Home About Browse Search
Svenska


Brogard, Monika, 2016. Hur påverkas det offentliga rummet av en privat ägare? : en studie om fallet Mobilia. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie ämnar förstå hur ett privatägt offentligt rum ter sig i staden med jämförelse till våra allmänt ägda offentliga rum. Fokus ligger i hur det kan påverka utformning, upplevd offentlighet och användning. För att få större förståelse för vilka intentioner och mål det kan finnas med en privatägd offentlig plats har en fallstudieplats valts, Mobilia i Malmö. Syftet är att få större personlig förståelse för hur privatiseringen påverkar dagens landskapsarkitektur. Frågeställningarna som studien tar avstamp i är breda och ställda i syfte att undersöka ett brett begrepp som ser olika ut i olika delar av världen.
Definitionen av privatägda offentliga platser begränsas inte enbart till det mest självklara så som flygplatser, köpcentrum eller idrottslokaler utan kan även vara torg, parker eller gatumiljöer. Fokus ligger på dessa platser utomhus som inte direkt kan tolkas som privatägda. Studien visar hur dessa privatägda offentliga platser uppkommer och ter sig på olika sett beroende på vart i världen de ligger. Den självklara definitionen är att en privat aktör äger platsen men utformningen har inga bestämda regler, precis som med våra allmänt ägda offentliga ytor. Som ett komplement till våra allmänt ägda offentliga platser är de privatägda ett tillskott på offentlig tillgänglig mark men det krävs ett kritiskt förhållningsätt. Detta eftersom det finns tendenser att dessa platser är mer bevakade och därför upplevs som mindre offentliga och att de efter en tid kan privatiseras. Trots att rättigheterna för oss människor är lika på både allmänt ägda och privatägda offentliga platser så finns det inga regler för utformningen. Design kan göra platser exkluderande genom att gynna vissa målgrupper och då samtidigt missgynna andra.

,

This study aims to understand how a privately owned public space appears in the city by comparison to our publicly-owned public space. The focus of the study is how this can affect the design, perceived public access and use. To gain a greater understanding of the intentions and goals with privately owned public space a case study has been chosen, Mobilia in Malmö. The aim is to get a greater personal understanding of how privatization affects today's landscape architecture. The questions that the study builds on are broad in order to examine a broad concept that is different in different parts of the world.
The definition of privately owned public spaces are not limited only to the most obvious, such as airports, shopping centers or sports facilities. It can also be squares, parks and streets. The focus is on those outdoor spaces that cannot be directly interpreted as privately owned. The study shows how these privately owned public spaces occur and appear in various ways depending on where in the world they are located. The obvious definition is that a private operator owns the place but the design has no definite rules, just as with our publicly-owned public spaces. As a complement to our publicly-owned public spaces, the privately owned spaces are an addition of publicly available space but it requires a critical approach. That is because there are tendencies that these sites are more kept under surveillance and therefore perceived as less public and that the places after a period of time can become privatized. Even though the peoples’ rights are equal in both publicly owned and privately-owned public places, there are no rules for the design. Design can make a site exclusive by favoring certain target groups and at the same time disadvantaging others.

Main title:Hur påverkas det offentliga rummet av en privat ägare?
Subtitle:en studie om fallet Mobilia
Authors:Brogard, Monika
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:privatägd offentlig plats, offentlig plats, privatisering, tillgänglighet, ägande, social rättvisa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 10:56
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 10:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics