oss landskapsarkitekter : om identiteten hos en yrkeskår. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Croneborg, Gabriella, 2019. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Croner, Malin, 2014. Gentrifiering - en segregerande process? : en fallstudie av området Seved och stadsplanerarens inställning till processen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Croner, Malin, 2017. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cronholm, Emma, 2009. Utformning av vägen och dess omgivning : med fokus på bilförarens upplevelser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Dahlberg, Mathilda, 2019. Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat : en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlberg, Mathilda and Nyman, Linnea, 2021. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlberg, Sara, 2013. Skolgårdsutformning till grund för utomhuspedagogik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlin, Filippa, 2015. Urban akvakultur i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlin, Filippa and Berglind, Lisa, 2018. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Linda, 2015. Hälsofrämjande naturelement : argument för att prioritera en grönare arbetsplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Matilda, 2020. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Matilda, 2018. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Oskar, 2022. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dakic, Nora, 2020. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Damjanovic, Stéphanie, 2020. Rum för andrum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Davidsson, Fanny, 2009. En studie av Växjö stadspark : med fokus på rekreation och sociala värden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Didrik, Sofia, 2011. Planeringsstrategier i tredje världen : fallstudier från Bogotá och Mumbai. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Didrik, Sofia and Andersson Teleman, Katja, 2014. Breaking the habitual : ett gestaltningsförslag för Hagebys nya aktivitetscentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Doms, Camilla, 2017. Den fysiska modellen som kommunikationsverktyg för praktiserande landskapsarkitekter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dåderman, Tove, 2014. Det gröna kulturarvet : grönstruktur inom riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dåderman, Tove, 2012. Tillgängliggörande av fornlämningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ebelin, Ulrika, 2020. Stadskärnors utveckling i relation till detaljhandeln : en studie om hur konsumtionsförändringar inom detaljhandeln påverkar stadskärnors utveckling och attraktivitet som handels- och mötesplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ebelin, Ulrika and Fänge, Elin, 2022. Integrating nature in urban areas : how natural structures and features in urban spaces contribute to human health and well-being as well as biodiversity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eckersten, Clara, 2013. Att kommunicera landskapsarkitektur - om problematiken med bilden som kommunikationsmedel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ederyd, Joanna and Aneljung, Sara, 2019. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edeskog, Karin, 2011. Den gemensamma bostadsgården : en studie av vad de boende efterfrågar i sin bostadsnära utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Edeskog, Karin, 2015. Förtätning för förändring : om bebyggelseförtätning i miljonprogramsområden, med exempel från Fittja, Gårdsten och Holma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edling, Ingrid, 2009. Eslövs stadspark : stadsparken som inte var en stadspark men som vill bli. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Efraimsson, Rasmus, 2018. Besökscentrum vid Söderåsen från Åstorp : ett gestaltningsförslag till ny entré utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Efraimsson, Rasmus, 2019. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Einla, Liina, 2010. The Notion of Heterotopia in the Practice of Landscape Architecture. The Garden of Education - Alnarp . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ek Linde, Fredrika, 2015. Blandstaden som planeringsideal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekeblom, Johan, 2014. Platsen som marknadsföring : en undersökning av fenomenet brandspace och dess konsekvenser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekeblom, Johan and Svensson, Christian, 2011. Varför ser platsen ut som den gör? : hur stadsbyggnadsideologier påverkar det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ekelund, Josef, 2023. Natur-lika planteringar med inhemska perenner : gestaltningsförslag för kvarteret Törnrosen, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekelund, Katrina, 2013. Social hållbarhet och förtätning : en kritisk studie i förtätningens sociala paradoxer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekelund, Katrina, 2010. There is no there, there : om platslöshet i fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ekenberg, Hanna, 2013. Den blandade staden : ideal och metoder för att skapa social mångfald i boende och offentliga rum med Norra Sorgenfri som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekenberg, Hanna and Lundén, Fanny, 2015. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekholm Bailes, Jenny, 2021. Arbetet med att gynna vilda pollinatörer i Sverige : strategier och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekholm Bailes, Jenny, 2023. Övergångar : att göra gränser till möten i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Anna, 2015. Röster i staden : om medborgardialog som demokratiskt verktyg i stadsplaneringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Anna, 2018. A place for play in Ng’ambo : a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Ida, 2016. Biologisk mångfald i boendenära lägen : inspiration, förutsättningar och betydelsen för människan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Ida, 2018. Den urbana stäppen : en utforskning av naturliga stäpper och hur stäppens växter kan användas för att skapa urbana planteringar med höga upplevelsemässiga och biologiska värden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eknor, Helga, 2018. Design för meningsfull lek. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eknor, Helga, 2020. Kanalplan : ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstrand, Anna and Brolin, Thilde, 2023. ”Alla” är välkomna hit : exkluderande design på stationstorgen i Hyllie och Rosengård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Linn, 2013. Grönytefaktorn som planeringsverktyg : bostadsgårdens utveckling över tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Linn, 2019. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Marcus, 2019. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Marcus, 2017. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elern von, Sofie, 2015. Att tillämpa ekosystembaserade anpassningsåtgärder i Sverige för kustrelaterade klimatförändringshot. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elg, Klara, 2014. Stadsodlingens plats och roll i staden : exempel från Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elgström, Johanna, 2009. Idrottens platser : en landskapsarkitekts syn på idrottsplatser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eliasson, Jennifer, 2023. Betydelsen av artvariation i Malmös alléer : artvariation på olika skalor för förebyggandet av sjukdomar och skadegörare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Linnéa, 2022. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ellert Ezeldin, Sara, 2010. Med människan i ljuset. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ellert Ezeldin, Sara, 2013. Trekanten är inte fyrkantig : gestaltandet av en mötesplats på parkeringsplatsen Trekanten. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Enbom, Susanne, 2009. Skalans betydelse vid utformning av stadsrum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Endre, Emilia and Henning Backlin, Saga, 2024. Utemiljöns betydelse inom äldrevården : med äldreboendet Blombuketten som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eneström, Linda, 2024. Dagvatten- och skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse : kriterier som styr utformningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Enoksson, Viktoria, 2017. Planera för gröna stråk! : hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad ?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Enoksson, Viktoria and Forssell, Sofie, 2015. Positiva fotavtryck : hur kan man använda sig av hållbarhetsteorin Cradle to Cradle?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2019. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2021. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Elise and Lyth, Anna, 2015. Fler nyanser av grönt och blått : hur hållbar dagvattenhantering kan rymmas i Malmös täta stadsväv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Elise , 2012. Planeringsmetoder för barn i fysisk planering - en studie på nationell, regional och kommunal nivå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eriksson, Johan, 2009. 5 minuter till Luleå : en visuell studie av en stadsinfart. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eriksson, Matilda, 2018. Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud : en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Rebecca, 2015. Ekologisk hållbar utveckling i kommunal planering : en kritisk granskning av Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Rebecca, 2015. Ekologisk hållbar utveckling i kommunal planering : en kritisk granskning av Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Rebecca, 2019. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Sanna, 2009. Skånes landskap - ett industriminne? : en betraktelse med utgångspunkt i Findus ärtodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eriksson, Ylva, 2019. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Ylva, 2017. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlingsson Lundgren, Amanda, 2014. Kan grönare arbetsplatser minska stress?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlingsson Lundgren, Amanda and Kristoffersson, Mathilda, 2016. Ett bilfriare stadslandskap? : hur förarlösa bilar kan forma framtidens stadsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ermegård, Karin, 2009. Spåret mot parken : en gränsöverskridande stig mellan torg och park i Norra Sorgenfri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Erséus, Lisa, 2015. Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erséus, Lisa and Unnersjö, Sofi, 2015. Planeringsprocessen : Vilka metoder finns att använda som planerare för att uppnå en god stad? En undersökning av det prisade projektet, ”Making space in Dalston”. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2019. Att hävda Revingeheds värden : att bevara natur i ett föränderligt sällskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2021. Revingefältet genom kamerans lins : att utforska ett landskap med fotografering som metod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eva-Marie, Larsson, 2009. Muslimska begravningsplatsen i Malmö : förändring över tid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fajerson, Charlotte, 2009. Parc de la Villette & Bulltoftaparken : en jämförelse mellan parkerna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Falck, Mona, 2012. Den mångfunktionella skogen – förutsättningar och möjligheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Falck, Mona, 2014. Utemiljön ur ett ekosystemtjänstperspektiv : undersökning och gestaltning med fokus på en bostadsgård i stadsdelen Norra Fäladen, Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Filippusdottir, Lilja, 2009. Connection to nature - exploring opportunities by the Riverside Glerá in Akureyri, Iceland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fischer, Jenny, 2017. Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet? : en litteraturstudie över för- och motargument. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fischer, Jenny, 2020. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fjällbäck, Julia, 2018. Att vara eller inte vara en del av staden : en undersökande studie av det materiella rummets inverkan på människors möjligheter till personliga uttryck i städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fjällbäck, Julia, 2012. Att vila i händelsernas centrum - en litteraturstudie av återhämtande faktorer i urban miljö . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Flack, Anna, 2018. Miljökvalitet och tillfälliga förskolegårdar : en undersökning av goda utemiljöer och utvärdering av åtta modulförskolor i Mellansverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flack, Anna, 2015. Vårens paradrabatt : om komposition med lökar och knölar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flodin, Helena, 2015. Det soldyrkande folket! : en studie kring behov av skugga på våra badplatser, tillämpat i gestaltningsprinciper. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flodin, Helena, 2013. Planeringsaspekter för hur uteliggares liv hanteras i stadens offentliga rum : med exempel från Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flygar, David, 2020. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelberg, Anna, 2009. Recreation in the urban countryside. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fogelfors, Lovisa, 2015. Från Åkerholme till Askgravlund : ett gestaltningsförslag för en askgravlund vid Alsike kyrka i Uppland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelfors, Lovisa, 2011. Scilla-släktets användningsmöjligheter i Sverige : med utgångspunkt i ståndort, egenskaper och historia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fogelklou, Anna, 2010. Fler mötesplatser i våra utemiljöer – en länk i arbetet med ökad integration i Malmö? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fogelklou, Anna, 2011. Planering  av  hamnområdet  i  en  sommarstad : en  fallstudie  i  Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia, 2022. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Folkesson, Johan, 2009. Brukarmedverkan på allmänna platser : vilka deltar och vem påverkas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Forsfält Ljungberg, Anna, 2021. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsfält Ljungberg, Anna and Andersson, Matilda, 2023. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman, Ivan, 2014. Humor i landskap : en introduktion till humor i landskapsarkitektur med fokus på Benign violation theory. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman, Ivan, 2017. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman Semb, Joel, 2018. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman Semb, Joel, 2020. Combining space for recreation and flood accomodation : a design proposal for Länghem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fossgreen, Yrsa, 2022. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fransson, Diana and Brolén, Emma, 2022. Läkande landskap : bioremediering som medel för att utveckla postindustriella förorenade miljöer, en studie av Lokstallarna i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Franzén, Jonathan, 2009. Acceptans av vindkraft. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fredriksson Bratthäll, David, 2016. Gebvägen, mötesplatsen, torget : en utveckling av ett koloniområde i Landskrona. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson Bratthäll, Disa, 2021. Miljöetik & landskapsarkitektur : teori & praktik med avgränsning våtmarksrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Freng Blümke, Amanda, 2023. Grönare gata på 25 kvadrat : en studie av utmaningar och möjligheter med biodiversitetsfrämjande parklets i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Freng Blümke, Amanda, 2019. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Friberg, Emilia and Rajamäe, Kaisa, 2017. Barns utemiljö vid asylanläggningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Friberg Olsson, Emilia, 2014. Rehabilitering i staden : att planera för dem som inte tar någon plats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frisk, Hanna, 2008. Där horisontellt möter vertikalt : en studie av hur fasaden och gatan påverkar upplevelsen av stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Frohm, Johanna, 2021. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fälth, Erik, 2011. The vertical farm : varför har idén uppkommit och hur är den tänkt att fungera?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well-being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ganestam, Lisa, 2009. Dagvattenhantering som arkitektur : det estetiska värdet hos öppna dagvattenanläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Gard, Charlotta and Peters, Tanja, 2015. Leklandskap i skolmiljö : förslag till gestaltning av utemiljön på Lunds Montessorigrundskola. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gard , Charlotta, 2012. Grönytefaktor - ett verktyg för en grönare stad?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Gerdin, Lina, 2013. Uteliggarens plats i stadens offentliga rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2023. Blandstaden som planeringsideal för socialt hållbar stadsutveckling : en inblick i gentrifierings- och segregationsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2021. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gillefalk, Lina Lo, 2018. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gillefalk, Lina Lo, 2016. Sparsamhetens estetik : en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ginel, Ksenija, 2020. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Godsk, Johannes, 2020. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Good, Johanna, 2016. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Good, Johanna, 2012. Miljö för fysisk aktivitet i den täta gröna staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Gottberg, Emil, 2009. Urban odling : möjligheter för framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Grahm, Malte, 2020. Representation av landskap i arkitektmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granberg, Josefina, 2019. En studie av den japanska natursynen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granell, Emma, 2019. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granqvist, Elin and Lindqvist, Caroline, 2014. Att beskriva platser : Platsstudier och analys av Rundelsgatan och Regementsgatan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Greiff, Moa, 2013. Går det att skapa en bostadsmiljö för alla i staden i den postmoderna demokratin?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gross, Anton, 2013. Vem får tala i staden? : en undersökning av reklam i Göteborg och hur den hanteras i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gross Liljenström, Madeleine, 2014. Linjeavvattning i ny skepnad : förslag till hur nya mönster på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gross Liljenström, Madeleine, 2014. Perenners värde i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Justyna, 2014. Kännetecken för välutformade skolgårdar : med exempel från en grundskola i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Justyna and Buachoom, Pitchayan, 2016. The landscape architect's guide to the world of solid waste. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Matteus, 2016. Barnens plats i den fysiska och virtuella världen : lekens betydelse och funktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grundberg, Julia, 2009. Att söka form. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Grundh, Ida, 2021. Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gullstrand, Rebecka, 2013. Bygga bort problemen : Kan förtätning öka den sociala hållbarheten i miljonprogramsområden? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gunnarsson, Emma, 2011. Argument för grönska : ur människans hälso- och upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Gunnarsson, Emma, 2013. Stadsnära skogar : en plats för både skogsföryngring och människors rekreation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Elina, 2009. Människovänliga stadsrum enligt Jan Gehl. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Gustafsson, Maria, 2018. Landskapsplanering : ett regionalt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustavsson, Oscar, 2012. Främjande av den biologiska mångfalden i ett kommunalt sammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Gustavsson, Oscar, 2015. Nyskapande och utvecklande parkskötsel genom reflekterande praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustavsson , Ola, 2009. Landskapsurbanism i en Post-Industriell kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Göransson, Moa, 2023. Urban löpning : hur upplevs löpning i staden, med Malmö som fokus?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haglund, Elias, 2022. Gröna bibliotek som en mångfunktionell urban allmänning : en exempelstudie av biblioteket Garaget och projektet Gröna biblioteket i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagstam, Matilda, 2020. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagstam, Matilda, 2022. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2021. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2023. Spår i jorden : en studie av ett extraktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haj Khalil, Lava and Haj Khalil, Wanda, 2024. Damascene-husens atriumgårdar : en liten plats men en stor värld. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallgren, Eveline and Norderyd, Charlotta, 2023. Historia i varje anläggning : landskapsarkitekters förhållningssätt till historiska platser och anläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haluzan, Max, 2011. Kan man minska bilåkandet i staden? : sett ur ett stadsplanerarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hammarstedt, Elvira, 2024. Surret i staden : koloniträdgårdarnas betydelse för vilda pollinatörer i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarsten, Sebastian, 2023. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Clara, 2012. Landskapsbild : om landskapsbildens bevarandevärden, arbetet med dess bevarande och möjligheter för framtida arbete med landskapsbildens värden inom planering och gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hansson, Clara, 2014. Träds inverkan på solstrålning mot bebyggelse : effekterna av trädval och placering i staden, sett ur ett hållbart perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa, 2020. Att gestalta för vintern : en undersökning av vilka kvaliteter hos vegetation som kan användas för att skapa höga upplevelsevärden under vinterhalvåret. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson Broman, Moa and Eckersten, Clara, 2013. Bortom betraktandet - att tillgängliggöra en interaktiv naturupplevelse : en gestaltningsundersökning genom exemplet Tyresta nationalpark och naturreservat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hansén, Emelie, 2017. Landskapet i samband med infrastrukturprojekt : med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harrysson, Frida, 2015. Stadsplanering för minskad segregation : den kommunala planeringens svårigheter/möjligheter med fokus på fysiska och sociala integrationsåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda, 2021. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hartman Magnusson, Ylva and Karlberg, Elsa, 2016. Att bygga Malmö helt : en kritisk diskursanalys av social hållbarhet som den sista pusselbiten i Malmös stadsomvandling, genom exemplet Amiralsstaden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hastman, Patricia, 2008. Ögårdsparken - en gemensam park för olika kulturer genom aktivitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Havéus, Sophie, 2021. Privata trädgårdens brister och potential : hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2019. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Johanna, 2013. Ekosystembaserad biomimik : hantering av klimatförändringar med hållbar design. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Johanna, 2015. Transforming delta terrains : research and design for a site in a telecoupled river system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Marit, 2010. Är det där ett torg? : en studie om upplevelse, användning & gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hedlund, Marit and Wejbro, Maria, 2012. Design Program for Dessie Campus, Wollo University, Ethiopia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hedman, Anna, 2010. Samplanering - hinder och möjligheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hedman, Anna, 2012. Varför just där? En studie av boendekriterier i ett landsbygdsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Helander, Axel and Hillinge, Carl, 2015. Malmös innersta ringväg : en vision för Centrumkanalernas framtida utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helander, Axel and Hillinge, Carl, 2012. Paradisparken – en studie av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Held, Emma, 2023. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helgesson Liljedahl, Astrid, 2023. Gärna vindkraft, men helst på någon annans bakgård : inspiration från några grannländer gällande lokalbefolkningens medverkan i den förnyelsebara energiomställningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, John, 2009. Konsten att kommunicera landskap : eller att utbilda för medvetenhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2020. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2018. Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden : exempelsamling för ökad mångfald i stadens grönstruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellner, Ameli, 2011. Med staden som scen : om människors sociala mönster och deras rumsliga förutsättningar i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hellner, Ameli and Vilkénas, Julia, 2014. In search for sustainable alternatives to lawns : connecting research and landscape design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellström, Arvid, 2015. Mötet mellan parallella världar : en studie i Virtual Reality inom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hellström, Fredrik, 2017. Vad är det som gör att en designprocess uppfattas som färdig? : en undersökning med utgångspunkt i gestaltningen av Hamnbassängen i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellwer, Matilda, 2021. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellwer, Matilda, 2023. Mikroskogen : dess betydelse och inverkan på framtidens skånska städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmbold, Wille, 2016. Grön-blå gator : en undersökande studie över möjligheterna att använda regnbäddar i gatumiljöer - med utgångspunkt i ett gestaltningsförslag för Vasagatan i Kristianstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmbold, Wille, 2014. Sätt staden i rörelse! : stadsplanering för främjande av vardagligt motionerande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmersson, Martina, 2016. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmersson, Martina, 2014. Hur möts teori och praktik inom landskapsarkitektur? : om evidensbaserad argumentation för landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henoch, Maja and Säfström, Sanna, 2018. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henoch, Maja and Terbrant Säfström, Sanna, 2015. I väntan på något annat : en studie av tillfälliga platser ur ett planerarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henricson, Elin, 2009. Breakfast On A Street Corner : a Study on Temporary Land Use in Long-Term Planning in Stavanger. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Henriksson, Alexander, 2012. Kreativitet under ansvar – Underlag för diskussion kring landskapsarkitektens prioriteringar i designprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Henriksson, Alexander, 2015. (con)temporary space: conceiving open space in Nyhamnen — Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Elna, 2022. Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Emma, 2019. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Emma, 2016. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Hanna, 2017. Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad : en pilotstudie som utforskar barns fysiska aktivitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Josefin, 2014. Open-end design : a case study of Nyhamnen’s possibilities in an evolutionary design process. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Josefin, 2011. Vegetation och ljudmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Henrohn, Julia and Juneholm, Nora, 2023. 3-30-300 som metod för en grönare stad : en jämförelse mellan Möllevången Väst och Söderkulla i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herloff, Emma, 2011. Hälsoträdgårdens utformning - med Torups hälsoträdgård som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Herloff Örngren, Emma, 2015. Den gröna fickan i den stora staden : en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2020. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and Lindblad, Lisa, 2019. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and Ågren, Josefin, 2021. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hesselgren, Anja, 2013. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hesselgren Larsson, Anja, 2010. Hur människor uppfattar och påverkas av färgsättning i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hjalmarsson, Hanna, 2013. Att gestalta med vatten : ett förslag på utformning av Campustorget i Skellefteå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Hanna, 2011. Begravningsplatsen som offentligt rum : igår, idag och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hjalmarsson, Karin, 2016. Stadsodlingsnätverk som stöd för nyanlända : fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Sara, 2021. Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjälmberg, Erik and Lundgren, Axel, 2022. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Johanna, 2014. Space qualities : att beskriva och kommunicera stadsrummets kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Marianne, 2013. Genvägar, smitvägar och andra stigar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Marianne, 2016. Längs cykelvägen : att gestalta ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgérus, Elin, 2016. Utveckling och design av blå-gröna strukturer i ett dynamiskt landskap : hur kan norra Sunnersta utvecklas med, och för, anpassning till landskapets förändringar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgérus, Elin , 2013. Går det att planera för anpassning till förändringar i det urbana landskapet? - i så fall, hur? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Carl Jonas, 2020. Fytoremediering : växter som metod för att sanera schaktmassor från föroreningar vid järnväg i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Ida, 2023. Hitta ut till Skåneleden : att underlätta för naturovana personer att ta sig ut i naturen med hjälp av en vandringsled. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Ida, 2021. Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmgren, Agnes, 2020. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Alva, 2021. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Åsa, 2012. Socialt hållbar stadsutveckling – en studie av visionens tillämpning med Rosengårdsstråket som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Holmqvist, Åsa, 2016. Stad i förvandling : om att utveckla ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmstedt, Isabell, 2015. National Urban Parks : a comparison between National Urban Parks in Canada and Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmstedt, Isabell, 2011. Skydd för landskapsbilden förr och nu. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hrafnkelsdóttir, Hrafnhildur, 2010. Public access to lakeshores in Iceland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hultberg, Lisa, 2014. Byggemenskap som väg till god bostadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultberg, Lisa, 2020. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultin, Peter, 2012. Användandet av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft : en studie av planeringsstödet för vindkraft 2007-2010 med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Johan, 2020. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Johan, 2018. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman Skogsmyr, Millicent, 2021. I TID OCH OTID : om dynamiska processer inom landskapsarkitektur & visualisering av tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultén, Alma and Prytz, Noomi, 2023. Konstnärliga uttryck i landskapsarkitekturen : en exempelstudie om kreativt skapande och konst för att stärka det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hurtig, Lovisa, 2024. En levande mötesplats på landsbygden : Otterbäckens småbåtshamn och Agenda 2030 målen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hvit, Sara, 2024. Äldres roll på bostadsgården : forskning, professionell medvetenhet och praktik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Härstedt, Hampus, 2020. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Håkansson, Carin, 2009. Farthinder med förhinder : om acceptans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Håkansson, Lars, 2015. Stadens (mellan) rum : mellanrummens plats och betydelse i planeringsprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Elsa, 2021. Promenadens landskap : en promenadstudie med ett miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Stina, 2010. Vertikala Trädgårdar : ett grönt verktyg i planeringen av framtida urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Höglund, Stina and Nilsson, Hanne, 2013. Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hörnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höök, Maria, 2009. Odla staden : hållbar urbanisering för hållbar utveckling i Syd - med stadsjordbruket som planeringsstrategi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ignell, Kajsa, 2013. Socialt kapital : en skörd från den urbana odlingen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ignell, Kajsa and Bugge Marin, Åsa, 2016. Growing green values : Mapping ecosystem services on urban agricultural sites in Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingemansson, Karin, 2011. Det meningsskapande materialet : platsidentitet och materialitet i vår byggda omgivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ingemansson, Karin, 2013. Om träden måste falla : en undersökning av de gamla och stora parkträden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingemansson, Rebecka, 2016. Barns informella lärande i utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingemansson, Rebecka, 2014. Tropiskt virke : ett hållbart materialval för svensk landskapsarkitektur?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isacson, Anders, 2013. Biologisk mångfald i Bo01 och Norra Djurgårdsstaden : en undersökning av möjligheten att främja biodiversitet genom metoden grönytefaktor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isacson, Anders, 2017. Hangarplatsen : gestaltningsidéer och teoretiska resonemang kring ett offentligt rum i Barkarbystaden norr om Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isberg, David, 2021. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isberg, David and Hellström, Fredrik, 2014. Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isling, Klara, 2009. Att passera gränsen för det normala, : färger och mönster som landskapsarkitektoniska uttryck. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Israelsson, Jessica, 2009. Markanvändningens förändring i vardagslandskapet : en analys av utvalda delar i Wessmantorp . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jacobson, Carl Magnus, 2012. Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö – en historisk jämförelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jacobson, Carl Magnus, 2016. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobsson, Fanny, 2009. Illustrationer av landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jakobsson, Tim-Theodor, 2023. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Tim-Theodor, 2020. Utemiljön på slutna anstalter : en teoretisk diskussion om anstalters utemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson Törmä, Lisa, 2017. Odla taken! : sociala och hälsorelaterade aspekter av takodlingar i stadslandskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansa, Nika, 2011. Landscape artists - Between land, art and landscape architecture : with examples from Maya Lin, Lars Vilks, Monika Gora and Martha Schwartz. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jansson, Hedvig, 2019. Parken som inte fanns : Hagstorp i Malmö och stadens mellanrum som urban vildmark och allmänning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Jessica, 2014. Blandstaden : en undersökning av begreppets ursprung, användning och innebörd i svensk stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2019. Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2021. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2022. Gestaltning av skogsmiljöer för både djur och människor : utveckling av habitatprototyper utifrån livsmiljökrav hos utvalda fåglar och fjärilar, med exempel på tillämpning i Höganäs kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2020. Tulpaner och krokus för mental återhämtning : en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Janäng, Marie, 2010. Stadens odefinierade rum : en studie av det oplanerade. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Janäng, Marie and Melin, Emelie, 2012. Landscaping paradise? : investigating the possibility of promoting landscape literacy through the design of an educational trail in a mangrove swamp on the Andaman Islands. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jarl Skute, Kaspar, 2023. Kvartersstadens slumrande potential : en undersökning av hur den kringbyggda bostadsgårdens rymlighet påverkar dess användbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaryd, Antonia, 2013. Upplevelse i ljus : en studie om ljusets förmåga att skapa rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaryd Johansen, Antonia and Störby, Lina, 2016. Ljusdesign i stadslandskap : projekt Kattesund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jensen, Viktor Erik, 2015. Leden rätt genom Skåne : varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jerleke, Anna, 2009. Fältskiktsarter i naturlika planteringar : vilka råd kan ekologer ge?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Johansson, Emma, 2009. Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur : med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Johansson, Fredrik, 2021. Från kvantitet till kvalitet, men vad är det? : en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Gustav Axell, 2016. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Hanna, 2021. Att flytta och bevara en stad : kulturvärdens hantering i flytten av Kiruna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Klara and Jakobsson, Lisa, 2023. Parkkaraktärer : en undersökning av Slottsparken, Malmö, i vintertid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Matilda, 2024. Barns känsla för naturen : en undersökande studie i hur vi som landskapsarkitekter kan förstärka barns kontakt till naturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Moa, 2023. Den ”gröna” ambitionen : en granskning av hur greenwashing yttrar sig inom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Safira, 2021. Perspektiv från tomterna utan fysisk avgränsning : hur påverkas individen och samhället – fallstudie från en tätort i Västerbotten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Ulrika, 2011. Effektivt, hållbart och mångfunktionellt längs väg : ett arbete om utformning av vägars närområde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Johansson, Ulrika, 2014. Idén som arv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnsen, Sabina, 2009. Att låta medborgaren komma in : en diskussion om medborgarinflytande i planeringsprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Johnte, Wilma, 2023. Med ån som följeslagare i ett föränderligt landskap : en studie om vattenvård som medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlingslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnte, Wilma, 2021. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2020. Den ekologiskt värdefulla gräsytan : och hur dess värden kan kommuniceras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2023. Den ätbara parken : komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Erika, 2010. Dags att omvärdera det urbana ålandskapet : en studie om hur Rönneå kan återta sin position som ett identitetsskapande element i Ängelholm . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jonsson, Emelie, 2022. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Pia, 2009. Offentliga rum och utsuddade identitetsbegrepp : en resa mellan det virtuella och det fysisika i tid och otid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jonsson Buttery, Sanna, 2011. Ruins of Wilderness : sensual Spaces in between. Second cycle, A2E. Alnarp, Sweden, Sheffield, UK: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jostrup, Martina, 2018. Stadsrummet som handelsvara : en studie om privatägda offentliga rum i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin, Nora, 2023. Om landskapets estetik : perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin, Nora, 2020. Vegetation för stadens små : kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2020. Det som göms i snö... : ett årstidsinriktat perspektiv på tillgänglighetsarbete för fotgängare med funktionsnedsättning, tillämpat inom Umeå kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2013. Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2018. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2015. Upplevelsestig vid Malmö Airport : ett gestaltningsprogram ur ett landskapsvårdande perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Åsa, 2011. Utsikt från thoraxkirurgiska avdelningar på Rigshospitalet i Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Karem, Kani, 2016. Barnens plats på skolgården : en studie om hur fysisk aktivitet och hälsa påverkas av skolgårdens utformning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karem, Kani and Jakobsson Törmä, Lisa, 2017. Länken mellan rummet och människan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karestrand, Ida, 2021. Lokala engagemang och samverkan med offentlig planering : om en landsbygd i förändring. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlberg, Elsa and Hartman Magnusson, Ylva, 2014. Var unik! : en litteraturstudie kring stadsprofilering som verktyg vid stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia, 2022. