Home About Browse Search
Svenska


Held, Emma, 2023. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
38MB

Abstract

Under de senaste årtiondena har barns tillgång till platser i staden som de kan
upptäcka och göra till sina minskat drastiskt. Platser planerade av vuxna för barn,
så som till exempel lekplatser, har därför blivit viktigare för barns utomhuslek.
Lekplatser har länge varit en självklarhet i den bebyggda miljön i Sverige, men
kvaliteten på lekplatser varierar stort. För att lekplatser ska ge barn goda möjligheter
för lek och rörelse spelar miljöns fysiska kvaliteter en viktig roll.
Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheter för förvaltningen att ta en
större roll i skapandet och utvecklingen av lekvärde och hållbarhet på befintliga
lekplatser. Arbetet ger exempel på förvaltningsbaserade lösningar som kan användas
i detta utvecklingsarbete. Arbetet svarar också på följande två frågeställningar: (1)
Hur arbetar förvaltningen kring hållbarhets- och lekvärdesaspekter på befintliga
lekplatser idag? (2) Vilka möjligheter finns det att höja lekvärdet på befintliga
lekplatser genom förvaltning?
Genom en litteraturstudie och en fallstudie av två lekplatser belyser arbetet hur
lekplatser i olika storlek kan förvaltas på ett sätt som bidrar till att höja lekvärden
och hållbarhet. Genom intervjuer med tjänstepersoner på Malmö stad, platsanalyser
och observationer, undersöks hur lekplatserna förvaltas idag och vilka styrkor
och brister som finns i form av lekvärden. Utifrån dessa styrkor och brister har
ett utvecklingsförslag tagits fram för vardera lekplats med målet att inspirera och
öppna upp för fler utvecklingsidéer.
Det visar sig i teorin att det finns stora möjligheter för utveckling av lekvärden på
befintliga lekplatser genom förvaltning, men i praktiken kan dessa möjligheter
begränsas på grund av förhållningsregler, arbetssätt, policys och brist på kunskap.
För att låta förvaltningen ta en större roll i skapandet och utvecklingen av lekvärden
på lekplatser krävs ett mer flexibelt arbetssätt och en mer flexibel syn på vad en
lekplats är. En viktig källa till kunskap är att analysera och utvärdera befintliga
lekplatser regelbundet och även observera hur de används av olika målgrupper.

,

In recent decades, children’s access to places in the city that they can discover and
make their own has decreased drastically. Places planned by adults for children,
such as playgrounds, have therefore become more important for children’s outdoor
play. Playgrounds have long been a matter of course in the built environment in
Sweden, but the quality of playgrounds varies greatly. In order for playgrounds
to provide children with good opportunities for play and movement, the physical
qualities of the environment play an important role.
The purpose of this work is to investigate opportunities for the administration to
take a greater role in the creation and development of play values and sustainability
in existing playgrounds. This master thesis provides examples of management-
based solutions that can be used in this developmental work. The thesis also
answers the following two questions: (1) How does the outdoor management
work with sustainability and play value aspects on existing playgrounds today? (2)
What opportunities are there to increase the play value of existing playgrounds by
management?
Through a literature study and a case study of two playgrounds, the work highlights
how playgrounds of different sizes can be managed in a way that contributes to
increasing play values and sustainability. Through interviews with officials at the
city of Malmö, site analyzes and observations, it is investigated how the playgrounds
are managed today and what strengths and weaknesses exist in terms of playground
values. Based on these strengths and weaknesses, a development proposal has been
drawn up for each playground with the aim of inspiring and opening up for more
development ideas.
It turns out in theory that there are great opportunities for developing play values
on existing playgrounds through management, but in practice these opportunities
can be limited due to rules of conduct, working methods, policies and lack of
knowledge. In order for the administration to take a greater role in the creation
and development of playground values, a more flexible way of working and a more
flexible view of what a playground is is required. An important source of knowledge
is to analyze and evaluate existing playgrounds regularly and also observe how they
are used by different target groups.

Main title:Befintliga lekplatsers utveckling
Subtitle:hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv
Authors:Held, Emma
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Wirdelöv, Johan and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lekplats, förvaltning, lekvärde, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19151
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19151
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 09:19
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics