Home About Browse Search
Svenska


Persson, Anna, 2020. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
32MB

Abstract

Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. Vattnet rinner därför av de hårdgjorda ytorna, ner till rörsystem under mark som riskerar att bli överbelastade, vilket kan leda till stora vattensamlingar och svåra konsekvenser för städerna.
Med tanke på ett förändrat klimat behöver städerna rustas upp för att klara av större regnfall och undvika översvämningar. En hållbar lösning, som komplement till VAsystemen är så kallad grönblå dagvattenhantering som kan leda, rena, fördröja och infiltrera dagvatten. Grönblå dagvattenlösningar är synliga ovan jord och kan bestå av element som dammar, diken och grönytor. Dessa lösningar förser dessutom staden med andra ekosystemtjänster, som exempelvis rekreation, temperaturutjämning, ger utrymme för sociala möten och stöder biologisk mångfald. Detta arbete har därför fokuserat på grönblå dagvattenhantering i urban miljö.
En litteraturstudie och två fallstudier har gjorts av bostadsområdena Augustenborg och Västra Hamnen, i Malmö, med hjälp av Boverkets nya verktyg ESTER. De befintliga ekosystemtjänsterna, med fokus på den grönblå dagvattenhanteringen, har inventerats på de två valda platserna. Målet med arbetet var att undersöka möjligheten att använda ESTER som underlag för att på en befintlig plats utveckla och förbättra ekosystemtjänsterna dagvattenhanteringen kan bidra med.
Studien visar att ESTER fungerar väl som inventeringsverktyg av ekosystemtjänster på en befintlig plats även om det förmodligen är mer optimalt att använda i planeringsstadiet, inför en projektering. Vad gäller de två bostadsområdena visade studien olika resultat i ESTER och utmynnade i ett förändringsförslag för förbättring av ekosystemtjänsterna kopplat till den öppna dagvattenhanteringen i Västra Hamnen. Det valda ESTER-området i Auguste

,

The climate is currently changing and with that the heavy rainfalls become increasingly more powerful. Cities consist of large amounts of paved surfaces, which cannot infiltrate the rainwater. For this reason, stormwater runs off the sealed surfaces to drainage systems underground, which can become overcharged and lead to gatherings of water and severe consequences for the cities.
With climate change in mind, the cities need to be able to take care of larger rainfalls in order to prevent flooding. A sustainable solution, as a complement to the VA-systems is so called blue-green stormwater systems, which can lead, purify, delay and infiltrate water. Blue-green solutions are visible above ground, for example ponds, swales and green spaces. These solutions also provide the city with other ecosystem services such as recreation, equalization of temperature, gives space to social meetings and improves biodiversity. Therefore, this thesis focuses on blue-green stormwater management in urban environments.
A literature study has been conducted along with case studies of two residential areas, Augustenborg and Västra Hamnen, in Malmö (Sweden) in order to test a new tool for planning of ecosystems, ESTER, launched by Boverket (the Swedish National Board of Housing, Building and Planning). The existing ecosystem services, with focus on the blue-green stormwater management, have been identified in both areas. The aim of this study is to investigate the possibility of using the ESTER tool for developing and improving the ecosystem services that the blue-green stormwater management can provide.
The study shows that ESTER works well as an inventory tool of ecosystem services on existing sites, but is probably more optimal to use in an early stage of project planning. For the two residential areas, the results in ESTER differed, and led to a proposal of changes to improve the ecosystem services connected to the blue-green stormwater management in Västra Hamnen. The chosen ESTER-area in Augustenborg got high scores in the tool, and therefore there are no suggestions of improvement given here.

Main title:Gör ESTER nytta vid sen ankomst?
Subtitle:om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering
Authors:Persson, Anna
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ESTER, dagvattenhantering, ekosystemtjänster, klimatförändringar, klimatanpassning, skyfall, Augustenborg, Västra Hamnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15978
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 10:41
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics