Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Lovisa, 2019. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
576kB

Abstract

Naturbetesmarker och slåtterängar är en produkt av människans hävd. Till följd av detta förändras gräsmarker när människans levnadsmönster förändras. För att få en förståelse för betesmarker och slåtterängars framväxt och tillbakagång är det viktigt med en förståelse och kunskap om hur bondesamhället förändrats genom tiderna och hur markanvändningen sett ut i historien. Politiska beslut, strukturomvandlingar, ekonomiska incitament och trender i samhället har format jordbruket och då även gräsmarker. Naturbetesmarker och ängar är en del av odlingslandskapet och många arter som är knutna till det riskerar att dö ut till följd av nedläggning och rationaliseringar av jordbruket. Livsmiljöerna försvinner och så även arterna. Olika ersättningar finns idag att få för den som brukar sin mark på ett sätt som är bra för miljön och som gynnar variationen i naturen. I detta arbete beskrivs och granskas miljöersättningen Restaurering av betesmark och slåtterängar som är en ersättning som syftar till att öka arealen betesmark och slåtterängar och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer. Den typen av återställande av livsmiljöer och naturtyper inom hävdad gräsmarksvegetation är avgörande för att kunna bevara de hotade arter och de livsmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. När en gräsmark slutar att hävdas finns det generella slutsatser att dra. Marken kommer förr eller senare att återgå till skogskaraktär eller som vass i blötare marker. Inom miljöersättningen finns det strategier för hur en restaurering ska gå till som beskrivs i form av en handlingsplan. Resultatet av en restauration kan påverkas av en rad olika faktorer såsom det omgivande landskapet, tidigare hävd, löpnade skötsel och konkurrenssituationen på platsen. Analyser som gjorts mellan marker utan miljöersättning och marker med miljöersättning visar inte på några tydliga skillnader. De skillnader som visas tros bero på skillnader som fanns från början. I studien påpekas att det finns möjlighet att skillnaderna ökar med antalet år som en av markerna hävdas och den andra inte.

,

Semi-natural grasslands and meadows are a product of the human being. As a result, grasslands change as the human pattern of life changes. In order to gain an understanding of semi-natural grasslands and meadows growth and decline, it is important to have an understanding and knowledge of how the farming community has changed over the years and how land use has been in the history. Political decisions, structural changes, economic incentives and trends in society have shaped agriculture and therefor grasslands. As a result of the closure and rationalization of agriculture, the habitats is reduced in the cultivated landscape and and many species that are associated to grasslands are threathened with a risk of go extinct. Today there are economic compensation for those who use their land in a way that’s good for the environment and which benefits the variation in nature. In this essay, the environmental compensation Restoration of pasture is examined, which aims to increase the area of pastures and meadows and to develop the natural- and cultural environments of the cultivated landscape. This type of restoration of semi-natural grasslands and meadows are crucial in order to preserve the endangered species and the habitats that are linked to the cultivated landscape. When a grassland ceases to be cultivated, there are general conclusions to be drawn. The land will sooner or later return to forest character or as reed in softer soil. Within the environmental compensation, there are strategies for how a restoration should be carried out, which is described in the form of an action plan. The result of a restoration can be influenced by a number of different factors, such as the surrounding landscape, previous cultivation and the competitive situation on site. Analyzes made between chips without environmental compensation and chips with environmental compensation do not show any clear differences. The differences that appear are believed to be due to differences that existed from the beginning. The study points out that there is a possibility that the differences increase with the number of years that one of the lands is cultivated and the other is not.

Main title:Restaurering av betesmark och slåtterängar
Subtitle:en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter
Authors:Pettersson, Lovisa
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:restaurering, betesmark, äng, miljöersättning, slåtteräng, jordbruksstöd, naturbetesmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10977
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 12:56
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics