Home About Browse Search
Svenska


Thörn, Olivia, 2018. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. Genom att utforma offentliga platser för att främja utomhusvistelse under alla årstider, kan landskapsarkitekten skapa förbättrade förutsättningar för såväl folkhälsan som den sociala hållbarheten. Då det sker en förtätningsprocess i många städer idag, bör kvalitén på de gröna ytor som finns kvar öka, och en förlängd säsong för utomhusvistelse skulle kunna vara ett sätt att uppnå detta. En viktig del i arbetet med att förlänga säsongen för utomhusvistelse, är att utforma behagliga, varierade mikroklimat. Detta inkluderar bland annat användning av vindskydd, och syftar till att skapa förutsättningar för att besöket ska kunna upplevas som positivt, även om det blåser. En annan aspekt är att eftersträva större upplevelsevärden, exempelvis i form av vinterfägringskvalitéer i växtmaterialet, vilket skulle kunna bidra till ett större attraktionsvärde för platsen. Det är också av stor betydelse att platsen har en god grundutformning, som skapar möjlighet för användning under hela året, och att besökaren erbjuds valmöjlighet i olika former. Kvalitéer kopplande till respektive årstid bör dessutom stärkas, så att invånarna känner en större uppskattning för varje säsong. Platsens kontext och klimatförutsättningar är avgörande för vilken typ av insatser som skulle kunna vara relevanta. Det är även viktigt att undersöka vilka behov som finns. Det finns flera metoder för att befolka stadsrummet under olika årstider, vilket kunskapssammanställningen presenterar. Exempelvis kan de offentliga platserna rymma olika aktiviteter och evenemang. Såväl isbanor som festivaler, food-trucks och torghandel bidrar till att människor vistas i stadsrummet. Då det inte alltid finns ekonomi för att anpassa alla platser till årstidernas olika förutsättningar bör de platser där det redan rör sig mycket människor identifieras. På vardagsplatser finns stor potential att jobba med årstidsgestaltning för att förbättra livskvalitén för så många människor som möjligt. Där kan de satsade pengarna göra stor nytta. Uppsatsen inkluderar en litteraturstudie samt intervjuer med yrkesverksamma landskapsarkitekter på ett konsultföretag respektive planarkitekter på en kommun, för att få en bild av hur årstidsgestaltning fungerar i teorin och praktiken. Även observationer från olika vardagsplatser i centrala Malmö ingår i arbetet. Dessa redogör för hur användningen varierade under observationsperioden (mellan hösten 2017 och våren 2018). Uppsatsen presenterar avslutningsvis ett antal råd och idéer kring hur landskapsarkitekten kan tänka då hen gestaltar en vardagsplats för att den ska fungera och upplevas som attraktiv året runt.

,

Being outdoors has a positive impact on the health throughout the year. Public places and green spaces also serve as important meeting point for people in the city. The use of such outdoor environments, however, often decreases in the winter time, which has negative consequences, not least on mental health. By designing public spaces to promote outdoor activities during all seasons, the landscape architect can create improved conditions for both public health and social sustainability. As there is a densification process in many cities today, the quality of the green spaces that are left should be elevated. An extended season for outdoor activities could be a way to achieve this. An important part of extending the season for outdoor activities is to design comfortable and varied microclimates. This includes, for example, the use of wind protection, which aims to create comfortable conditions for the outdoors stay, even if it is windy. Another aspect is to strive for greater experiential value, which can be implemented by, for example, using plants with winter qualities. This can contribute to a greater attraction value for the place. It is also important that the area has a good foundational design that creates opportunities for use throughout the year, and offers the visitor options of how to use the space. The different qualities coming with each season should also be strengthened, so that the residents feel a greater appreciation for each season. The context and climate conditions of the site are defining the type of actions that may be relevant. It is also important to investigate what needs currently exist for the place. There are several methods for populating the public spaces during the different seasons. For example, public spaces can accommodate different types of activities and events. Ice rinks, as well as festivals, markets, and food trucks can help to populate the public spaces. Since there is not always financial support for adapting all public spaces to different conditions of the seasons, places where there already are a lot of people should be identified. The commonly used spaces have a great potential for working with seasonality to improve the quality of life for as many people as possible. In these places, the money invested can be put to great use. The thesis includes a literature study and interviews with professional landscape architects at a private practice, and with planning architects at a municipality, to get an idea of how seasonal design is performed in theory and practice. Observations from different commonly used and crowded places in the central parts of Malmö is also a part of the thesis. The observations describe how the use of the places varied during the observation period (autumn 2017 until spring 2018). The thesis also presents a number of ideas about how landscape architects can create public places to promote outdoor activities and be attractive all yearround.

Main title:Den offentliga platsen året runt
Subtitle:hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året
Authors:Thörn, Olivia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Gunnarsson, Allan and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:årstidsgestaltning, säsongsvariation, utomhusvistelse, aktivitet, användning, vardagsplats, mikroklimat, landskapsarkitektur, offentliga platser, vinter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9594
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9594
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2018 08:38
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics