Home About Browse Search
Svenska


Alinder, Mirjam, 2015. Gummigranulatets lekvärde. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I allt tätare städer blir gröna oaser av ännu större betydelse för både barn och vuxna. Det finns forskning som pekar på vikten av naturmaterial och vegetation på lekplatser. Trots detta har flera lekplatser som uppförts de senaste åren ett ytskikt av gummigranulat. Två anledningar till varför materialet har börjat användas är dess goda egenskaper som fallskydd samt att det är tillgängligt för barn och anhöriga med funktionshinder.
Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa en diskussion kring lämpligheten av gummigranulat på lekplatser. Eftersom gummigranulat är ett förhållandevis nytt material finns det ännu inte så mycket forskning kring dess användbarhet och framförallt inte kring användningen på lekplatser. Vilket lekvärde har gummigranulat? Har gummigranulat andra värden än lekvärde? Några svar på dessa frågor ges i denna uppsats. Begreppet lekvärde betyder hur väl en lekmiljö tillgodoser barnens lekbehov. Målet är att utifrån frågorna ta reda på om gummigranulat är ett lämpligt ytskiktsmaterial på lekplatser eller inte. För att avgöra lekvärdet testades två metoder, en av Woolley och Lowe och en av Wallby, som syftar till att bedöma en lekplats lekvärde. Metoderna testades på sju temalekplatser i Malmö, tre lekplatser med gummigranulat och fyra lekplatser utan. En jämförelse gjordes mellan lekplatser med och utan gummigranulat samt mellan de två metoderna. En litteraturundersökning om lek och lekplatser samt kring gummigranulat gjordes för att komplettera lekplatsbesöken.
Studien visar att både lekplatser med och utan gummigranulat kan ha ett högt lekvärde. De lekplatser som har gummigranulat har generellt mindre löst material, naturmaterial och vegetation som samtliga är viktiga element för kreativ och utforskande lek. Studien visar också att båda metoderna ger ett likartat lekvärde på alla lekplatser. De som får ett högt lekvärde enligt ena metoden får det också i den andra metoden och på samma sätt med de lekplatser som får ett lägre lekvärde. De två metoderna tar visserligen upp några olika aspekter och kompletterar på så vis varandra.
Slutsatsen är att gummigranulat kan vara lämpligt på vissa delar av en lekplats för att öka tillgängligheten och säkerheten. En andra slutsats är att det är inte lämpligt att använda gummigranulat över en hel lekplats yta, eftersom andra värden på lekplatsen då minskar.

,

In increasingly denser cities, green oases are even more important for both children and adults. There is scientific evidence for the importance of natural materials and vegetation on playgrounds. However, several playgrounds are built during the last years with a surface layer of rubber granules. Two reasons why the material rubber granules is used, are the good quality as fall protection and the availability for children and relatives with disabilities.
The main purpose of this study is to generate a discussion of the appropriateness of rubber granules in playgrounds. Since rubber granules is a relatively new material, there is yet not much research on its usefulness, and especially not on its use in playgrounds. What is the play value of rubber granules? Has rubber granules other values than its play value? Some answers to these questions are given in this essay. The concept play value means how well a play environment provide means for children's need to play. The aim, supported by those questions, was to find out if rubber granules is a suitable surface material in playgrounds or not. Two methods were tested to decide the play value, one by Woolley and Lowe and one by Wallby, both of which having aims in determining the playgrounds play value. The methods were tested in seven theme playground areas in Malmö, three playgrounds with rubber granules and four playgrounds without. A comparison was made between playgrounds with and without rubber granules and between the two methods. A literature review was made regarding play and playgrounds as well as on the rubber granules, as a complement to the visiting on the playgrounds.
The study shows that playgrounds with rubber granules as well as playgrounds without may have a high play value. However, the playgrounds with rubber granules generally contain less loose materials, natural materials and vegetation, all of which are important elements for creative and exploratory play. It was also clear that both methods present a similar play value on all the playground. Those achieving a high play value according to one method also achieve a high play value according to the second method, and the same scenario was obvious with playgrounds getting a low play value. The two methods showed some differences and were complementary in those aspects.
A conclusion is that the rubber granules may be appropriate in certain parts of a playground to improve availability and safety. A second conclusion is that it is not appropriate to use this material over a whole playground surface, because other play values on the playground then diminish.

Main title:Gummigranulatets lekvärde
Authors:Alinder, Mirjam
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lek, lekvärdesfaktor, lekplats, naturlek, barn, tillgänglighet, gummiasfalt, markmaterial, ytbeläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2015 13:30
Metadata Last Modified:29 Jun 2015 13:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics