Home About Browse Search
Svenska


Alinder, Mirjam, 2018. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. På grund av Ralingsåsgårdens kristna profil blev det angeläget att undersöka om och i så fall hur tro kan länkas samman med natur och hälsa, något som det ännu inte finns mycket forskning kring.

Arbetets första del utgör en litteratursammanställning där var och ett av de tre begreppen natur, hälsa och andlig tro behandlas i förhållande till de andra två begreppen. Utifrån Ralingsåsgårdens förutsättningar har avgränsningar gjorts inom de tre begreppen: natur syftar huvudsakligen på hälsoträdgårdar, hälsa avser främst målgruppen arbetstränande och tro åsyftar den kristna livsåskådningen.

Förutom litteratursammanställningen presenteras sex befintliga hälsoträdgårdar, som fungerar som referensplatser, eftersom de på olika sätt visar på kopplingar mellan natur, hälsa och i flera fall tro.

Det framkommer tydligt i arbetet att tro har starka kopplingar till både natur och hälsa. De tre begreppen tillsammans återfinns främst inom olika klosterväsenden och inom begreppet ekoterapi. Tro och andlighet i Sverige har marginaliserats men verkar utgöra en viktig del för god så kallad existentiell hälsa. Många personer upplever att det finns något bortom det synliga i naturen.

Kunskap från litteratur, inspiration från befintliga hälsoträdgårdar och Ralingsåsgårdens önskningar och möjligheter utgör grunden till de gestaltningsnycklar som presenteras. De syftar till att fungera som grund vid skapandet av en hälsoträdgård med kristna värden för arbetstränande på Ralingsåsgården. De kan även användas vid anläggning eller utvärdering av andra hälsoträdgårdar som diskussionsunderlag, inspiration, checklista eller som skötselmanual.

,

This essay is based on Ralingsåsgårdens’s ambition to create a health garden, but is primarily about the connections between nature, health and faith. That nature has potential to contribute to improved health has been studied since the 70’s, especially within the discipline environmental psychology, but has been used in varying degree in three thousand years. Due to the Christian profile of Ralingsåsgården, it became important to investigate if and how faith could be linked to nature and health, which until today’s date has not been much researched.

The first part of this essay is a literature review in which each of the three concepts: nature, health and faith, are discussed in relation to the other two. Based on Ralingsåsgården’s prerequisites, limitations has been made within the three concepts: nature refers mainly to health gardens, health primarily to the target group of people in supported work experience and faith to the Christian conception of life.

In addition to the literature review, six existing health gardens are presented, serving as reference places since they in different ways provide links between nature, health and in several cases faith.

It is evident in the essay that faith has strong connections to both nature and health. The three concepts together are found mainly in different monasticisms and within the concept of eco-therapy. Faith and spirituality have been marginalized in Sweden but seem to be an important part of so called good existential health. Many people perceive there is a spiritual reality beyond the visible one in nature.

Knowledge from literature, inspiration from existing health gardens and the wishes and opportunities of Ralingåsgården, form the basis of the design keys presented. They aim to serve as a basis for the creation of a health garden with a Christian profile for people in a supported work experience program at Ralingsåsgården. They can also be used for the establishment or evaluation of other health gardens acting as discussion background, inspiration, checklist or as a management manual.

Main title:Natur, hälsa & tro
Subtitle:en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby
Authors:Alinder, Mirjam
Supervisor:Mellqvist, Helena and Palsdottir, Anna Maria
Examiner:Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:natur, hälsa, tro, naturbaserad rehabilitering, hälsoträdgård, läkande trädgård, ekoterapi, ekospiritualitet, existentiell hälsa, andlighet, arbetsträning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2018 14:20
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics