Home About Browse Search
Svenska


Bäckman, Amanda, 2022. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ett alltmer fragmenterat landskap där grönstruktur sällan består av det nätverk som
krävs för att bevara stabila ekosystem och upprätthålla leveransen av
ekosystemtjänster är verklighet. Skånes landskap skiljer sig till stor del från övriga
Sverige och påminner mer om Europas geografiska sammansättning. Skåne är
tätbefolkat och de grönytor som finns utsätts för högt tryck av både turister och
bofasta. Det finns ett ökande behov av grönytor som både kan erbjuda rekreation,
hantera klimatförändringar och omhänderta biologisk mångfald. Detta arbete
undersöker påverkansfaktorer vid implementering av grönstruktur i Skåne.
Relevansen gällande att genomföra en studie som denna grundar sig i en låg grad
av implementerad grönstruktur i skånska kommuner och att det finns en påtaglig
diskrepans mellan ambitiösa planer och genomförande av dessa. För att främja
utveckling av grönstruktur strävar arbetet efter att identifiera hinder i
implementeringsprocessen samt vad som leder till framgång. Arbetets syfte
undersöks i genomförandet av elva intervjuer med planerare på olika nivåer,
kommuner, regionen och myndigheter där erfarenheter samlas. En intervjustudie
kompletteras med en litteraturstudie som även skapar ramar inom vilka resultatet
diskuteras. Resultatet redovisas i åtta teman som samlar data vilka utgörs av,
planering, organisation, juridiskt underlag, kunskapsunderlag, ekonomiska
förutsättningar, synergieffekter, personella resurser och regional samverkan.
Resultatet visar att det finns goda underlag och kunskap inom verksamheterna men
att denna kunskap behöver förankras i samtliga förvaltningar samt spridas till
allmänheten där ett ökat intresse för gröna frågor kan växa för att skapa tryck
underifrån. På grund av en exploateringsdriven samhällsutveckling finns det ett
behov av att koppla samman grönstrukturen med andra samhällsfunktioner där
synergieffekter kan identifieras och en multifunktionalitet hos gröna element låter
flera tjänster levereras på samma yta och gör grönstrukturen viktig ur många
aspekter som är ekonomiskt mätbar. Denna studie fastställer ett behov av ytterligare
insikter i planering och implementering av grönstruktur. Samtliga teman som
identifierats, där barriärer och framgångsfaktorer presenterats, behöver undersökas
vidare för att det ska vara möjligt att ordna med insatser för att stötta utvecklingen
av grönstruktur framöver. Det som detta arbete bidragit med är en kartläggning över
identifierade påverkansfaktorer som planerare på olika nivåer upplever vid
hantering av grönstruktur. Många insikter kring vidare forskning har uppkommit
som kan erbjuda ytterligare stöd för detta arbetes resultat.

,

An increasingly fragmented landscape where green structures rarely consists of the
network required to contain stable ecosystems and maintain the delivery of
ecosystem services is a reality. The landscape of Skåne differs greatly from the rest
of Sweden and is more reminiscent of Europe's geographical composition. Skåne is
densely populated and the green areas that are available experience high pressure
from both tourists and residents. There is an increasing need for green spaces that
can offer both recreation, manage climate change and support biological diversity.
This work examines influencing factors in the implementation process of green
structure in Skåne (Scania). The relevance of this study lies in a low degree of
implemented green structure in Scanian municipalities and there is a clear
discrepancy between ambitious plans and their implementation. To promote the
development of green structure, the work strives to identify obstacles in the
implementation process and what it is in these same processes that lead to success.
To investigate the purpose of the work, 11 interviews were conducted with planners
at different levels (municipalities, regions and authorities) where experiences were
gathered. An interview study was complemented by a literature study that also
creates a framework within which results are discussed. The results are presented
in eight themes that collect data which consists of planning, organization, legal
basis, knowledge base, financial conditions, personnel resources and regional
collaboration. The results show that there is a good basis and knowledge within the
organizations, but that this knowledge needs to be anchored in all administrations
and disseminated to the public where an increased interest in green issues can grow
to create pressure from below. Due to an exploitation-driven societal development,
there is a need to connect the green structure with other societal functions where
synergy effects can be identified and a multifunctionality of green elements allows
several services to be delivered on the same surface and makes green structures
important for many economically measurable aspects. This study establishes a need
for further insights into the planning and implementation of green structure. All
themes identified, where barriers and success factors are presented, need to be
investigated further in order for it to be possible to facilitate the development of
green structure in the future. This work has contributed to a survey of identified
influencing factors that are planned at different levels and experienced in the
management of green structure. Many insights into further research have emerged
that can offer further support for the results of this work.

Main title:Implementering i tuff terräng
Subtitle:en studie om implementering av grönstruktur i Skåne
Authors:Bäckman, Amanda
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Andreasson, Frida and Christoffersen, Lisbeth
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönstruktur, green infrastructure, grönområden, green space, implementering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2022 06:45
Metadata Last Modified:16 Jul 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics