Home About Browse Search
Svenska


Sundén, Emmi, 2014. Gestaltningsförslag för ett öppet dagvattenstråk i Brunnshög. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
36MB

Abstract

Det kommer att bli mer frekvent med intensiva regn och med detta ökar behovet av dagvattenanläggningar som kan möta upp den ökande mängden regnvatten. Samtidigt blir våra städer, i takt med nyexploatering och förtätning, mer och mer hårdgjorda vilket minskar den naturliga infiltrationen och evapotranspirationen av dagvattnet. Ytavrinningen måste hanteras och det blir allt vanligare att anlägga öppna dagvattenanläggningar för att ta hand om dagvattnet och för att tillföra kvaliteter (estetiska, sociala och ekologiska) i stadsmiljön.

Genom att lyfta fram dagvattnet i gatumiljöer kan man både åstadkomma en fördröjning och samtidigt använda vattnet som en positiv resurs istället för ett problem som snabbt ska försvinna. Dessutom finns det en pedagogisk aspekt i att lyfta fram dagvattenhanteringen genom att visa naturens kretslopp och samhällets infrastrukturella utmaningar.
Inom detta masterarbete har ett gestaltningsförslag tagits fram för ett öppet dagvattenstråk i Brunnshög, en helt ny stadsdel som planeras att byggas i nordöstra Lund.
Kommunens vision för stadsdelen är att den ska vara ett föredöme inom hållbar stadsbyggnad och dagvattenhanteringen är en viktig del av detta.

Fokus för gestaltningsförslaget har varit att skapa ett mångfunktionellt gaturum med fördröjningsytor som kan ta emot de dagvattenvolymer som uppstår vid ett 10-årsregn. Stråket ska utgöra en attraktiv stadsmiljö både när det finns vatten och när det är torrt.

Som bakgrund till förslaget presenteras principer för öppna dagvattenlösningar och platsens förutsättningar. Efter detta följer förslaget och en avslutande reflektion kring gestaltningsprocessen och hållbar dagvattenhantering.

,

Intense rainfall will become more frequent and this will augment the need for stormwater management that can face up to the higher quantities of water. Meanwhile our cities, due to increasing urban development, consist of a growing percentage of impermeable surfaces which leads to lower infiltration and evapotranspiration of stormwater. We must handle the increased surface water run-off and it becomes more common to use open stormwater management to deal with the water and to add qualities (aesthetic, social and ecological) to the urban environment.

By letting stormwater take place in the urban environment we can both slow down the run-off and use water as a positive resource instead of just a problem that has to disappear rapidly. There is also a pedagogical aspect to showing the natural cycle of water and society’s infrastructural challenges.

In this master project a design proposal has been made for an open stormwater system in Brunnshög, a new urbanization that is planned in the northeast of Lund. The vision of the municipality is for the area to be a model for sustainable city planning and stormwater management is an important aspect of this.

The focus for the design proposal has been to create a multifunctional streetscape with retention surfaces that can take care of volumes from a rainfall that statistically emerges every 10 years. The streetscape is supposed to be an attractive environment both when there is water and when there is not.

As a background for the design proposal principals for open stormwater management are presented and the site is introduced. After this the proposal is presented and the report ends with a reflection about the design process as well as sustainable storm water management in general.

Main title:Gestaltningsförslag för ett öppet dagvattenstråk i Brunnshög
Authors:Sundén, Emmi
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Jansson , Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar dagvattenhantering, öppna dagvattenlösningar, fördröjningsyta, svackdike, våtmark, översvämningsyta, mångfunktionalitet.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4031
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Dec 2014 13:42
Metadata Last Modified:17 Dec 2014 13:42

Repository Staff Only: item control page