Home About Browse Search
Svenska


Dahlström, Matilda, 2020. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden.
En litteraturstudie genomfördes för att skapa en teoretisk ram och förankra forskningen i den akademiska och professionella diskursen kring temporär urban gestaltning. För att studera rymd- och kontextspecifika förhållanden kopplade till temporär gestaltning kompletterades litteraturstudien med en fältstudie i Göteborg. På grund av omständigheter relaterade till COVID-19, och svårigheter att resa inom landet, så genomfördes fältstudien digitalt via Google Maps och Google Earth.
Tid och sammanhang är viktiga aspekter att ta hänsyn till i planerings- och gestaltningsprocessen. En mer iterativ, processbaserad och platsbaserad stadsplanering ses som svaret på många utav stadens utmaningar bland verksamma inom branschen. Temporära medel och aktiviteter för att ta sig an underutnyttjade stadsrum är ett av tillvägagångssätten som förespråkas. Underutnyttjade stadsrum kan användas “under tiden” på unika sätt som, enligt vissa, till och med kan gynna framtida slutgiltiga lösningar för stadsrummet.

,

The aim of this paper has been to study whether temporary landscape architecture can change the identity, atmosphere and perceived value of underutilized urban spaces. Furthermore I wanted to study whether the temporary could have lasting effects on urban spaces and the people visiting them even after the temporary has come to an end and whether or not they could promote or improve socioeconomic sustainability in the city.
A literature study was conducted to create a theoretical framework and to anchor the research in the academic and professional discourse surrounding temporary landscape architecture. To study the space and context specific of temporary design and activity, the literature study was supplemented with a field studie in Gothenburg. Due to circumstances connected to COVID-19 and difficulties traveling within the country, the field studie was carried out digitally through Google Maps and Google Earth.
Time and context are key aspects in the planning and design process. A more iterative, process based and site based urban planning is being seen as the answer to many of the cities challenges amongst practitioners. Temporary means of taking on underutilized spaces in the city is one of the approaches that is advocated. Underutilized spaces can be used in the meantime in unique ways and could, according to some, even benefit future final solutions for the urban space.

Main title:Att nyttja tills vidare
Subtitle:temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum
Authors:Dahlström, Matilda
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Svensson, Jitka and Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:temporär, temporär funktion, temporär gestaltning, stadsplanering, landskapsarkitektur, stadsutveckling, social hållbarhet, underutnyttjade stadsrum, under förändring, urban
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2020 10:34
Metadata Last Modified:26 Aug 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page