Home About Browse Search
Svenska


Averdal, Rebecca, 2012. Stowe: en landskapspark av betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Målet med uppsatsen var att utforska och resonera kring hur en parkanläggning, i detta fall Stowe Landscape Gardens i Buckinghamshire, England, kan få en viss betydelse och värderas högt av eftervärlden. Frågorna som uppsatsen utgått från är:
- Vad är Stowe?
- Hur beskrivs Stowe?
- Vilken betydelse har Stowe och varför?
Stowe verkar vara betydelsefull för landskapsarkitekter att känna till, och uppsatsen kan komma att utgöra ett underlag för en diskussion kring hur olika anläggningar framställs i trädgårdshistorien, och hur man som landskapsarkitekt kan förhålla sig till det. Genom litteraturstudier och en intervju med Barry Smith, Head Gardener på Stowe, har en undersökning av hur Stowe omnämns i olika typer av litteratur genomförts, för att se hur Stowe representeras. Uppslagsverk, undervisningslitteratur för landskapsarkitekt-programmet på SLU Alnarp, litteratur från The National Trust (organisationen som äger och förvaltar Stowe idag1) och resonerande trädgårdskonstteori har utgjort underlags-material.
Resultatet i tabellsammanställningen tyder på att Stowe har en stor betydelse i träd-gårdshistorien, eftersom den anses vara mycket tidstypisk för landskapsparkernas tids-period, med stöd av de studerade källorna. Stowe utpekas som en inflytelserik parkan-läggning, i ett europeiskt sammanhang, och anläggningen verkar ha banat väg för land-skapsparkernas utveckling. Många stora namn inom trädgårdshistorien har arbetat på och med Stowe, bland andra William Kent och Lancelot ”Capability” Brown. Elysian Fi-elds är en del av Stowe som verkar upplevas som representativ för parken, dels på grund av historiken, dels på grund av de rent upplevelsemässiga aspekterna av intimitet och naturlighet.
I diskussionen har resultaten av tabellsammanställningen diskuterats och jämförts med mer djupgående resonerande litteratur inom ämnet trädgårdshistoria. Det framkom bland annat att Stowe verkar vara en viktig källa till att kunna följa landskapsparkens utveckling, då det finns mycket dokumentation om Stowe. Det möjliggör studier av fe-nomenet landskapspark och de ideologier kring trädgårdshistoria som fanns på 1700-talet. Stowe har idag många olika värden som är viktiga att ta tillvara på, däribland de som rör historiken och att man där kan följa utvecklingen från formell till informell park, men också rent upplevelsemässiga värden.
Slutsatsen är att Stowe kan ha en betydelse för landskapsarkitekter att studera då an-läggningen verkar vara ett typexempel på landskapsparker, och ett bra exempel på en anläggning där många stora namn inom trädgårdshistorien har arbetat.

,

The objective with this essay was to study how a garden, in this case Stowe in Bucking-hamshire, England, can achieve a certain importance for future generations to know about.
- What is Stowe?
- How is Stowe described?
- What kind of importance do Stowe have and why?
Stowe in particular seems to be important for landscape architects to be aware of, and this essay could compose material for debates about how gardens are represented in garden history and how a landscape architect can relate to that. Different types of litera-ture have been studied, and an interview with Barry Smith, Head Gardener at Stowe, has been carried out to research how Stowe is represented today. For the results of the es-say, Encyclopedias, educational literature for the landscape architect programme at SLU Alnarp, literature published by The National Trust (the organization which owns and administer Stowe today2), and discursive literature on gardening history have been studied.
According to the result of the essay, Stowe seems to have great importance in gardening history, since the garden seems to be very typical for the 1800th century landscape gar-dens. Stowe is referred to as influential in a European context, and it seems as Stowe has pioneered landscape gardens. Stowe also seems to be a well-documented garden, which enables studies of the development of landscape gardens. Many great names in the histo-ry of gardening have been working at Stowe, including William Kent and Lancelot “Capa-bility” Brown. Elysian Fields is a part of the garden which seems representative for the garden itself, since the history of Elysian Fields is important, but also because of the in-timate experience that Elysian Fields has to offer.
In the discussion, the results of the table studies have been discussed and compared to discursive literature on garden history. The studies showed that Stowe seems to be an important reference to study how the landscape gardens evolved, due to the fact that Stowe is well-documented. The documentation enables studies of the phenomenon of landscape gardens, and how the revolution from formal gardens to informal gardens has progressed. Stowe has many values as a garden today, including those involving the his-tory of the garden, but also those involving the personal experiences of the garden.
The conclusion is that Stowe could be important for landscape architects to be aware of, due to the fact that the garden seems to be a typical example of a landscape garden. Stowe also seems to be a good example of a garden where many great names in the his-tory of gardening has worked, which could be important for a landscape architect to study.

Main title:Stowe: en landskapspark av betydelse
Authors:Averdal, Rebecca
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Stowe, landskapspark, engelsk park, William Kent, Lancelot ”Capability” Brown, trädgårdshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1501
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:57
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics