Home About Browse Search
Svenska


Lindegren, Kaja, 2023. Våtmarker i det kulturhistoriska landskapet : en studie av två anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

I denna uppsats redogörs för våtmarkens kulturmiljövärden och betydelsen av att värna om det gamla
kulturlandskapet. Som konsekvens av 1900-talets utdikningar arbetar man i dag med att anlägga och restaurera
våtmarker i landskapet. Våtmarker bidrar till många ekosystemtjänster (Naturvårdsverket (a), u.å) och därför är
återinförandet av våtmarker en viktig del för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. I Sveriges miljömål
Myllrande våtmarker konstateras att ytterligare hänsyn behöver tas till kulturmiljövärden vid anläggning av
våtmarker i det fortsatta arbetet (Naturvårdsverket 2022).
Jag har undersökt två nyanlagda våtmarker i det skånska odlingslandskapet och utgått från fem kriterier
vid bedömning av våtmarkernas bevarade kulturmiljövärden. Den egna platsanalysen stöds av intervjuer med
våtmarksexperter som anlagt de två våtmarkerna samt granskning av den skånska Rekognosceringkartan från
1820-talet. I resultatet kan det konstateras att ett tillämpat landskapsperspektiv med kännedom om nulägesbilden
och den historiska landskapsbilden är en grundläggande förutsättning för att anläggandet av en ny våtmark ska
genomföras med hänsyn till kulturmiljön.

,

In this essay, the cultural environment values of wetlands and the importance of protecting the old cultural
landscape are discussed. As a consequence of the drainage during 20th century, work is now being done
to construct and restore wetlands in the landscape. Wetlands contribute to many ecosystem services
(Naturvårdsverket (a), n.d.) and therefore the restoration of wetlands is an important part of achieving the
national environmental goals. In the swedish environmental goals Myllrande våtmarker it is written that further
consideration needs to be taken into account for the cultural environment values when constructing wetlands in
the future (Naturvårdsverket 2022).
I have examined two newly constructed wetlands in the Scanian cultivation landscape and have used five
criteria for assessing the preserved cultural environment values of the wetlands. My site analysis is supported
by interviews with wetland experts who have constructed the two wetlands as well as examining historical
maps from the 1820s. The result shows that an applied landscape perspective with knowledge of the current
situation and the historical landscape is a fundamental requirement for the construction of a new wetland to be
undertaken with consideration to the cultural environment.

Main title:Våtmarker i det kulturhistoriska landskapet
Subtitle:en studie av två anlagda våtmarker
Authors:Lindegren, Kaja
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:våtmark, kulturhistoria, anläggning, utdikning, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19218
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19218
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2023 08:37
Metadata Last Modified:06 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics