Home About Browse Search
Svenska


Dahlström, Oskar, 2022. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Miljön spelar en viktig roll för människors välbefinnande och forskning visar
på att utomhusvistelse medför psykiska såväl som fysiska fördelar. I dagens
snabbt växande städer försummas grönområden till fördel för bostäder. Det gör att
vikten av kvalitativa grönytor i närhet av bostadsområden, skolor och jobb blir
desto större.
Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet,
har tagit fram olika kvalitéer för grönområden och sammanställt dessa i åtta
parkkaraktärer (Berggren-Bärring A, Grahn P, 1995). Den här uppsatsen är en
platsstudie av Lunds stadspark, där Grahns kriterier används för att analysera
parken i syfte att få en uppfattning om hur parkkaraktärerna ser ut i verkligheten,
samt undersöka hur väl parkkaraktärerna går att använda för att beskriva
upplevelser och kvalitéer i ett grönområde. Syftet är att öka förståelsen för hur
Grahns parkkaraktärer kan användas vid planering och utveckling av parker.
Studien avser besvara följande frågor:
· Vilka fysiska uttryck tar sig parkkaraktärerna i Stadsparken i Lund, i den
mån som de finns representerade?
· Hur skulle en alternativ uppdelning av parken, baserad på
parkkaraktärerna, kunna göras?
· Hur väl går parkkaraktärerna att använda för att beskriva och bedöma ett
grönområde?
Resultatet bygger på Grans definition av parkkaraktärerna och tyder på att det
inte går att dra en generell slutsats om hur karaktärerna skapas eller ser ut. Trots
den begränsade ytan varierar resultaten stort. Parkkaraktären avskilt och skyddat
kan uppstå till följd av en fysisk avgränsning, som ett staket, men den kan även
bero på upplevda avgränsningar när platsen avviker från intilliggande områden i
form av design, ytor och stil. Resultaten visar även på att karaktärerna ofta är
sammanlänkade, vilket också är tydligt utifrån parkkaraktärskartan.
På grund av den stora variationen inom karaktärerna går det inte att nå en
allmän slutsats för hur en viss karaktär ser ut, något som även påverkade
parkkaraktärskartans utformning. Över lag fungerade karaktärerna väl för att
samla och beskriva de känslor och upplevelser som förekom på platsen.

,

The environment plays a vital part for health and wellness in humans, being
out in the nature provides both psychological and physical benefits. In today’s
fast-growing cities, green spaces are neglected in favor of housing. Which makes
it even more important to have good quality green spaces near residential areas.
Patrik Grahn, PHD and professor in landscape architecture at Swedish university
of agricultural science, has found different qualities for green spaces and
complied them to eight park characteristics (Berggren-Bärring A, Grahn P, 1995)
that defines a good quality green space.
This essay is a site study of Lund´s city park, where Grahn’s criteria is used to
assess the park in order to find out what a character looks like in reality, and
further examine how well suited the characteristics are when it comes to
describing experiences and qualities in a green space. The purpose being to obtain
a greater understanding about how Grahn’s characteristics can be incorporated in
park planning and development.
The study intended to answer the following questions:
- What does Grahn’s park characteristics look like in Lund’s city park?
- Can Lund’s city park be divided into areas based on Grahn’s park
characteristics?
- How well can the park characteristics be used to describe and assess a
green space?
Based on Grahn’s definition of the different characteristics, the results from
Lund’s city park indicates that it is not possible to generalize what creates a
certain characteristic. Instead, they vary widely, even within a limited area. As can
be seen from the results; the characteristic “secluded and protected” can derive
from a clear physical demarcation, like a fence, but it can also occur due to a
perceived demarcation where the area deviates from adjacent areas in design,
surface and style. The results also suggested that characteristics are often
connected, which is also evident from the results that shows an alternative
sectioning of the park.
Because of the differences within the characteristics, no general conclusion of
what they look like can be reached which also impacted the results for an
alternative sectioning of Lund’s city park. Overall, the characteristics worked well
to describe and gather the feelings and experiences that were found at the site.

Main title:Parkkaraktärer i verkligheten
Subtitle:en studie av Lunds stadspark
Authors:Dahlström, Oskar
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkkaraktärer, miljö, upplevelsevärden, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17819
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17819
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2022 07:46
Metadata Last Modified:18 Jun 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics