Home About Browse Search
Svenska


Good, Johanna, 2012. Miljö för fysisk aktivitet i den täta gröna staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Urbaniseringen i världen fortsätter öka samtidigt som mängden fysisk aktivitet generellt sett
minskar. Sverige är inte i något av fallen, ett undantag. En strategi som förespråkas av Sveriges
tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö för att, bland annat, möta urbaniseringen är
förtätning. Denna stadsbyggnadsprincip innebär att bebyggelse- liksom befolkningstäthet ökar
inom samma yta. Samtidigt, som en konsekvens av detta, har tätorternas friyteareal minskat
kraftigt och för fysisk aktivitet har den byggda miljön påvisats vara en av de faktorer som kan
påverka människans val och vilja att aktivera sig.
Utgångspunkten för uppsatsen ligger i en alternativ stadsbyggnadsprincip, som stödjer förtätning,
men där förespråkarna menar att staden kan vara både tät och grön genom utvecklade metoder
för friyteplanering. Frågorna som ligger till grund för uppsatsen är Hur relaterar
förtätningsstrategi för den täta gröna staden till underlagen för miljö för fysisk aktivitet? och Kan man
planera för fysisk aktivitet i den täta staden genom grönstruktur? Målet är att studera och beskriva
principer och strategier för den täta gröna staden och med utgångspunkt i dessa, identifiera
grönstrukturens roll ur perspektivet att planera för fysisk aktivitet.
Resultatet är en sammanställning av en litteraturstudie och en intervju och studien presenterar
den täta gröna staden, miljö för fysisk aktivitet samt grönstrukturens roll utifrån både praktiskt
och teoretiskt planeringsperspektiv. Studien visar att det finns starka kopplingar mellan såväl
teori och praktik som för hur det resoneras kring planerandet för den täta gröna staden och för
fysisk aktivitet. Detta kan specifikt ses i tre identifierade parametrar som anses vara avgörande för
utemiljöns värde; som stadsstruktur och som miljö för fysisk aktivitet. Dessa parametrar är
tillgänglighet, närhet och användarvärde. De utgör en förutsättning för att skapa en attraktiv stad
inom principen tät och grön och samtidigt är de en förutsättning för människors utövande av
fysisk aktivitet. Det som parametrarna har gemensamt är även att de sätter människan i centrum
för planeringen. För grönstrukturens roll dras slutsatsen att de grönskande miljöerna anses fylla
en viktig funktion i att bidra med utrymme i staden som ger möjligheter till fysisk aktivitet; såväl
ur de studerade praktiska perspektiven som ur de teoretiska.

,

Urbanisation in the world continuous to increase at the same time as the general levels of
physical activity decreases. Sweden is not, in any of the cases, an exception. One strategy
promoted by the three largest cities in Sweden, Stockholm, Göteborg and Malmö to, among
other things, face urbanisation is urban densification. This principle for urban construction
means that the density of buildings, as well as population density increases within the city
boundaries. Concurrently, as a consequence of this, the total amount of open space in the
population centres has largely decreased. Concerning physical activity built environment has
proved to be one factor potentially influencing human´s choice and will to be active.
The taken starting point for this essay is an alternative urban construction principle, supporting
urban densification, but for which the promoters state that the city can be both dense and green
by developed methods for open space planning. The questions fundamental to the essay are How
does urban densification strategy for the dense green city relate to environment for physical activity? and
Is it possible to plan for physical activity in the dense city through green structure? The aim is to study
and describe principles and strategies for the dense green city and with that as a premise, identify
the role of green structure through the perspective of planning for physical activity.
The result is a synthesis of a literature study and an interview and the study presents the dense
green city, environment for physical activity and the role of green structure from both a practical
and a theoretical perspective. The study shows that there are strong connections between as well
theory and practice, as between the reasoning about planning for the dense green city as for
physical activity. Specifically this can be seen through three identified parameters claimed to be
decisive for the value of the outdoor environment; as a city structure and as environment for
physical activity. The parameters are access, closeness and user value. Together they constitute a
prerequisite in creating an attractive city within the principle dense and green and at the same
time being prerequisites for human physical activity. What the parameters also have in common
is putting the individual in the center of planning. As for the role of green structure, the
conclusion is the green environments are considered to fill an important function in contributing
with space in the city that serves opportunities for physical activity; both seen through the
studied practical perspective and the theoretical.

Main title:Miljö för fysisk aktivitet i den täta gröna staden
Authors:Good, Johanna
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:fysisk aktivitet, förtätning, grönstruktur, planering, planeringsstrategi, översiktsplan, sociotopkarta, planning, physical activity, urban density
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1507
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1507
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 13:53
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics