Home About Browse Search
Svenska


Karnell, Gustav, 2013. Imorgon är en annan dag : Ortsanalys för krympande städer i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Sedan slutet av 1900-talet har flyttningsströmmarna i Sverige huvudsakligen riktats mot några få urbana regioner där den ekonomiska tillväxten varit störst. I kommuner som befinner sig utanför dessa dynamiska regioner blir antalet invånare allt färre och äldre. Detta medför negativa konsekvenser för kommunernas verksamhet då färre måste försörja allt fler, samtidigt som kompetens och underlag för den kommunala verksamheten försvinner med de som flyttar. För att kommunerna ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet i framtiden, anses i denna uppsats att de istället för att försöka öka sin befolkning, först och främst bör inrikta sig på att hushålla med den befolkning de har kvar. Genom att samla befolkningen med hjälp av riktade flyttningar, är det möjligt för kommunerna att effektivisera sin verksamhet, samtidigt som arbetet med att uppnå en hållbar stadsplanering underlättas.
I denna uppsats formuleras en ortsanalys som har till syfte att konstruera en hållbar utvecklingsstrategi för krympande städer i Sverige. Ortsanalysen bygger på analysmetoder som presenteras i Lär känna din ort! (Boverket 2006) och Veileder Stedsanalyse (Miljøvernsdepartementet 1993). Utöver dessa metoder tillförs analyser för realistiska framtidsscenarion och den lokala bostadsmarknaden, för att tillsammans bilda en ortsanalys som avses ligga till grund för utvecklingsstrategin.
Kommuner tenderar att bygga sina utvecklingsstrategier utefter en tro på en oavbruten tillväxt. Enligt denna uppsats kan en hållbar stadsplanering aldrig byggas på ett framtidsscenario som inte är realistiskt. Ortsanalyser bör därför inledas med en realistisk trendanalys som utgör ramarna för den fortsatta analysen.
Boendet har sedan 1980-talet varit det främsta motivet för flyttningar i Sverige. Skapande av attraktiva bostadsområden bedöms därför, enligt denna uppsats, vara den utvecklingsstrategi som har störst potential att kunna realiseras i krympande städer. Dessa bostadsområden kan vara ett motiv för invånarna att stanna kvar, samtidigt som en attraktiv livsmiljö kan locka nya invånare. Krympande städer kännetecknas dock av svaga och ensidiga bostadsmarknader, vilket försämrar möjligheten för investeringar i nya projekt. I en inledande analys av bostadsmarknaden bör därför förutsättningarna för den lokala marknaden utvärderas, och tätortens möjlighet att utvecklas till en så kallad ”hotspot”. Med hjälp av indikatorn Tobins Q är det därefter möjligt att identifiera ”mikrolägen” i staden som är intressanta för nyproduktion. Tobins Q kan enligt denna uppsats även användas för att lyfta fram utvecklingsområden, där kommunen kan medverka för att det befintliga bostadsbeståndet ska förvandlas till attraktiva bostadsområden.
I många tätorter kommer det att bli nödvändigt att avveckla bostadsområden i takt med att befolkningen minskar. Eftersom staden har uppstått i landskapet, anses i denna uppsats att de landskapskaraktärer som omger staden bör ersätta den bebyggelse som försvinner. Grönstrukturer kan även spela en viktig roll i arbetet att göra utvecklingsområden till attraktiva bostadsområden.
I en avslutande fallstudie appliceras ortsanalysen på tätorten Karlsborg i Västra Götalands Län. I fallstudien bemöts kommunens planer Vision 2020 och Översiktsplan 2020 Karlsborgs kommun, och efter genomförd ortsanalys presenteras en alternativ utvecklingsstrategi baserad på de resultat som framkommit genom analysen.

,

Since the end of the twentieth century, migrating in Sweden has been concentrated to a few urban regions of substantial economic growth. In cities outside these urban regions however, the population has constantly decreased and aged. This has had a negative impact on the activities of such cities, since a decreasing population of younger people must bear the burden of supporting an increasing population of elderly people. Further, competence and the foundation of activities of the cities are disappearing together with the migrating population. In order for a shrinking city to continue its activities, this essay proposes the city to care for the remaining population, rather than constantly striving to increase the population. By concentrating the population through directed migration, it should be possible for the city to streamline its activities and facilitate sustainable urban planning.
This essay expresses a local analysis (Sw. ortsanalys) for the purpose of establishing a sustainable developmental strategy for shrinking cities in Sweden. The local analysis is based on methods of analysis presented in Lär känna din ort! (Boverket 2006) and Veileder Stedsanalyse (Miljövernsdepartementet 1993). In addition to said methods, analyses for realistic future scenarios and the local real estate market are introduced. Together, these methods are suggested to form the basis of the local analysis and the identification of an adequate developmental strategy for the city in question.
Shrinking cities tend to build their developmental strategies based on the belief in continuous growth. According to this essay, sustainable development could never be based on an unrealistic scenario. A local analysis should thus be initiated by analyzing ongoing trends in the municipality, which analysis should constitute the framework for the subsequent analyses.
Since the 1980’s, housing has been the primary cause for migration within Sweden. Consequently, this essay deems the creation of attractive housing areas to be the developmental strategy having greatest potential to be realized in shrinking cities. Such housing areas could both be a way of keeping the existing population and a way of attracting new residents. However, shrinking cities are characterized by weak and unbalanced real estate markets, which impair the possibilities to invest in new housing projects. The prerequisites for the local market should thus be evaluated in a preliminary analysis of the real estate market, including any possibilities for the city to develop into a so called “hotspot”. By use of Tobins Q, the identification of “micro geographical positions”, i.e. areas within the city subject to pontential production of new houses, will be enabled. According to this essay, Tobins Q could also be useful in order to identify developmental areas, i.e. areas where the existing housing could be transformed into more attractive areas of living.
A concurrent deconstruction of housing areas with a decreasing population will be necessary in several shrinking cities. Since the city has emerged in the landscape, this essay proposes to replace any such destructed areas with the landscape characters surrounding the city. Such green structures could also play an important part in transforming developmental areas into attractive areas of living.
The essay is concluded by a case study of the municipality Karlsborg in Västra Götalands län, where the local analysis is applied. By the case study, Karlsborg’s existing developmental strategy (presented in a document named Vision 2020 and in its comprehensive city plan) is questioned and an alternative developmental strategy is introduced based on results generated from the case study.

Main title:Imorgon är en annan dag
Subtitle:Ortsanalys för krympande städer i Sverige
Authors:Karnell, Gustav
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Sang, Åsa and Larsson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:krympande städer, befolkningsminskning, ortsanalys, stedsanalys, stadsplanering, hållbar utveckling, Karlsborg, Tobins Q, hotspot, bostadsmarknad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Mar 2013 11:02
Metadata Last Modified:27 Mar 2013 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics