Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Fredrik, 2014. En tillfällig plats : om tillfälliga interventioners inverkan på planerarrollen och medborgardeltagande, och en fallstudie av Södra Förstadsgatans tillfälliga förvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka, diskutera och bidra till kunskapsutvecklingen kring vilken inverkan tillfälliga interventioner kan ha på stadsutvecklingen. Fokus ligger på hur medborgardeltagande och planerarens olika roller i stadsutvecklingsprocesser kan påverkas. Tillfälliga interventioner används i uppsatsen som en benämning på de åtgärder som genomförs med en klar avsikt att vara tillfälliga och att intervenera med människor i deras livsmiljö.
Uppsatsen har genomförts som en kvalitativ studie och med ett induktivt synsätt, där den studerade verkligheten ligger till grund för slutsatserna. Diskussionen baseras på en litteraturstudie, som skapar en djupare förståelse för begreppen tillfälliga interventioner och medborgardeltagande, samt en fallstudie av Malmö stads försök på Södra Förstadsgatan, där delar av gatan tillfälligt stängts av för motortrafik. Försöket kan ses som ett lokalt exempel på ett globalt fenomen, med en ökad fascination för tillfälliga interventioner som en del av stadsutvecklingen.
I uppsatsen beskrivs det dualistiska förhållande som råder mellan planerarens tilldelade makt och den maktförskjutning som ökat medborgardeltagande förutsätter. I det sammanhanget är försöket på Södra Förstadsgatan en paradox; det har taktikens uttryck med snabba, enkla och reversibla ingrepp, men uttrycket signalerar inte den makt som handlingen de facto är. Effekterna av detta och den inverkan tillfälliga interventioner haft diskuteras utifrån sju teman: initiering, engagemang, deltagande, experimentering, (den levda) platsen, facilitering och (mental) maktförskjutning. I uppsatsens avslutande del argumenteras för hur en ökad användning av tillfälliga interventioner kan påverka hur vi tänker kring och planerar våra städer och hur planerarrollen kan utvecklas mer åt rollen som facilitator.

,

The aim of this thesis is to examine, discuss and contribute to the knowledge about what impacts on urban development that temporary interventions could have. The focus is on what impact temporary interventions could have on the role of the planner within urban development processes and on citizen participation. In the thesis, temporary intervention is used as a term for activities carried out with a clear intention to be temporary and with a clear intention to intervene with people in their lived environment. The thesis has been carried out as a qualitative study with an inductive approach, in which the studied reality is the basis for the conclusions. The discussion is based on a literature review, which creates a deeper understanding of the concepts of temporary interventions and citizen participation, and a case study of an experiment on Södra Förstadsgatan carried out by the City of Malmö, where parts of the street temporarily has been closed to motor vehicles. The experiment can be seen as a local example of a global phenomenon, with an increased fascination with temporary interventions as part of urban development.
This thesis describes the dualistic relationship between the planner’s assigned power and the shift of power that increased citizen participation requires. In this context, the experiment at Södra Förstadsgatan is a paradox; it has the expression of tactics with quick, simple and reversible interventions, but it does not express the power that the act actually is. The effects of this and the impact of temporary interventions are discussed based on seven themes: initiation, engagement, participation, experimentation, (the lived) place, facilitation and (mental) shift of power. In the concluding part of the thesis it is argued that a greater use of temporary interventions can influence how we think about and plan our cities, and how the role of the planner could be developed towards more of a facilitating role.

Main title:En tillfällig plats
Subtitle:om tillfälliga interventioners inverkan på planerarrollen och medborgardeltagande, och en fallstudie av Södra Förstadsgatans tillfälliga förvandling
Authors:Magnusson, Fredrik
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tillfälliga, interventioner, medborgardeltagande, stadsutveckling, stadsplanering, planerare, planerarroll, Malmö, Södra Förstadsgatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3933
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3933
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:23 Oct 2014 09:12
Metadata Last Modified:23 Oct 2014 09:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics