Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Henrik, 2013. Landskapsarkitektur och virtuellt byggande : hur berör tillämpningen av BIM och VDC landskapsarkitektens yrkesutövning och roll i byggprocessen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tillämpningen av IT har länge diskuterats som en lösning på problem inom byggbranschen som uppstått genom den stora omvälvning som branschen genomgått under nittonhundratalet. Tilltron till att IT ska lösa problem inom branschen med höga kostnader, låg kvalité, dåligt fungerande
informationsutbyte med mera är stor. IT har hittills kommit att underlätta den enskilda aktörens arbete men branschen har först nu aktivt börjat tillämpa IT för att förbättra byggprocessen som helhet och samarbetet aktörer emellan. BIM är ett tekniskt system som hanterar information och
som visualiserar informationen för att den lättare ska kunna förstås av alla parter som är inblandade i ett byggprojekt. VDC eller ”virtuellt byggande” är ett samlingsnamn som beskriver tillämpningen av BIM genom hela byggprocessen. Dessa IT-baserade hjälpmedel innebär ett förändrat arbetssätt individuellt och ett förändrat samarbete i byggprocessen. Vissa tror att detta kommer att förändra byggbranschen i stort.

Många arkitekter i Sverige är missnöjda med den roll arkitekten har i byggprocessen. Vissa menar att branschen styrs av aktörer som enbart fokuserar på kostnad och inte bryr sig om de värden i den byggda miljön som arkitekten värnar om. Men många förespråkare för virtuellt byggande tror att detta IT-baserade arbetssätt kan stärka arkitektens roll i byggprocessen. Om då dessa metoder kan
stärka arkitektens roll, hur förhåller sig då arkitekterna till den nya tekniken? Vilken roll kan virtuellt byggande spela för kommunikationen med andra aktörer? Vilka vägval vill arkitekten att branschen gör beträffande ny teknik? Och hur kan landskapsarkitekten tillämpa virtuellt byggande
för att stärka sitt yrkesutövande?

Svar på dessa frågeställningar söktes i uppsatsen genom litteraturstudier, studiebesök och intervjuer. Genom litteraturstudien kunde byggbranschens utveckling beskrivas. Studien av den historiska bakgrunden ledde till att arkitektens roll i dagens byggbransch kunde förstås utifrån hur den förändrats. Detta ledde till en analys av vilka vägval som branschen står inför och hur de kan
påverka arkitektens roll.

Intervjuerna och studiebesöken gav en djupare förståelse för vad som kan läsas mellan raderna i den litteratur som intervjufrågorna baserades på. Studiebesöken bidrog till att snabbt få en inblick i praktisk tillämpning vilket skapade en mer verklighetsförankrad förhållning till ämnet.
Studierna visade att branschen är i full gång med att tillämpa virtuellt byggande, och att det är inom
anläggningssidan som utvecklingen går som snabbast och där fördelarna är som störst. De största infrastrukturprojekten agerar pilotprojekt men lyckade försök med att tillämpa virtuellt byggande i mindre projekt har gjorts.
Tillämpningen görs idag inte genom hela byggprocessen vilket gör att vinsterna är begränsade. De aktörer som satsar på att implementera tekniken och arbetssättet måste
acceptera att verksamheten initialt är mindre lönsam.
Virtuellt byggande innebär att projekteringsdelen i ett byggprojekt blir mer avancerad och tar längre tid. Mer information ska skapas initialt under själva projekteringen. Men värdet på den information som skapas kan vara hög i för aktörer som kommer in senare skeden, till exempel förvaltning. Den extra kostnaden kompenseras också med att färre fel uppstår under själva byggprocessen. För landskapsarkitekten kan detta kanske innebära att man kan ta mer betalt för det man producerar och att fler
landskapsarkitekter behövs i branschen. Detta förutsätter dock att landskapsarkitekter tar till sig tekniken och inte lämnar över detta till ingenjörer och andra aktörer.

Landskapsarkitekten har inga större hinder med att anpassa sitt individuella arbetssätt genom att gå över till 3D-projektering. Börjar man redan nu att projektera objekt- och 3D-baserat så står man beredd att tillämpa virtuellt byggande i samma takt som branschen i övrigt. Tekniken är inte fullt utvecklad ännu och det finns en acceptans för att arbeta med lösningar som inte fungerar fullt ut.
Men landskapsarkitekten måste själv ta ansvar för att utnyttja de möjligheter som finns och för att
kommunicera betydelsen av dessa till den övriga branschen och i synnerhet till byggherrarna. Om
landskapsarkitekten inte tar vara på möjligheterna går man miste om ett tillfälle att stärka sin roll i branschen.

,

The implementation of IT has long been discussed as a solution to problems in the construction industry caused by the great upheaval that the industry has undergone in the twentieth century. The belief that IT should solve problems in high-cost, low-quality, poorly functioning information
exchange, etc. is strong. IT has so far been used to improve the individual operator's work but the
industry has recently started to actively apply IT to improve the construction process as a whole and
the cooperation between the actors in the industry. BIM is a technical system that manages information and that visualize information for it to be more easily understood by all parties involved in a construction project. VDC or “virtual construction” is a system for implementing BIM
throughout the building process. These IT-based tools implies a change of working individually and an altered cooperation in the construction process. Some believe that this will change the construction industry at large.
The architects in Sweden are unhappy with the role of the architect in the building process. Some argue that the industry is controlled by operators who only want to make money and do not care about the values in the built environment that the architect cares about. But many advocates of virtual construction think that IT-based practices can enhance the architect's role in the construction process. If these methods can strengthen the role of the architect, how then does the architect relate
to this new technology? What role can virtual construction play for architects to communicate with other players? Which route should the architect prefer for the industry to take regarding new technologies? And how can landscape architects use virtual construction to strengthen their
professional work?

Answers to these questions were sought in literature and by making field visits and interviews. The literature review made it posible to understand the development in the industry. The study of the historical background lead to and understanding of how the role of the architect has changed. These studies made it possible to understand the role today. This led to an analysis of the choices that the
industry is facing and how they may affect the role of the architect.

The interviews and visits provided a deeper understanding of what can be read between the lines in the literature that the interview questions were based upon. The visits helped to quickly gain an insight into practical application, creating a more reality based view on the subject.

These studies showed that the industry is in the process of applying virtual construction and it is within the civil construction side that the development is most rapid, and where the benefits are greatest. Major infrastructure projects are acting pilot projects, but attempts to apply BIM in smaller projects have been made. Virtual construction is not applied throughout the entire construction process, therefore making profits today are limited and the companies who are committed to
implementing the technology and working methods must accept less profit initially. Virtual construction involves a more advanced and time consuming planning. More information will be created initially. But the value of the information can be high in later stages, for example maintenence. The extra cost is also compensated for by fewer errors occurring during the construction process. For the landscape architect, this might mean that you can charge more for
what you produce and more landscape architects might be needed in the industry. This assumes, however, that landscape architects embrace the technology and not hand over this to the engineers.

The landscape architect should have no major obstacles in adjusting their individual way of working by moving to working with 3D in construction planing. If the landscape architect starts to do the construction planning in an object- and 3D-based way, then the landscape architect will stand ready to implement IT at the same pace as the industry in general. The technique is not fully developed
and right now there is an acceptance for working with a trial and error based approach.

But landscape architects must take responsibility for exploiting the opportunities that exist and to
communicate the importance of these to the rest of the industry and especially to developers who preferably could take greater responsibility for the whole building process. If the landscape architects does not take advantage of these opportunities, then the opportunity to strengthen their role in the industry can be missed.

Main title:Landskapsarkitektur och virtuellt byggande
Subtitle:hur berör tillämpningen av BIM och VDC landskapsarkitektens yrkesutövning och roll i byggprocessen?
Authors:Larsson, Henrik
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Bergsjö, Ann
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:BIM, VDC, virtuellt byggande, landskapsarkitektur, arkitektur, byggbranschen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2518
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2518
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 08:38
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 08:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics