Home About Browse Search
Svenska


Nessmar, Nathalie, 2022. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden.
Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte
om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. Dessvärre håller inte planteringarna vad de en
gång lovade och idag motiveras naturlika planteringar snarare utifrån ekologiska värden än deras
upplevelsekvaliteter. Uppsatsen syftar till att öka medvetenheten kring stadens naturpräglade
vegetationsbestånd utifrån mänskliga preferenser. Målet är därmed att ta reda på hur
vegetationsstrukturen i naturlika planteringar kan utformas för att bidra till högre upplevelsevärden
i stadens närparker.
Kunskapsgrunden för arbetet bygger på forskningsstudier inom miljöpsykologi som kan förklara de
upplevelsemässiga krav som människor ställer på en naturlik miljö. Kraven sammanfattas till fem
nyckelord, komplexitet, läsbarhet, genomsikt, antydan till omvårdnad och artrikedom. Nyckelorden
används i sin tur som ett verktyg för att värdera olika vegetationsstrukturer utifrån mänskliga
preferenser. Ett urval av vegetationsstrukturer presenteras i en teoretisk förklaringsmodell för
naturlika planteringar. Förklaringsmodellen tillämpas praktiskt i uppsatsens exempelstudie där två
olika naturlika bestånd kommer att studeras utifrån vegetationsstrukturen.
Resultatet visar att beståndet på plats 1 (Fågelparken) kan bidra med 3 av 5 upplevelsevärden. Plats
2 (Holmebergska tomten) kan bidra med 4 av 5 upplevelsevärden. Avslutningsvis presenteras
förslag på vegetationsstrukturer som lämpar sig i ett urbant sammanhang med mänskliga preferenser
i fokus. Studiens slutsats är att naturlika planteringar måste uppfylla såväl trygghetsrelaterade krav
(genomsikt och antydan till omvårdnad) som direkt upplevelsemässiga (komplexitet och
artrikedom). Förslag på sådana vegetationstyper är:
• Tvåskiktade bestånd med välutvecklat mellanskikt.
• Treskiktat bestånd med svagt utvecklat buskskikt.
• Mångskiktat bestånd med starkt grupperad mosaikartad underväxt.
• Ljust och högörtsrikt lågbestånd med eller utan överståndare.

,

Nature-like plantations represent a large part of the everyday nature that people encounter in the
city. The plantations were planned in the 1960s and 1970s as a complement to the city's fine parks,
with the promise of greenery with amenity values and low maintenance costs. Unfortunately, the
plantations did not live up to their promise and today natural plantations are motivated by ecological
values, rather than amenity values. The intention of this study is to increase awareness of the city's
natural vegetation based on human preferences. The goal is thus to find out how the vegetation
structure in nature-like plantings can be designed to enhance public amenity values.
The knowledge base of the study is research studies in environmental psychology that can explain
the amenity demands that people place on a natural environment. The requirements can be
summarized into five keywords; complexity, readability, transparency, cues to care and species
richness. These keywords are in turn used as a tool to evaluate different vegetation structures based
on human preferences. A selection of vegetation structures is presented in a theoretical explanation
model for nature-like plantings. This model is also practically applied in the case study, where two
different natural-like stands will be studied based on the vegetation structure.
The results show that the stand in location 1 (Fågelparken) can contribute with 3 out of 5 amenity
values. Location 2, (Holmebergska tomten) can contribute with 4 out of 5 amenity values. Finally,
proposals are presented for vegetation structures that are suitable in an urban context with human
preferences in focus. The study concludes that nature-like plantings must meet both safety-related
requirements (transparency and cues to care) and experience-related ones (complexity and species
richness). Suggestions for such vegetation types are:
• Two-layered stand with well-developed intermediate layer.
• Three-layered stand with an underdeveloped intermediate layer.
• Multi-layered stand with a strongly grouped mosaic-like undergrowth.
• Light and herb rich low stand with or without overhangs.

Main title:Naturlika planteringar med upplevelsevärden
Subtitle:en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum
Authors:Nessmar, Nathalie
Supervisor:Ingemansson, Karin
Examiner:Cerwén, Gunnar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban grönska, naturlik plantering, upplevelsevärden, vegetationsstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17740
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2022 06:22
Metadata Last Modified:18 May 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page