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Amanda and Hansén, Emelie, 2015. Komposition av entrérabatter : ett gestaltningsförslag för sex rabatter vid tre flervåningshus i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Elin, 2015. Är den hållbara staden möjlig utan en levande landsbygd? : en studie av den miljömässiga hållbarheten i Det flerkärniga Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Elin and Skagerling, Elin, 2017. Transforming Nyhamnen : using evolutionary design as a tool for developing flood adapted urban spaces. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Emma, 2009. Hållbar utveckling av transportsystem : en studie av hur Mobility Management implementerats i Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Karlsson, Emma, 2014. Kan funktionalismens ideal användas i dagens stadsplanering?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2024. Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö. Second cycle, A2E. 2024: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2022. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Ida, 2012. Lugn i staden – vad kan det innebära, hur kan det uttryckas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Karlsson, Ida and Philipsen, Josephine, 2014. Design program for Kombolcha Campus site. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Johanna, 2021. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Johanna, 2018. Moss-viewing och dess kopplingar till den Japanska natursynen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Rebecka, 2015. ”Där är mitt favoritställe!” : barns samspel i och användning av en skolas vardagsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Rebecka, 2013. Hur kan högre rekreationsvärden genereras inom en produktionsskog : en studie inriktad på granskog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karltun, Karin, 2018. På upptäcktsfärd i hemstaden : hur vi upptäcker nya platser genom Pokémon GO. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karnell, Gustav, 2013. Imorgon är en annan dag : Ortsanalys för krympande städer i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kesselman, Caroline, 2011. Att planera för ett hållbart transportmedel : en studie av dokumentet Cycle Policy 2002-2012 som en del av planeringsprocessen bakom Köpenhamns cykelvägnät. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kesselman, Caroline, 2014. Nattlandskap : en studie av belysningens rumsskapande egenskaper tillämpat i ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kihlström, Johanna, 2012. Blandbygd : visioner för tätortsnära landsbygdsboende i Sydvästra Möckeln, Älmhult. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kihlström, Johanna, 2010. Hållbar stadsutveckling – studier av Malmö och Prag . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kinch, Elsa, 2020. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinch, Elsa, 2022. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kind, Jennie, 2012. Fytoremediering - ett hållbart sätt att tillgängliggöra förorenad mark?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kind, Jennie, 2016. Grönplanering i Sverige : en jämförande studie av fem kommunala grönplaner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kindberg, Matilda, 2013. Årstiderna i Tors Park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2022. Mitigating the Urban Heat Island Effect in a Local Context : how wind and vegetation regulate temperatures during summer, with an example from the grounds of Karlstad Central Hospital, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2020. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellberg, Emelie, 2009. Bostadsgården : att se till de boende vid utformningen av bostadsgårdar - en litteraturstudie kring bostadsgårdens betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Klaar Stenberg, Linn, 2023. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klacka, Elfrida, 2017. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klingberg, Niklas, 2013. Vattenparkens växtgestaltning : hur dagvattenhantering och rekreation kan kombineras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kouns, Annie, 2023. Dynamisk vegetationsbyggnad i en folkparksmiljö : ett gestaltningsförslag för Folkets park i Lomma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensson, Ingrid, 2009. Ute och cyklar? : på jakt efter en metod att mäta upplevelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kristensson, Ingrid, 2011. Volunteer motivation in Vancouver's Green Streets Program. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kristensson, Klara, 2017. Bostadsgården som mötesplats för äldre och barn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensson, Klara, 2022. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristoffersson, Ella, 2021. Socialt hållbar och rättvis stadsplanering : visioner i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristoffersson, Mathilda, 2014. Varför ser nybyggda småhusområden ut som de gör? : en diskussion kring planeringsprocessen och hur denna kan utvecklas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krohn, Mika, 2023. Inhemska och icke-inhemska gatuträd : möjligheter, begränsningar och risker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krook, Anna, 2009. Trygghet i stadens offentliga rum : diskurser, makt och möjligheter till förändring. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Krüssenberg, Henrietta, 2022. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kummel Welter, Elis, 2024. Offentliga aktörers arbete med invasiva arter i Dalarna : hur påverkas hanteringen av parkslide och blomsterlupin om de tas upp på en nationell förteckning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kylin, Gabriella, 2020. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Käck, Maya and Palmquist, Beatrice, 2020. Relevanta torg : en undersökning kring hur stadens torg kan bli en ökad tillgång för medborgarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Källman, Paulina, 2014. Reglerande ekosystemtjänster i praktiken : ett gestaltningsförslag för Kloster Kyrkopark i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Källman, Paulina, 2012. Torget som blir till slagfält varje natt... En studie om Fristadstorget i Eskilstuna och dess planering utifrån ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kållberg, Klara, 2019. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Köppen Liljeblad, Ida, 2009. Vad gör egentligen en landskapsarkitekt? : en studie av hur yrkesrollen framställs och upplevs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lagneby, Christina, 2012. Gaturum för möten - hur gaturummets skala och gestaltning påverkar stadens sociala hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lagneby, Christina, 2014. Mellan här och där : en analys av stadens form ur ett gåendeperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lai, Jessica and Nordenfelt, Karolina, 2023. Vinterns publika växtlandskap : perenners uttryck och värden under årets mörkaste tider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lando, Nikita, 2022. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landén Helmbold, Ebba, 2017. Malmös tårar : en diskursanalys i eco-branding av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landén Helmbold, Ebba, 2020. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ann-Sofie, 2015. Naturlik dagvattenhantering : naturen som förebild för dagvattenhantering på bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ann-Sofie and Vamborg, Isabella, 2017. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elin, 2011. Fredriksberg kommer aldrig att bli ett Världsarv : en studie av vardagslandskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Larsson, Elin, 2013. Stadskärna i omvandling : en fallstudie om omvandlingen av rekordårsstrukturer i stadsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira, 2020. Blågröna strukturer i urban miljö : case: Delsjöbäcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira and Samuelsson, Oscar, 2018. Ett stråk för alla? : Möllevångens offentliga rum ur ett genus och trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Evelina, 2023. ’Novis’ skiss : en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Henrik, 2014. Kvarteret Rallaren : gestaltning av en byggnad med integrerad offentlig grönyta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Henrik, 2013. Landskapsarkitektur och virtuellt byggande : hur berör tillämpningen av BIM och VDC landskapsarkitektens yrkesutövning och roll i byggprocessen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Mikael, 2015. Arvet från Spritan : berättelsen om produktionslandskapets betydelse för omgivningen i Ödåkra. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Petter E, 2010. The Podcar Way : hur kan spårtaxi integreras i en urban miljö?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Larsson, Sofia, 2011. Byggnader i landskap - och bilden av människans natursyn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Larsson, Sofia, 2013. Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ulrika, 2017. Gårdsutveckling för att främja det sociala livet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ulrika, 2014. Ta till vara, utveckla och förnya miljonprogrammets bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lazar, Maria, 2022. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lazar, Maria and Scott, Sujaila, 2024. Following a fire : a design proposal of a landscape heritage park in southeastern Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Le Veau, Elouise, 2012. Kan man få en hållbar stad genom förtätning? - en studie om förtätning i allmänhet och om Malmö stads syn på förtätning i synnerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lennefors, Veronica and Saiduddin, Linnéa, 2023. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leufvén, Hanna, 2018. Regional och mellankommunal planeringssamverkan ur kommunernas perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leufvén, Hanna and Nilsson, Maria, 2020. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin, 2020. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin and Härstedt, Hampus, 2022. Using Evidence Based Design to create Storm Water Management Solutions Supporting Human Well-being : a case study approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewén, Isa and Jonsson, Elise, 2020. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Erik, 2020. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Jenny, 2014. Lek för livet : hur leken kan uppmuntras av vår omgivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Jenny, 2021. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John, 2023. Färjenäsbadet : ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John and Peterson, Anna, 2020. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Nadja, 2013. Att gräva där man står och flytta staden : ett experimentellt uttryck av Kirunas kulturarv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Nadja, 2011. Objektet i platsen, platsen i objektet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lindau, Alva, 2022. Landskapsarkitekten och verktygen : fem fältstudier testar verktygens villkor, konsekvenser och möjligheter för att uppfatta och representera landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Alva and Nyman, Linnea, 2019. Att skapa relation till rum : en fältstudie i Moskva med skissande som metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Nina, 2012. Arbete med grönstruktur i Skåne - begränsningar och förutsättningar för regional och kommunal grönstrukturplanering med Landskrona kommun som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lindberg, Nina, 2014. Emmeryd 5:11 : gestaltning av ett landskap i Blekinge med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Stefan, 2013. Is Biodiversity Attractive? : on-site perception of recreational and biodiversity values in urban green space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Stefan, 2010. Meningsfulla möten? : om integration i utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lindblad, Linnea, 2019. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Linnea and Sjöberg, Anna, 2022. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Lisa, 2015. Få staden att blomma genom storskaliga lökplanteringar : lämpliga växtplatser och gestaltning i Solna stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Dag, 2017. Alléer längs framtida vägar : autonoma fordons påverkan på alléer i landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindbom, Dag and Theander, Nelly, 2019. Landscape laboratory Hurlingham-Morón : experimental landscape design for a polluted watercourse in the metropolitan area of Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Elin, 2019. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Elin, 2014. Vikten av en god utemiljö vid äldreboendet Vidablick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindegren, Kaja, 2023. Våtmarker i det kulturhistoriska landskapet : en studie av två anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Martin, 2015. Efter den Kungliga Krigsflygskolan : hur brukas F5 Ljungbyhed idag?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Martin, 2018. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindfors Boij, Jakob, 2012. Golfbanans mångfunktionalitet – ett redskap för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lindgren, Johanna, 2016. Hantering av vatten i urbana miljöer : förutsättningar för att skapa lokala, kretsloppsbaserade system i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Niki, 2020. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindgren, Niki, 2018. Lek, lärande och utveckling : underlag till representation av barnperspektivet i stadsbyggandet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindhé, Henrik, 2013. Lunds stadspark : finns förutsättningar för GSA-certifiering?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindqvist, Jens, 2009. Reseskisser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lindström, Linnea, 2016. Löparens landskap : en undersökande studie om hur motionslöpning kan främjas i vardagslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Moa, 2020. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Viktoria Linnea, 2013. Planerarens roll, makt och ansvar i en medborgardialog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindved, Lovisa, 2023. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungdahl, Alice and Grundh, Ida, 2023. Värmereducerande åtgärder för urbana mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungdahl, Alice and Sanner, Olivia, 2021. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lorentzson, Jessica, 2023. Medskapande design och reellt medborgarinflytande inom svensk landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Losman Nädele, Klara, 2019. Platsens själ : studier och jämförelser av genius loci inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Losman Nädele, Klara, 2021. Storsjöstråket : ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2022. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2020. Stadsrummet i den nyliberala eran : analys av Hyllies stadsrum ur ett historiematerialistiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren Alm, Elin, 2018. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren Alm, Elin, 2020. Urbana ekosystemtjänster : social-ekologisk design i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh Berg, Matilda, 2021. Vad händer när landskapsarkitekten skissar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundin Trotzig, Anna, 2015. Öppen dagvattenhantering i staden : en mångfunktionell resurs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundman, Anna, 2022. Den kreativa skissen : en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Ida-Maria, 2018. Samutnyttjande av offentlig parkmiljö som barns utemiljö i förskolan : en fallstudie med barnperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Ida-Maria, 2015. Strategisk planering för anpassning till förändrad nederbörd i Svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Linnéa, 2020. Naturalistiska perennplanteringar : en jämförelse mellan Arts and Crafts och New Perennial Movement. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Linnéa, 2023. Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser : narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvik, Maria, 2020. En ö i strömmen : gestaltning och konsekvensbeskrivning för Strömsholmen i Norrköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundén, Fanny, 2014. Läkande landskap : att rena mark och vatten med fytoremediering i en urban kontext. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Luts, Gustav, 2022. Mobilitetstjänster i staden : om hur mobilitetstjänster kan minska parkeringsantalet i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lyth, Anna, 2012. Möten i det offentliga rummet – om utformningen av offentliga rum och dess betydelse för social interaktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lyth, Maj, 2021. En studie av ruderatmarker : hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lyth, Maj and Fredriksson Bratthäll, Disa, 2023. Hållbar dagvattenhantering utifrån våtmarkens egenskaper : exemplet Videdal, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lätt, Nilas, 2018. Regional cykelplanering i Skåne : en studie av makt och strukturer inom transportplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Löfgren, Johanna, 2011. Bilresor i staden - med vilka metoder kan man minska dem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lönnqvist, Hanna, 2014. Ekosystemtjänster i bostadsmiljö : ekosystemtjänster som utgångspunkt för gestaltning av en bostadsgård i Lindängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lönnqvist, Hanna, 2012. Grottan som symbol och upplevelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lövemyr, Annika, 2018. Att skapa plats för mörker och natthimlen : belysning och människan i stadens nattlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lövemyr, Annika, 2016. Öppen dagvattenhantering : funktion och upplevelsevärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lööv, Jonas, 2015. Ta plats : en fallstudie av Rosens röda matta. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M. G. Bergman, Laura-Kristine, 2019. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Elin, 2013. Planering - ett spel om stadens framtid : en studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Elin, 2015. Planering med barns perspektiv : en studie om barn och ungas roll som medborgare och aktörer i spelet om stadens framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Anna, 2013. Design proposal for a shifting landscape : the Minecity park in Kiruna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Anna, 2010. Gatukonstens betydelse för den offentliga miljön!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Magnusson, Fredrik, 2012. Blandstaden och gatans betydelse för det sociala livet - exemplet Hyllievång. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Magnusson, Fredrik, 2014. En tillfällig plats : om tillfälliga interventioners inverkan på planerarrollen och medborgardeltagande, och en fallstudie av Södra Förstadsgatans tillfälliga förvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Lisa, 2020. Små urbana grönytor som mentalt välgörande miljöer : ett gestaltningsförslag för en liten park i en växande stadsdel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Lisa, 2018. Sommargågator som planeringsverktyg : exemplet Friisgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Malin, 2015. Fantasi på förskolegården : en studie av utemiljöns roll vid fantasilek. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Malin, 2013. Lek i förskolans utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnér, Kalle, 2010. Bilstaden : om bilismens konsekvenser för stadens gaturum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Magnér, Kalle, 2013. Det gröna och det allmänna : om planering för grönstruktur i tätare stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maja, Josefsson, 2013. Kulturarvsmiljöer under åverkan : om kulturarvsmiljöer som förstörts och betydelsen av restaureringsinsatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmberg, My, 2023. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marklund, Oskar, 2023. VR och Landskapsarkitekturen : hur används den idag och hur kan den komma att användas i framtiden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Markström, Lisa, 2013. Understanding neighbourhood change : a study of the street in Vancouver Downtown Eastside. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Markvi, Christine, 2009. Örtagårdsparken i Rosengård : tillbakablick och framtidsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Mathiasson, Daniel, 2010. Landskapskaraktärsanalys som verktyg för hållbar byutveckling - exemplet Flädie . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Mattsson, Emilie, 2013. Kan miljömedventenhet påverkas av stadsplanering? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Emilie and Rudling, Maria, 2015. N’tendele : att designa en ekologisk trädgård i Moçambique. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Ida, 2016. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Ida and Brogard, Monika, 2018. Skyfallsanpassning som skapar mervärden : en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mehović, Munib, 2022. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mejstad, Moa, 2012. Ungdomars deltagande i den fysiska planeringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Melin, Emelie, 2010. Community Gardens i USA : en studie av rörelsens uppkomst, funktioner och effekter samt en jämförelse med liknande fenomen i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Mellerby, Tove, 2021. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Melusine Jolom, Elna, 2020. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Milton, Jonna, 2011. Vad väljer du? En undersökning av beteendepåverkande åtgärder för att skapa hållbara transportsystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Moberg, Maja, 2009. Att planera för tillväxt : med utgångspunkt i Lund och Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Molin, Emilia, 2018. On site/in studio: scale 1:1 sketching as an approach to a project in landscape architecture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molin, Emilia and Råby, Maja, 2015. Exkursion genom Sibirien : att representera den mänskliga upplevelsen av världens största landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2018. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2020. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Möllerström, Elisabeth, 2010. Ridning i landskapet : planering för ökad tillgänglighet för ryttare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Möllerström, Elisabeth, 2013. Söderåslänken : ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nellrup, Herta, 2023. Gestalta för synskadade : en tillgänglighetsanpassad park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nelly, Maria and Troell, Bim, 2021. Porträtt av svenska naturlandskap : en utforskande resa genom nationalparkernas rum från norr till söder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nessmar, Nathalie, 2022. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nielsen Björck, Elisabeth, 2013. Rätten till staden : en kritisk granskning av medborgardeltagande inom svensk stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Amanda, 2013. Att omgestalta en plats : processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Amanda, 2010. Hörby kommun i förändring : utveckling för framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nilsson, Elsa, 2022. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2024. Normer för visualisering inom landskapsarkitektur : utmana och utforska etablerade normer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emma and Thornberg, Saga, 2016. Vintergröna växter i staden : en tillgång för stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emmy, 2023. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emmy, 2021. Den hårdgjorda villaträdgården : en gråzon i dagens stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida, 2021. Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida and Granberg, Josefina, 2022. Rum för kontemplation i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Hanne, 2010. Förloppslandskap : ett sätt att betrakta landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nilsson, Johan, 2013. Cykeln som en del av hållbar stadsutveckling : varför & hur?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan, 2016. Klimatanpassning med biofilter : utvecklingsalternativ för kvartersstadens gatumiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Jon, 2017. Externhandelns förutsättningar och effekter : med exempel från Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kajsa, 2014. Slutet på ett liv ger upphov till ett nytt : Biournans möjligheter som gravskick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kajsa and Svensson, Elin, 2017. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Lisa, 2011. Naturen i den Svenska trädgårdskonsten : en studie av samspelet mellan människa och natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nilsson, Maria, 2018. Hur kan landskapsarkitekten arbeta för att öka den biologiska mångfalden? : livsmiljöer och spridningsvägar i Bananparken/Skingatornstoften. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Martin, 2010. Cyborglandskap : landskapet, människan och teknologin . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nilsson, Odd, 2024. Hur mår vi bra av en gågata? : faktorer som påverkar den mentala hälsan och upplevelsen bland stadens hårdgjorda miljöer, med gågatan i fokus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Odd, 2020. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson , Lisa, 2013. Trädplanen som ett styrdokument i kommunal trädförvaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson Öhrn, Yrsa, 2017. Utemiljöns betydelse vid skyddat boende : att ta steget ut. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norberg, Hanna, 2021. Att navigera och memorera urbana landskap : mental karta av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norberg, Rebecca, 2015. Arkitekturpolitik : förslag till nytt innehåll i en nationell arkitekturpolitik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordahl, Anna, 2014. Att planera för social aktivitet : en studie av Köpenhamns lommeparker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordenberg, Mikaela, 2009. Rehabiliteringsträdgården : hur människan påverkas och utformningens betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nordin, Agnes, 2014. Att förnimma det vilda. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordin, Agnes, 2012. Ljudstaden - ljud som sinnesupplevelse och gestaltningsaspekt i det urbana landskapet . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nordin, Nanna, 2013. Ljudens plats : om utformning och upplevelse av den akustiska miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordin, Nanna, 2015. Skansen Lejonet, Göteborg : förutsättningar och utvecklingspotential. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Lovisa, 2020. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Lovisa, 2017. Torktåliga planteringar i områden hotade av vattenbrist. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Normann Bjarsell, Elin, 2010. Zenbuddhistiska meditationsträdgårdar - för ökat välbefinnande i Sverige . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Normann-Bjarsell, Elin, 2014. Kvadratmeter per barn : ett planeringsverktyg som mäter kvalitet?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna, 2023. Komplement, ersättning eller bonus? : ett arbete om skol- och förskolegårdars samnyttjan med allmän parkmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna and Andersson, Matilda, 2021. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norstedt, Maria, 2014. Rekonstruktionen av Monets trädgård : en diskussion kring trädgårdens bevarande, representation, autenticitet och mening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norstedt, Maria, 2012. Urbana våtmarker – Gestaltning av miljöer för vattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Norström, Jacob, 2018. En förändrad dagvattenhantering i Göteborg : genom sänkt bashastighet för att möta klimatförändringarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norén, Klara, 2023. En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nygårds, Jonas and Wramhult, Olivia, 2024. Hållbar mobilitet i landsbygdskommuner : en studie av mobilitetsstrategier i Sollefteå och Tranås. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyrén, Johanna, 2023. Lekfull dagvattenhantering : möjligheter till lek i våra nya urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nystrand, Werner, 2016. 3D stödd stadsplanering : en studie i hur samtida digital 3D baserad modelleringsteknik påverkar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nystrand, Werner, 2019. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Näsman, Rut, 2016. Planering av vindkraft i Sápmi : ett steg mot en hållbar energiproduktion eller en postkolonial maktutövning på samiska marker?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Näsman, Rut and Zetterlund, Ingrid, 2018. Vinterinstallation i Döbelns park : på jakt efter vinteroptimism i Umeå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Oelreich von, Carl, 2013. Advertising Space : illustrating the spatial impact of urban outdoor advertising. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ogawa, Wendy, 2012. En ficka full av frihet; hur användningen av pocket parks kan verka restorativt på människor i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Olin Petersson, Hanna, 2009. Är landskapsarkitektstudenter isolerade? : en studie om landskapsarkitektstudenters möjligheter att integrera med andra studenter som anknyter till landskapsarkitektens yrkesområde under sin utbildningstid.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Olofsson, Maja, 2017. Stadsplanering utifrån medborgarnas röster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Maja and Nilsson Öhrn, Yrsa, 2019. Produktiva städer : en begreppsundersökning med gestaltning i samband med Europan 15. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Andrèe, 2017. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Andrée, 2014. Träd i hårdgjorda ytor : hur kan situationen optimeras för träd planterade i hårdgjorda miljöer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Hanna, 2009. Bilder av landskapsarkitektyrket i Sverige : en pilotstudie om yrkesrollen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Olsson, Henrik, 2009. Landscape? Urbanism : om semantik och språkets betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Olsson, Ionna, 2016. Landskapsarkitektur för social hållbarhet : en studie av hur gestaltningen påverkar social hållbarhet med utgångspunkt i ett tävlingsbidrag för en park i Backa, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Ionna and Störby, Lina, 2013. Stadsrum för social mångfald : allas rätt till vistelse i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Jenny, 2020. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Kajsa, 2022. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Kajsa, 2017. Undgår Göteborg att bli det nya Venedig? : klimatanpassning för översvämningar: exempel Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Patrik, 2014. Vem definierar bilden av en allmän plats? : en analys av debatten kring omvandlingen av Slussen i Stockholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Sandra, 2023. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Osvalder, Linn, 2013. I vått och torrt : ett gestaltningsförslag med naturen som meddesigner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Osvalder, Linn, 2011. Trygg belysning i stadens mörker : med en studie av Central Park, New York City, USA. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ottosson, Lisa, 2012. Intelligent videoanalys (IVA) som verktyg för genomförandet av rörelseanalyser hos fotgängare på offentliga platser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Pallin, Sara, 2012. Att skapa en restorativ plats : ett designförslag för en restorativ trädgård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Pallin, Sara, 2010. Vad hör du? : ljudets betydelse för en plats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Palmquist, Beatrice, 2023. The realistic idea to be a dreamer : using utopias in landscape architecture to enable hope for a different future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Cajsa, 2018. Biologisk mångfald och tillgänglighet i och vid blå korridorer : hur arbetas det idag med aspekterna biologisk mångfald och tillgänglighet i samband med centrala vattendrag i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palola, Ulrika, 2018. För vem planeras den trygga staden? : en landskapsarkitekts roll i trygghetsdebatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pehrsson, Johan, 2021. Planeringsstöd för kartläggning av lämpliga placeringar för blågröngrå system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2017. Fytoremediering som saneringsmetod och landskapsarkitektur i postindustriella hamnmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pell, Marie, 2016. Skolgårdsprocessen : en skolgård blir till i Lunds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pell, Marie, 2012. Teorier om mental återhämtning – Kaplan, Ulrich och Grahn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Pellas, Ann-Sofie, 2016. Förvildning i offentlig miljö : uppföljning av ett förvildningsprojekt i Sperlings hage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perander, Sonja, 2021. Healthy everyday landscapes : design studies connected to Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perander, Sonja, 2019. Träd som verktyg för att anpassa staden till dess framtida klimat : en studie av ekosystemtjänsterna beskuggning och vindutjämning för att skapa behagliga mikroklimat i stadens hårdgjorda vistelsemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Amanda, 2017. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) : strandskyddslagens syfte, tillämpning och konsekvenser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Amanda, 2020. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2022. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2020. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Kihlander, Robert, 2021. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Toft Möllerberg, Martin, 2023. Design av hållbara parkeringar – material, växtval och ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Rebecka, 2018. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Rebecka, 2015. Ut i naturen! : behovet av anlagda ridleder med exempel från sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2022. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2020. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peters, Tanja, 2012. På upptäcktsfärd i ”den goda platsen” – en tvärvetenskaplig litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Peterson, Anna, 2022. Ögonblick : en observationsstudie om rytm och lek på Gustav Adolfs torg i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Linda, 2013. Hållbara perennplanteringar i offentlig miljö : en studie om erfarenhet från genomförda projekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Linda, 2011. Karlskrona: örlogsstad och världsarv : en fallstudie om stadsidentitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Peterson, Ylva, 2009. Ett vattendrags väg genom tid och landskap : Höje å. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Pettersson, Agnes, 2022. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Agnes, 2020. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Karin, 2017. Möt Klarälvsdeltat : pedagogiskt friluftsliv och naturism i ett tätortsnära 2000 område. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Karin, 2014. Stagnation och krympning : behöver vi ändra vårt sätt att planera?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2021. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur två svenska universitetsstäder förhåller sig till identitet i stadsplaneringen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2019. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Malin, 2021. Parkens betydelse under covid-19 pandemin : hur ett virus belyste vikten av gröna miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Sara, 2019. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Phersson, Tobias, 2014. Land från hav från land : en reflekterande gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Phersson, Tobias , 2010. Blandstad : en studie av dess sociala aspekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Philipsen, Josephine, 2012. Samarbetsprocess som planeringsverktyg - en fallstudie om ett samverkansprojekt mellan byggherre och brukare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Pihel, Johan, 2010. Human Preference and Fractal Dimension : an investigation in the possible connection between fractal dimension and preference in human judgment of swedish pastoral landscapes. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Pihl, Axel, 2020. Ramnäs Nilsgård 133 : ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Axel, 2018. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Simon, 2022. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Simon, 2023. Det urbana mötet med vattnet : strategier för stadens kustlinje. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pira, Louise, 2023. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pohl, Karin, 2018. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ponnert, Linnéa, 2024. Det förhöjda stadslandskapet : scenografin i landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pärli, Frida, 2018. Channelizing Ile de Nantes : exploring and implementing a site-specific design approach for post-industrial transformation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pärli, Frida, 2016. Ett hållbart avtryck : om landskapsarkitekters gestaltning för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Maja, 2012. Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön och tät stad? : fallstudier av förtätningsprojekt i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radeborg, Maria, 2020. Var det bara berberis? : en undersökning av vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radeborg, Maria Sofia, 2022. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2018. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2020. Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rajamäe, Kaisa, 2014. Jämställda förskolegårdar : går det att gestalta?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2022. Turism : incitament för samhällsutveckling & ett potentiellt problem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2019. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehn, Martina, 2016. Mars som ett mänskligt landskap : ett undersökande av förutsättningar för anknytning till ett utomterrestrialt landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehn, Martina and Unnersjö, Sofi, 2018. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reini, Hanna, 2016. Det urbana artens habitat : en litteraturstudie om staden som mänskligt habitat och hur rumsliga faktorer påverkar den. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reini, Hanna, 2020. Katalysatorer för appropriering : en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens påverkan för ianspråkstagande av ett offentligt rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2020. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2022. The missing links in Latvia’s hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ripa, Isabelle, 2010. Barns lek och utemiljöns betydelse för denna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ripa, Isabelle, 2013. GIS som landskapsarkitektens redskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ris, Harald, 2022. Olika typer av våtmarkers roll i översvämningshantering : och vem bestämmer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ritthichot, Kittima, 2022. Supporting wild bees on green roofs and green walls : the importance of incentives from Swedish municipalities. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2020. Skalstock, sektion och deltagande observation : ett försök att kombinera landskapsarkitektur och socialantropologi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2022. Var ska vi hänga? : en studie om tonåringar inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roman, Tommy, 2010. Bevarandets problematik och möjligheter i historiska miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Roman, Tommy, 2014. Ett sökande efter det material som försvann : en praktiknära undersökning över byggmaterials potential att återanvändas & återvinnas inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Romé, Emelie, 2014. The Countryside dream : amenity Migration and the new transit-oriented communities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Romé, Emelie, 2012. Medborgardialog i stadsförnyelseprojektet H+ - förhållningssätt och arbetssätt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rosin, Moa, 2022. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosén, Rebecka, 2009. Försvinn. Påminn. Eller återvinn? : om det industriella kulturarvets framtid genom Norra Sorgenfri. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Roupe, Emelie, 2014. Hur landskapsarkitektur kan bidra till att skapa meningsfulla rum i utemiljön kring köpcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roupe, Emelie, 2011. Utveckling av det peri-urbana landskapet : analyser i Kungens kurva. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rubensson, Tove, 2021. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rubensson, Tove, 2023. Att känna in platsen : kroppslig närvaro, strategier och förståelse för landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rudenstam, Julia, 2022. Hur tolkar vi den fotorealistiska renderingen? : en studie ur en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2021. Det industrihistoriska arvet i stadsomvandlingsprocesser : exemplifierat med ett gestaltningsförslag för Göteborgs kexbageri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2019. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rumpunen, Eeva, 2009. Urbaniserad hästhållning: stadsnära hästgårdar och planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rundlöf, Anders, 2022. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rusman, Mathilda, 2015. Inte än, men snart mer jämställda aktivitetsytor?! : ett gestaltningsförslag för ungdomar i Vårbyparken baserat på aktuella referensprojekt och forskning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rusman, Mathilda, 2016. Utomhusytor för fysisk aktivitet : med fokus på könsskillnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2020. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryding, Therése, 2014. Att planera för väntan : en studie kring gestaltningen av kollektivtrafikens hållplatser i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2020. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2019. Landskapsarkitektoniska perspektiv på flyktingläger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Råby, Maja and Sunesson, Johanna, 2019. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rödholm, Alma, 2022. Filmstudier i en urban transformationsprocess : exemplet Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnmark, Rebecca, 2016. Fästingrelaterad problematik och prevention i stadslandskapets rekreationsmiljöer : skötsel- och gestaltningsstrategier för en vandringsstig utmed Isbladskärret i Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnmark, Rebecca and Söderberg, My, 2014. Människor och mönster : så påverkar markbeläggning människors upplevelse av urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rühling, Birgitta, 2020. Malmö by the Sea : en studie om platsanknytning och upplevelsen av tillgång på vatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sagemo, Elinor and Söderberg, Karin, 2024. Gröna lekmiljöer : hur kan grönytefaktor och lekvärden samverka på en bostadsgårdar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlman, Frida, 2022. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saiduddin, Linnéa, 2022. Den post-pandemiska staden : covid-19 och möjliga effekter av nutida svenska stadsbyggnadstrender. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saleh, Sara, 2020. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saleh, Sara, 2022. A Seamless City : female textile workers in the urban fabric of Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Emma and Österback, Jonna, 2022. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Oscar, 2020. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Siri, 2024. Mötet mellan street art och växtlighet : konceptuella skisser för utformning av street art kombinerat med växtlighet i ett industriområde i omvandling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Victoria, 2020. Järnvägsstationerna och deras omgivning : då och nu med fyra exempelstationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg Oberdorfer, Alice, 2024. Bostadsgårdar på bjälklag : en studie om utformning, upplevelse och användning med vegetation i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandstedt, Hedvig, 2023. Dagvattenhantering i privata trädgårdar : brister och möjligheter med fokus på materialval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2020. Betesdjur i förvaltning av rekreationsområden : en studie av Skåneleden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2022. Produktiva grönytor i periferin : en studie i att introducera mångbruk på kommunala grönytor i stadens ytterkant. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Selander, Pär, 2013. Den flerfaldige planeraren : en studie i hur planerarens roll kan diversifieras med utgångspunkt i allmänhetens deltagande i planeringsprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Selander, Pär, 2011. Ugglarp : en fallstudie i implementering av den Europeiska landskapskonventionen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Seligsohn, Miriam, 2023. Rum för återhämtning : en undersökning av rekreativa faktorer i naturreservaten Hammarskog och Kronparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seligsohn, Miriam, 2015. Stadens hemliga rum : individuella upplevelser av egna platser i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seling, Anna, 2009. Platsskapande i teori och praktik : en undersökning av sambanden mellan plats, skapandeprocess och mig som platsskapare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Serin, Karin, 2020. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Settergren, Hugo, 2020. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Shaswar, Vera, 2020. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sirelius, Julia, 2018. Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sirelius Isaksdotter, Julia, 2014. Meningsfulla landskap? : en undersökning av hur begreppet genius loci kan tolkas idag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Anna, 2022. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Elfrida, 2014. Rosen i parken - ur ett lekpersspektiv . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sjöfors, Martin, 2016. De självkörande bilarnas påverkan på samhällsplaneringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöfors, Martin, 2020. En studie om hur framtida landskapsarkitektur kan påverkas av Artificiell Intelligens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2022. Vegetationsbyggnad som brygga för glappet mellan gestaltning och förvaltning : gestaltningsförslag för ett ständigt föränderligt Rostskogen i Hyllievångsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2018. Är ekologiskt hållbar arkitektur och stadsplanering ekologiskt hållbar? : vertikal skog i förhållande till ekologisk hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skagerling, Elin, 2015. Social integration i staden : en studie av nyurbanismens syn på social integration i samtida stadsbyggnadsdiskussion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Skogsmyr, Millicent, 2019. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slipac, Alma-Lena, 2016. Hur kan man genom planering driva rörelse? : en studie av varför och hur människan rör sig. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga, 2019. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Elin, 2018. Cykel är ett väldigt sympatiskt transportmedel : en studie av regional utveckling och cykelleder, med exemplet Fårö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Elin, 2020. Från uppdrag till förslag : en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2017. Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2020. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smekal, Hanna, 2014. Program för utveckling av Malmös kanalrum : program: kontext och arbetsprocess: reflektioner kring urbant vatten. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smekal, Hanna, 2011. "Varför blev det så här?" : om utemiljön på Herrgården från 60-talet och framåt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Sperr, Ellen, 2020. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sperr, Ellen, 2023. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spirén Lindberg, Erik, 2021. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spjuth, Johanna, 2016. Ecosystem Services in Rating Systems : evaluating rating systems for sustainable design through case studies of ecosystem services in residential yards. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spjuth, Johanna, 2014. Klassiska kinesiska trädgårdar : utformning och ideal genom historien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenmyr, Hanna, 2010. Från nytta till nöje : allemansrätten i den svenska skogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Stenström, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar : Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenström, Louise, 2020. Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sterner, Robin, 2015. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sterner, Robin, 2013. Öka pulsen : - en studie av löpningsmöjligheter i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stjernström Cronberg, Andrea, 2023. Mellan skyfall och höjd havsvattennivå : en gestaltning på Atlantparken i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stormgaard, Edit, 2011. Woodlandplanteringar i stadsmiljön : gestaltningsanalys ur ett upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Stål, Gustav and Petersson, Matilda, 2023. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålbrand, Izabella, 2024. Metoder för att involvera barn i fysisk planering : en undersökning av projekt Gatulabba i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhand, Wilma, 2022. Det mänskliga beteendets spår i landskapet : att följa eller att inte följa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2021. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2023. Återbruk på allmänna lekplatser : möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Björn, 2021. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Björn, 2023. Kroppslig registrering av landskapet : gestaltning av ett vindskydd på Hallandsåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sunding, Anna, 2015. Långsiktig grönyteförvaltning i teori och praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundqvist, Janita, 2015. Den shoppingstyrda stadsdelen : med exempel från Fornebu. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundqvist, Janita, 2013. Människans attityder till landskapsförändring : vindkraftsplanering utifrån Nimby och socialt dilemma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundén, Emmi, 2012. Att leva med vatten – om fysisk planering inför havsnivåhöjningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Sundén, Emmi, 2014. Gestaltningsförslag för ett öppet dagvattenstråk i Brunnshög. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundén, Hampus, 2019. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundén, Hampus, 2015. Ljud och landskapsarkitektur : om ljudupplevelse och ljudgestaltning i landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sunesson, Johanna, 2015. Att planera för vilt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svanberg, Stella, 2015. Ringön: en stadsdel där industrin får plats : hur stadsutvecklingsprocesser kan medges i en tid av återindustrialisering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svanberg Ohlsson, Stella, 2012. Ljus för dygnets mörkare timmar - att ljussätta Lommas framtida knutpunkt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Svantesson, Carolina, 2020. En levande stadsmiljö : strategier för att minska bilism i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Carolina, 2022. Skötsel och gestaltning av den tätortsnära skogen : ett skötselförslag för Marieholmsskogen i Mariestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Emelie, 2021. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Emelie, 2019. Ulf Nordfjell och Ulla Molin : en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedberg, André, 2023. Aktivering av offentliga rum i Malmö : en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Christian, 2013. Referenslandskap som förebild vid vegetationsdesign på golfbanor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Svensson, Elin and Hardorp, Tuva, 2018. Jämställdhetens rum : genusmaktordningar i landskapsarkitektur och på offentliga platser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Elin and Hardorp, Tuva, 2020. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Ellen and Brånalt, Fanny, 2022. Socialt hållbara offentliga platser : en studie av Nobeltorget i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Ellinor and Thorstensson, Linnéa, 2023. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Emma, 2017. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Emma, 2023. Koloniområdenas plats i staden : hur deras värden beskrivs i plandokument och planprogram. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Emma, 2015. Planering för gång- och cykeltrafik vid externa köpcentrum : en studie med Nova Lund som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Katarina, 2009. Trädgården i bloggosfären : blogg och landskapsarkitektur, i ett samhälle alltmer influerat av populärkultur.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Svännel, Jessica, 2012. Den hotade marken – En studie kring de biologiska värdena och bevarandet av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Svännel, Jessica, 2015. Potentialen för inkludering av urbana ekosystemtjänster i planeringen : en fallstudie av Brunnshög, Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sällström, Felicia, 2015. Dialogprocesser i skånska kommuner : en studie av representation och planerarens roll ur ett genusperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sällström, Felicia, 2013. Genusperspektiv i planeringen av staden : en teoretisk reflektion samt en studie av kommunala översiktsplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Särnsjö, Johanna, 2009. Yttre gestaltning för upplevelse inifrån. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Söderberg, Annika, 2009. The allotment plot : osäkrande som designstrategi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Södergren, Nina, 2021. Belysning i det urbana landskapet : vilka värden och aspekter inkluderas vid ljussättningen av våra städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderling, Amanda, 2020. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Södersten, Elias, 2016. Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Södersten, Elias and Bartenius, David, 2018. Parametrisk design och dess tillämpning inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderström, Malin, 2012. Gentrifiering – En undersökning av begreppet och fysisk förändring i Möllevången. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Söderström, Malin, 2015. Mapping in/e/qualitites : explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tagesson, Karin, 2024. Hur påverkar dofter vår platsuppfattning? : en litteraturstudie om relationen mellan doft och platsuppfattning med fokus på välbefinnande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Talviste, Merle, 2010. A thought of a new place to interact. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Tardy, Joséphine, 2009. Gränsen mot omgivningen : hur formas stadens kanter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Tavaststjerna, Lovisa, 2020. Superblocks i svensk kontext : undersökande arbete om Barcelonas innovativa planeringsmodell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tegmar, Malin, 2019. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tegmar, Malin, 2015. Teorin kring bevarande av historiska trädgårdsanläggningar och hur detta appliceras på Torups slottsträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tenje Persson, Cecilia, 2021. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tenje Persson, Cecilia, 2019. Kommunöverskridande planering : är lagen om regional fysisk planering lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thelandersson, Marlene, 2009. Efter krig kommer fred : att planera för återuppbyggnad i en krigsdrabbad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Thidell, Åsa, 2021. Rädda Kvillebäcken : möjligheter att rena och fördröja dagvatten. Dagvattenstrategi med syfte att skapa en renare recipient.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thorén, Axel, 2013. Vinterstaden : en studie av hållbar stadsmiljö i Nordens och Kanadas vinterklimat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thorén, Cecilia E., 2009. Hållbar vattenplanering : en diskussion med utgångspunkt ur fyra bristområden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Thulin, Jens, 2011. Mångfunktionella golfbanor : rekreativa och pedagogiska platser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Thuning, Fredrik, 2018. Landscape architecture in video games : a design experiment of a virtual landscape. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thörn, Olivia, 2018. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thörn, Olivia, 2016. Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tiderman Häll, Amanda and Lennefors, Veronica, 2021. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tigerschiöld, Fredrik, 2019. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tigerschiöld, Fredrik, 2017. Kriterier för en framgångsrik rehabiliteringsträdgård : för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Toft Möllerberg, Martin, 2021. Urbana ängar – skötsel, anläggning och problematik : en litteraturstudie av urbana grönytor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Tomasdotter, Ylva, 2009. Den sista vilan : vad kännetecknar en rofylld begravningsplats?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Toreld, Lisa, 2023. 15-minuters staden : resilient stadsplanering eller utopisk vision. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tremm, Kajsa, 2012. Stadens hårdgjorda miljöer som växtplats för träd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Tremm, Kajsa, 2015. Vem ansvarar för projekteringsfel? : aktörernas olika perspektiv i byggprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Troell, Bim and Thidell, Åsa, 2018. Köpenhamns skyfallsplan : en förebild?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trozelli, Johanna, 2023. Att se framtiden i historien : att utforska platsers tidsjup och låta historiken motivera fortsatt utveckling och gestaltning, med fallstudie av Björnsnäs säteri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Troëng, Carl, 2017. Motorvägen i landskapet : en fallstudie av E22 mellan Hurva och Fogdarp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Troëng, Carl Linus, 2020. Träds rumsliga verkan på gator och torg i vintertid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ulinder, Martina, 2021. Den artrika stadsparken : ekosystembaserad gestaltning med natur- och kulturlandskapet som förebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Unosson, Victor, 2023. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Valman, Anna, 2012. Kontextbeskrivningar eller komplexa och angelägna situationer - en studie i samtida beskrivningar av landskapsarkitektens kontext. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Valman, Anna, 2013. Resilient design for the extended Välen-Frölunda Valley. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Valtinat, Sofie, 2017. Multifunktionella översvämningsskydd : att lära sig leva med klimatförändringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Valtinat, Sofie, 2020. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vamborg, Isabella, 2014. Hur man utformar hälsofrämjande utemiljöer : med rehabiliteringsträdgårdar som förebild. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Vernersson, Emil, 2021. Digital konst för stadens väntrum : aktiviteten på Citytunnelns konstnärligt programmerade perronger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vilde Hörnell, Hanna, 2020. Verkliga fiktiva linjer : en studie av olika kartor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vilhelmson, Karin, 2013. Platspåverkan : en fallstudie om delaktighet och genusperspektiv i planeringen av Aktivitetsytan i Rosengård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vilhelmson, Karin, 2011. Staden som utopi : om hur strävan efter ett bättre samhälle konkretiseras i planideal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Vilkancis, Niklas, 2020. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vindelstam, Sandra, 2014. Herrestadsfjället : vindkraft i samspel med landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vindelstam, Sandra, 2011. Vindens framfart i urbana miljöer – en studie av Luleå stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Von Elern, Sofie, 2013. Kompensationsåtgärder : en strategi för att utveckla mångfunktionalitet i ett storskaligt odlingslandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vramsten, Isabelle, 2011. Alléers användning genom tiderna i Sverige : en bakgrund till alléns framtida utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Vramsten, Isabelle, 2013. Hur kan den europeiska landskapskonventionen implementeras i Mölndals kommun genom en landskapspolicy?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vännman, Marta, 2010. Plats och minne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wahlström, Johanna, 2019. Sittplatsens placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wahlström, Johanna, 2021. Sketching in VR for landscape architects : exploring new possibilities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wahlström, Julia, 2022. Det illustrativa planspråket : det gemensamma planspråket inom illustrationsplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallby, Klara, 2009. Stadens små, offentliga platser : om hur vi genom gestaltning kan öka aktiviteten på stadens små, offentliga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wallenstad, Anton, 2022. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallertz, Linnéa, 2015. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallertz, Linnéa, 2018. En tidsresa bland Norrköpings Promenader. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallgren, Therese, 2010. Skönhetssalongen : diskussioner om skönhet vid skapandet av landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wangsten, Henrik, 2022. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wegren, Kristin, 2017. När loken tystnar : aspekter på lösningar för järnvägsrelaterad bullerproblematik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wegren, Kristin, 2015. Skissen som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wejbro, Maria, 2010. Börja lyssna! : ljuds betydelse för utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Welin, Carl, 2007. The Current Emphasis : en diskussion om flödesfilosofi och planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wennström, Ebba, 2022. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wernestad, Josefin, 2018. Att skapa en grön förskolegård : hur kan vegetation främjas genom processen från gestaltning till etablering?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wernestad, Josefin, 2015. Hur kan framtidens skolgårdar utformas med barnet i fokus? : en jämförande litteraturstudie och utvärdering av ett designförslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westerlund, Annie, 2024. Breddade stigar för friluftslivet : en studie om covidpandemins inverkan på användningen av friluftsområden och planering av framtida friluftslandskap i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wetterborg, Johanna, 2016. Framtidens gaturum : en trendanalys om vad som är på gång i gaturummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wetterborg, Johanna, 2018. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wetterup, Carolina, 2022. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widmark, Oskar, 2018. Analys av en örtträdgårds stressreducerande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widmark, Oskar and Norström, Jacob, 2020. Ekofickan : gestaltning i det lilla med naturen som förebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiedewilt, Malin, 2022. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wikström, Sofia, 2023. Gröna väggar i stadsmiljöer : ett klimat- och miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willeborn, Beata, 2020. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willeborn, Beata, 2020. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiman, Nina, 2014. Dynamisk arbete med vegetation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiman, Nina, 2010. Hur påverkar spårvägen rumsligheten i staden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wincent, Carin, 2017. Gaturummet - dess roll genom historien och spaning efter framtida potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wincent, Carin, 2020. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingård, Karolina, 2019. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingård, Karolina, 2021. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingård, Philip, 2022. Nya perspektiv: drönarteknologi för landskapsarkitekter : en undersökning av hur drönare fungerar och hur de kan användas för att studera landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingårdh, Charlotte, 2014. Bilens förändrade förutsättningar i framtidens städer : en studie om aktuella förändringar kring privatbilismen i västvärlden och hur trafikplanering i Öresundsregion förhåller sig till rådande trender. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingårdh, Charlotte, 2011. Parkeringsplatser - en litteraturstudie om inställningen gentemot dem och dess potentiella roll i framtidens städer.. First cycle, G2E. SLU, Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wiström, Sophie, 2015. Gestaltningsförslag för en skolgård på Zanzibar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Witte, Emelie, 2023. Konsten att delta : om medborgardeltagande och platsanknytning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wright, Hannah, 2016. Den tillfälliga Ångermanälven : att representera ett vattenlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wright, Hannah, 2019. Sollefteå ungrowing : a shrinking perspective on public space from within a growth dependent system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wångmar, Sara, 2016. Rullstolsburen - inte rullstolsbunden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Yttermalm, Rebecca, 2016. Biodiversitet i det urbana landskapet : implementering av ekologiskt hållbara miljöer i det urbana landskapet och dess inverkan på människans meningsskapande samt attityder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Yttermalm, Rebecca, 2019. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. 2019: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zahi, Fatima, 2024. Landåtervinning i Nederländerna ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv : med fokus på den konstgjorda ögruppen Marker Wadden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zetterlund, Clara, 2017. Barrträd – framtidens stadsträd? : en studie av klimatförändringarnas påverkan på barrträd i Malmö till år 2100. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zetterlund, Clara, 2019. Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat? : en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zetterlund, Ingrid, 2016. Vikten av belysningsplanering för människans hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zirk, Marika, 2011. Rosengård - investigating outdoor integration. Second cycle, A2E. Tartu: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Zohlen, Alexis Eduardo, 2013. Samspel i det offentliga rummet : en studie av Shared space inverkan på trafiksäkerhet, tillgänglighet och attraktivitet i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

von Gegerfelt, Agnes and Haara Löfstedt, Katarina, 2020. Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

von Oelreich, Carl, 2011. Strategier för bevarandet av natthimlens synlighet : en diskussion om motiv & åtgärdsförslag i ett antal internationella strategidokument. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Åberg, Alexandra, 2015. Det förflutna i framtiden : lajvs potential för att förmedla, utforska och bevara kulturarv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åberg, Alexandra, 2012. Skred – en analys av förebyggande åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Ågren, Josefin, 2019. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ågren, Kalle, 2020. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ågren, Kalle, 2022. Tree origin or traits? : what makes a tree suitable as an urban habitat for insect fauna?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Jenny, 2011. Öresundsparken - ett pedagogiskt strandlaboratorium. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Åkesson, Kristina, 2013. Hur tillgodoser vi i dag stadens ekologiska och sociala värden? : en jämförelse hur olika verktyg tillgodoser skapandet av gröna och sociala miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Kristina, 2015. Perenner i det offentliga rummet : hållbara och långsiktiga planteringar inspirerade av naturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åsling, Tora, 2011. Stadens offentliga rum: tomrum eller vardagsrum?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Åsling, Tora, 2013. Öresundsstråket : strategisk planering av ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ögren, Josefine, 2021. Flex square : a robust and flexible square for today’s contemporary dilemmas Stora torget, Falköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ögren, Josefine, 2017. Hållbar dagvattenhantering i framtida städer : en fallstudie i Luleå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Österholm, Cecilia, 2011. Landskapsarkitekten och kommunikationen : teori, tillämpningsstruktur och guide till landskapskommunikatören. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östlund, Ellinor, 2023. Tillfällig platsanvändning : exempel på hur temporär landskapsarkitektur används inom stadsutveckling i Göteborgs stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Üebel, Kajsa , 2012. Att bygga järnvägsspårnära – möjligt eller omöjligt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Üebel, Kajsa , 2014. Trafikverkets val av trädarter : hållbart ur ett klimatperspektiv?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:16 2024 CEST.