Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Lottie, 2016. Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering : pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Detta examensarbete är en pilotstudie av en obeprövad metod för Rambölls pågående utvecklingsprojekt Ramboll Liveable Matrix (RLM). Arbetets bakgrund återfinns dels i ett behov av att integrera social och ekologisk utveckling för att säkerställa ekosystemens funktion och dels av att testa nya metoder för att implementera en helhetssyn inom stadsplanering. Inom RLM anses ett ekosystemtjänstperspektiv kunna skapa förutsätt¬ningar för detta utifrån dess multidisciplinära, holistiska och platsspecifika tankeram. RLM metoden baseras vidare på en tes om att visioner och värden direkt och indirekt kan kopplas till olika ekosystemtjänster, utifrån definitionen av ekosystemtjänster som ”eko¬systemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2012). Metoden innefattar en systematisk arbetsprocess utifrån olika steg samt en Excel matris (baserad på en bruttolista av ekosystemtjänster) som ämnar koppla ihop värden och ekosystemtjänster. Syftet med studien är att undersöka om och hur RLM metoden, genom dess arbetsprocess och matris, kan gå från visioner och värden till att ta fram ett platsspecifikt planeringsunderlag utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv.
Metoderna i arbetet utgörs av litteraturstudier, pilotstudien av RLM i sin helhet samt en utvärdering av studien för att visa på dess styrkor och utmaningar. Studieområdet för applicering av pilotstudien är en idag oexploaterad tomt i den framväxande stadsdelen Elinegård vid Kalkbrottets östra kant i Malmö.
Inledningsvis kontextualiseras och aktualiseras RLM som koncept och metod utifrån teoretiska studier inom landskapsarkitektur, socialekologisk stadsbyggnad och ekosys¬temtjänster. Med anledning av att ekosystemtjänster i städer skiljer sig från dem i na¬turlandskap genererar litteraturstudien en ny klassificering av urbana ekosystemtjänster. Klassificeringen resulterar vidare i en ny version av den ursprungliga matrisen. Den nya matrisen (RLM:U) och en precisering av RLM metoden för detta arbetet utgör vidare pilotstudien. Resultatet av studien utgörs av delresultat från metodens respektive steg (planstudier, fältbesök, workshop, kategorisering, urval av ekosystemtjänster genom RLM:U matrisen, kartläggning och analys) och innefattar ett förslag med strategier, i ord och plan, för hur hantering av ekosystemtjänster i Elinegård kan se ut. Då tomten idag är platt och ”tom” visade det sig att i stort sätt alla urbana ekosystemtjänster behöv¬de hanteras på platsen varför förslaget resulterar i ett mer övergripande planeringsun¬derlag. Pilotstudiens genomförande och delresultat utvärderas parallellt genom enklare SWOT-analyser vilka i sin tur mynnar ut i ett underlag med rekommendationer och åtgärder för en framtida metodutveckling.
Sammanfattningsvis visar pilotstudiens resultat att RLM metodens styrka framför allt ligger i dess förmåga att konkret integrera ett ekosystemtjänstperspektiv inom plane¬ring. Metoden möjliggör en systematisk och transparent arbetsprocess där platsspecifika värden kan översättas till ekosystemtjänster för vilka konkreta strategier kan tas fram. Studien visar också att metoden behöver revideras i detalj och i sin helhet. Framför allt synliggör pilotstudien att de olika delmomenten behöver utvecklas samtidigt som det behövs en precisering i vad metoden ska omfatta i stort för att det ska kunna bli ett kon¬sekvent verktyg med tydligt mål och struktur.

,

This master thesis is a pilot study of an untested method within Ramboll’s development project Ramboll Liveable Matrix (RLM). The interest of a pilot study like this lies partly in a need to unite social and ecological development in order to ensure the function of ecosystems and partly to test new methods on how to implement a holistic approach in urban planning. RLM considers a ecosystem service perspective as an adequate app¬roach for this purpose, due to its multi-disciplinary, holistic and site-specific framework. The RLM method is based on a hypothesis that visions and values within planning directly and indirectly are linked to various ecosystem services, based on the definition of ecosystem services as ”ecosystems direct and indirect contribution to human well-being” (Naturvårdsverket, 2012). The method involves a systematic work process based on va¬rious stages and a Excel matrix (with an overall list of ecosystem services), that intends to connect values and ecosystem services. The objective with the thesis and the purpose of the pilot study is to assess if and how the RLM method can substantiate visions and values trough an ecosystem service perspective.
Methods within the thesis are literature studies, a pilot study of RLM in its totality as well as an evaluation of the study to demonstrate its strengths and challenges. The pilot study is applied in a currently undeveloped plot in the emerging district of Elinegård next to Kalkbrottet in Malmö.
Initially, the RLM as a concept and methodology is contextualized based on theoretical studies in landscape architecture, social ecological urban planning and ecosystem servi¬ces. Given that ecosystem services in cities differ from those in the natural landscape a new classification of urban ecosystem services are generated and a new matrix is deve¬loped based on the new classification. The pilot study are futhermore based on the new matrix (RLM:U) and an adaptation of the RLM method for this work. The outcome consists of partial results of the different steps within the method (such as plan and field studies, workshops, categorization, selection of ecosystem services by the RLM:U matrix, mapping and analysis) and includes a proposal of strategies on how to manage prioritized ecosystem services in Elinegård. Parallel to the implementation of the RLM method the study is evaluated trough SWOT analyses which lay the basis for recom¬mendations and actions for a future methodological development.
In summary, the result of the pilot study shows that the strength of the RLM method mainly lies in its ability to integrate an ecosystem service perspective in planning. The method enables a systematic and transparent work process where site-specific values translates to ecosystem services for which concrete strategies can be developed. The stu¬dy also shows that the RLM method needs to be revised both in detail and as a whole. Primarily, the different steps need to be developed further and there is a need for a cla¬rification of what the method should include at large for it to be a consistent tool with a clear objective and structure.

Main title:Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering
Subtitle:pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix
Authors:Carlsson, Lottie
Supervisor:Randrup, Thomas
Examiner:Jansson, Märit and Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urbana ekosystemtjänster, socialekologisk stadsbyggnad, stadsplanering, hållbar stadsutveckling, metodutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2017 12:07
Metadata Last Modified:12 Sep 2017 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics