Home About Browse Search
Svenska


Angelin, Anna, 2020. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
51MB

Abstract

Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att
hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid
finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men
vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av
en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och
ge var plats sin identitet. Ljus är det redskap vi behöver för att öppna
upp för dessa möjligheter även efter mörkrets intrång. Trots det visar
det sig att arkitekter saknar den kunskap om ljus som behövs för att
bemästra eller utforska ljusets möjligheter i det urbana rummet. Hur
ska en landskapsarkitekt ljussätta urbana rum om intresset finns men
kunskapen och erfarenheterna saknas?

Syftet med detta arbete var därför att förse landskapsarkitekter med
kunskap om ljusets grunder, samt bidra till en större förståelse hur
ljus kan användas inom landskapsarkitektur. Arbetet utvecklades
utifrån två metoder; litteraturstudie och fältstudie. Dessa fungerade
som motparter och var ett sätt att hantera den komplexitet som
uppstår kring beskrivandet och förståelsen av upplevelsen kring ljus.
Litteraturstudien fokuserade på facklitteratur medan fältstudien
fokuserade på ljusinstallationer i samband med CPH Light Festival
2019 i Köpenhamn, Danmark. Resultatet av fältstudien redovisades
sedan i text med stöd av fotografier.

I detta arbete utforskades ljusets komponenter och gav en inblick i
till exempel ljus, färgtemperatur och skuggning. Detta grundades i
behovet att framhäva de kunskaper som krävs för att man ska kunna
förstå och utforska ljusets möjligheter. Slutligen resulterade arbetet
i riktlinjer som beskriver hur man kan gå tillväga för att skapa intim,
social, aktiverande eller mystisk atmosfär. Dessa riktlinjer ska agera
som en vägledning för de landskapsarkitekter som är nya inför
ljussättning. Riktlinjerna ska bidra med en stadig grund och öppna upp
för landskapsarkitektens möjlighet att utforska ljus och ge varje urbana
rum sin egna identitet.

,

The city’s architectural expression is constantly changing to keep up
with new technology and new lighting principles. In our time, there
is a wide range of opportunities in terms of lighting, but what does
lighting in the city mean for a landscape architect? Part of a landscape
architect’s job is to make the city accessible and provide each place its
identity. Light is the tool we need to make this possible even after dark.
Despite that, it turns out that architects lack the knowledge of light
which is needed to master or explore the possibilities of light in the
urban space. How should a landscape architect illuminate urban spaces
if there is interest but lack of knowledge and experience?

The purpose of this thesis was therefore to provide landscape architects
with knowledge of the basics of light, and to contribute to a greater
understanding of how light can be used in landscape architecture.
The thesis was based on two methods; literature study and field
study. These acted as counterparts and were a way of dealing with the
complexity that arises around the description and understanding of
the experience of light. The literature study focused on professional
literature while the f ield study focused on light installations in
connection to the CPH Light Festival 2019 in Copenhagen, Denmark.
The results of the f ield study were then presented in text with the
support of photographs.

In this thesis, the components of light were explored and gave an
insight into, for example, light, colour temperature and shading. This
was founded on the need to emphasize the knowledge required to
understand and explore the possibilities of light. Finally, the thesis
resulted in guidelines describing how to go about creating an intimate,
social, activating or mysterious atmosphere. These guidelines should
act as a guide for the landscape architects who are new to lighting. The
guidelines should contribute with a solid foundation and open up the
opportunity for the landscape architect to explore light and give each
urban space its own identity.

Main title:Efter solnedgång
Subtitle:upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv
Authors:Angelin, Anna
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Svensson, Jitka and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:atmosfär, ljus, ljusdesign, ljusinstallationer, ljussättning, upplevelse, urbana rum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15419
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2020 14:09
Metadata Last Modified:14 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page