Home About Browse Search
Svenska


Wennström, Ebba, 2022. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Mörker och ljus är något som människan, och andra djur, alltid har fått anpassa sig till men på
senare tid har en urbanisering tillsammans med missriktad och överflödig belysning resulterat i
ljusföroreningar.
Syftet med denna undersökning är att svara på vilka värdefulla kvaliteter mörker kan bidra med
och huruvida mörker ses som resurs i planering av tätortsbebyggelse, och isåfall utifrån vilken
aspekt, för att samla kunskap kring frågan. Två frågeställningar har lett undersökningen: ”Är mörker
i tätortsbebyggelse värdefullt för människors hälsa och välmående samt för djur?” och ”Förhåller
sig kommuner till mörker i sin planering av tätortsbebyggelse och på vilket sätt är mörkret isåfall en
resurs?”
För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie och en intervjustudie genomförts. I
litteraturdelen redogörs hur ljusföroreningar kan påverka människans hälsa och djur för att utreda
mörkrets potentiella kvalitéer. Vidare utreds människans relation till mörker för att undersöka vilka
kvalitéer mörker kan ha för människans psykiska välmående. I intervjustudien har deltagare valts ut
efter arbetsmässig relevans inom belysning i tre olika kommuner och har intervjuats kring hur de
förhåller sig till mörker, om det är en resurs i planeringen och isåfall utifrån vilken aspekt.
Litteraturstudien visar att mörker har värdefulla kvalitéer för människans hälsa och välmående
och för djur. Däremot visar intervjustudien att mörker sällan används som en resurs i
tätortsbebyggelse utan andra aspekter, som belysning främjar, väger tyngre. Det handlar mer om hur
det blir belyst än att det blir belyst. Mörker är svårt att planera in och vetenskapligt underlag för
mörkrets kvalitéer är i vissa fall undermåligt. Det krävs ett helhetsgrepp för att ta sig an frågan för
att främja människans hälsa och välmående och djur och förhoppningsvis kan denna undersökning
kasta ett ljus över den frågan.

,

Darkness and light is something that humans, and other animals, have always had to adapt to, but in
recent times urbanization, coupled with misguided and excessive lighting, has resulted in light
pollution.
The aim of this study is to answer what valuable qualities darkness can contribute and whether
darkness is seen as a resource in urban planning, and if so from what aspect, to gather knowledge
on the issue. Two questions guided the study: "Is darkness in urban development valuable for human
health and well-being and for animals?" and "Do municipalities relate to darkness in their planning
of urban settlements and, if so, in what way is darkness a resource?"
In order to answer the research questions, a literature review and an interview study were
conducted. The literature section describes how light pollution can affect human health and animals
in order to investigate the potential qualities of darkness. Furthermore, the relationship of humans
to darkness is investigated to explore the potential qualities of darkness for human psychological
well-being. In the interview study, participants have been selected who work with lighting in three
different municipalities and who have been interviewed about how they relate to darkness, whether
it is a resource in planning and if so, from which aspect.
The literature study shows that darkness has valuable qualities for human health and well-being
and for animals. However, the interview study shows that darkness is rarely used as a resource in
urban development, with other aspects, such as lighting, being more important. It is more about how
it is lit than that it is lit. Darkness is difficult to plan for and scientific evidence on the qualities of
darkness is in some cases poor. A holistic approach is needed to address the issue to promote human
and animal health and well-being, and hopefully this study can shed some light on that issue.

Main title:Vårt förhållande till mörker i staden
Subtitle:mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse
Authors:Wennström, Ebba
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mörker, ljus, hälsa, välmående, biologisk mångfald, belysningsplanering, ljusdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2022 06:13
Metadata Last Modified:21 May 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page