Home About Browse Search
Svenska


Lazar, Maria, 2022. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat
aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer.
Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för
barnen. Uppsatsens syfte har varit att förstå och sprida kunskap om barns utemiljöer på tak och
vidare att förstå möjligheter och hinder med att placera barns utemiljöer på tak. Detta har gjorts
genom att studera takgården Molnet genom ett barnperspektiv. I uppsatsen har vidare en
litteraturstudie och en exempelstudie genomförts. Inom exempelstudien har flera
insamlingstekniker använts där studiens största empiriska material utgörs av en intervjustudie.
Inom exempelstudien har även en dokumentstudie och ett platsbesök genomförts. Till hjälp för att
analysera takgården har Malmö stads analysverktyg lekvärdesfaktor använts.
Det kan utifrån studiens resultat konstateras att flera aspekter som forskning visar på är viktiga
beståndsdelar i barns utemiljöer är svåra att genomföra på tak och att de positiva aspekterna
kopplade till takförskolor är nyttor som inte rör barn specifikt.

,

Despite extensive research on the importance of good outdoor environments for children, several
municipalities have begun to implement roof yards as a solution for preschool environments as a
result of the prevailing lack of space in cities. At the same time, there seems to be a gap in
research on how well these outdoor environments work for children. The purpose of the essay has
been to understand and spread knowledge about children's outdoor environments on roofs and
further to understand opportunities and obstacles in placing children's outdoor environments on
roofs. This has been done by studying the roof garden Molnet through a child perspective. In the
essay, a literature study and an example study have also been carried out. In the example study,
several collection techniques have been used where the study's largest empirical material consists
of an interview study. Within the example study, a document study and a site visit were also
carried out. To help analyze the rooftop schoolyard, the City of Malmö's analysis tool
Lekvärdesfaktor has been used.
Based on the results of the study, it can be stated that several aspects that research shows are
important components in children's outdoor environments are difficult to implement on roofs and
that the positive aspects linked to roof preschools are benefits that do not concern children
specifically.

Main title:Förskolor på tak
Subtitle:en studie om barns plats i den täta staden
Authors:Lazar, Maria
Supervisor:Alfengård, Matilda
Examiner:Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:takgårdar, barnperspektivet, lekplats, friyta, lekmiljö, stadsplanering, förtätning, barns rörelsefrihet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17693
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2022 06:12
Metadata Last Modified:30 Apr 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics