Home About Browse Search
Svenska


Ljungdahl, Alice and Sanner, Olivia, 2021. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
4MB

Abstract

I denna studie har syftet varit att utifrån barnens perspektiv bidra till ökad kunskap om utformningen
av förskolebarns utemiljö. Lek och lekmiljöbehov har varit utgångspunkten för att kunna besvara
frågeställningen. På en förskolegård i centrala Lund undersöktes hur lekmiljöbehov hindrar eller
samspelar med varandra i förhållande till barnens olika åldrar. Förskolegårdens yta medför 26
kvadratmeter friyta per barn vilket är en liten yta då det idag finns rekommendationer på 40
kvadratmeter per barn. Sex av förskolans barn i åldrarna tre till sex år fick genom gåturer och
semistrukturerade intervjuer berätta om olika platser på förskolegården. De barn som ville fick även
fotografera sina favoritplatser med en telefonkamera. I studien har vi utgått från ett teoretiskt
ramverk av utformningsaspekter som är av betydelse för barnens lek och lekmiljöbehov. Alla
utformningsaspekter finns mer eller mindre på förskolegården som undersöktes. Studiens resultat
visar att det finns en tydlig uppdelning av var de olika åldrarna brukar leka. “De stora gungorna” är
däremot en favoritplats bland alla intervjuade åldrar och “klätterträdet” är en gemensam favoritplats
hos fyra-, fem- och sexåringarna. Ett- och tvååringarna vistas ofta på ytorna nära förskolebyggnaden
och sandlådan men inte i delen längst bort från byggnaden. Fem- och sexåringarna var tydliga med
att de inte brukar vistas i delen nära förskolebyggnaden och sandlådorna där “småbarnen” brukar
leka. Det finns inga platser som treåringarna inte brukar leka vid medan fyraåringarna undviker vissa
platser på grund av att de är “läskiga”. Barnen i studien har över lag en positiv inställning till sin
förskolegård och ett barn menade att “vi har allt”. Två av sex barn saknar dock en rutschkana.
Barnens åsikter om vad som är bra och vad som är dåligt på en förskolegård kan vara individuella
och kopplade till olika åldrar. Det är viktigt att ha i åtanke att de flesta barn inte har någon stor
erfarenhet av andra förskolegårdar och vad som är den bästa utformningen av dem. Studien tyder på
att inte bara förskolegårdens totala yta är viktig, utan att ytan per barn också måste vägas in. Barnen
i de olika åldrarnas perspektiv ska ges stor vikt men ytkraven måste respekteras, även om de
knappast nämns av barnen.

,

In this study, the purpose has been to contribute with the children's perspective to increased
knowledge about the design of preschool children's outdoor environment. Children’s needs in the
play environment have been the starting point for being able to answer the question of this study. At
a preschool yard in central Lund, it was investigated how children’s needs in the play environment
prevent or interact with each other in a relation to the children’s different ages. The preschool yard’s
area entails 26 square meters of free space per child, which is a small area as the recommendations
today are 40 square meters per child. Six preschool children aged three to six told us about different
places in their preschool yard through walks and semi-structured interviews. The children also had
the opportunity to photograph their favourite places with a telephone camera. The study is based on
a theoretical framework of design aspects that are important for children's play and needs in the play
environment. All design aspects are more or less found in the preschool that was investigated. The
Sammanfattning
Abstract
results of the study show that there is a clear division around where the different ages usually play.
However, the “big swings" were a favourite place among all interviewed ages and the "climbing
tree" was a common favourite among four-, five- and six-year-olds. One- and two-year-olds often
play by the surface near the preschool building and the preschool teachers, but not in the part furthest
away from the building. It was clear that the five- and six-year-olds do not usually play in the part
near the preschool building and the preschool teachers where the "toddlers" usually play. There were
no places that the three-year-olds do not usually play at while the four-year-olds avoided certain
places as these are "scary". The children in the study generally have a positive attitude towards their
preschool yard and one child said that "we have everything". However, two out of six children are
missing a slide. Children's opinions about what is good and what is bad in a preschool yard can be
individual and linked to different ages. It is important to keep in mind that most children do not have
much experience with other preschool yards and what is the best design of them. This study indicates
that not only the total area of the preschool yard is important, but that the area per child must also
be weighed. The children of the different ages' perspectives must be given great importance, but the
surface requirements must be respected, even if they are hardly mentioned by the children.

Main title:Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv
Subtitle:en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov
Authors:Ljungdahl, Alice and Sanner, Olivia
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, minskade friytor, förskolegårdens utformning, barns perspektiv, olika åldrar, gåturer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2021 08:03
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page