Home About Browse Search
Svenska


Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda, 2021. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste
om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. Obebyggda
ytor som fungerar som mötesplatser och andrum i stadsnätet kan ha positiva effekter på samhället rörande integration, handel, och invånarnas hälsa.
Med bakgrund i vilka synergieffekter sociala mötesplatser i staden kan frambringa, bör därför varje mötesplats potential maximeras för ett mer välmående samhälle. Forskningen föreslår ett antal beståndsdelar som anses vara
avgörande för om en mötesplats uppfattas som lyckad eller ej. De beståndsdelar som inte kan adderas retroaktivt är dess lokalisering och omgivning.
Gröna (växtlighet) och blåa (vatten) inslag har stor betydelse i uppfattningen
av platsens attraktivitet och restorativa förmåga. Vatten beskrivs ge störst
effekt avseende detta vilket föreslår att kustnära offentliga ytor i stadens centrala delar besitter störst potential och förutsättningar för att utvecklas till
lyckade mötesplatser. Följdfrågan blir då; Hur designar vi attraktiva vattennära mötesplatser i stadskärnan?
Arbetet börjar med en litteraturstudie och genomgång av forskning rörande betydelsen av mötesplatser i våra städer, vattnets restorativa förmåga och
dess betydelse för människan. Vidare i förstudien inventeras 30 stycken prisbelönta vattennära projekt runt om i världens storstäder för att utläsa mönster och gemensamma nämnare i designen. Tillsammans med forskningen på
ämnet, sammanfattas hela förstudie i en checklista som är tänkt att fungera
som ett kompletterande verktyg vid designen av attraktiva vattennära mötesplatser. Exempel på implementeringen av detta verktyg sker i kapitlet Gestaltningexempel, där vi designar nya tillägg till Göteborgs kanaler. Arbetet
avslutas med en diskussion och utvärdering av resultatet.

,

Cities are expanding and densifying all around the world as the population
increases. A densified city will consequently loose the gaps in between the
buildings which are valuable from many perspectives. Undeveloped areas
that function as public meeting places in the urban grid, have positive effects
on society regarding integration, commerce, and the overall health of the
cities inhabitants. Given the synergy effects public social meeting spots can
have on society, the potential of each area should be seized and maximized.
The research proposes a number of elements that are considered to be decisive for whether a public meeting spot is perceived as successful or not. The
elements that can not be added afterwards are its location and surroundings.
Green (vegetation) and blue (water) elements play a major role in the attractiveness and restorative capacity of the site. Regarding restorative abilities,
water is described as having the biggest impact, which suggests that coastal
public areas in the central parts of the city have the greatest potential and
conditions for developing into succeful public meeting spots. Naturally, the
follow up question is; How do we design attractive blue meeting places in
the city center?
The essay begins with a literature study and review of research on the importance of public meeting spots in our cities, the restorative capacity of
water and its importance for humankind. In addition, 30 award winning
water-related projects around the world are decomposed and reviewed to
read out patterns and common denominators in the design. Together with
the scientific research on the subject, the entire pilot-study is summarized
in a checklist that is intended to serve as a tool in the process of designing
attractive blue public meeting places. Examples of how to implement this
tool is shown in the chapter Gestaltningsexempel, where we design new additions to the Gothenburg channels. The essay concludes with a discussion
and evaluation of the result.

Main title:Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer
Subtitle:en undersökning, tillämpning och utvärdering
Authors:Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Lövrie, Karl and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC, LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:blåa mötesplatser, social mötesplats, vattnets potential, vattnets kvaliteter, verktyg, checklista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16640
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16640
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2021 10:51
Metadata Last Modified:11 May 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page