Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Anna, 2013. Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Denna uppsats behandlar begreppet ekosystemtjänster och undersöker hur man kan planera för och nyttja de tjänster som ekosystem genererar. Uppsatsen redogör för olika metoder och analyser som syftar till att belysa ekosystemtjänsternas värde i diskussionen om hållbar utveckling. Målet är att undersöka hur ekosystemtjänster kan integreras i den fysiska planeringen. Hur värderas ekosystemtjänster? Vilken potential och vilka begränsningar finns med att använda ekosystemtjänster som verktyg i den fysiska planeringen? Syftet är att öka förståelsen och ge kunskap om ekosystemtjänsternas värde för människans överlevnad och välfärd.

Uppsatsen består av en litteraturstudie med efterföljande diskussion och reflektion. Litteraturstudien redogör för hur begreppet ekosystemtjänster utvecklats, från att ha varit ett relativt okänt begrepp till att idag ingå som en planeringsstrategi i förvaltningen. Diskussion förs kring begreppets definition och klassificering vilket är en förutsättning för att förstå de värderingsmetoder och analyser som följer. Litteraturstudien tar även upp kunskapsläget inom förvaltningen och vilken betydelse det har för att ekosystemtjänster över huvud taget ska kunna användas i den fysiska planeringen. För att visa på en praktisk tillämpning innehåller litteraturstudien en redogörelse för hur ekosystemtjänster som koncept kan realiseras. Tillämpningen riktas direkt till beslutsfattare och tjänstemän inom förvaltningen som asnvarar för den fysiska planeringen.

Uppsatsen fokuserar främst på två omfattande forskningsprogram. Den ena, Ecosystems and Human Well-being: A Framwork for Assessment, är framtagen och utvecklad av Millenium Ecosystem Assessment och syftar till att belysa kopplingen mellan tillståndet på befintliga ekosystem och mänskligt välbefinnande. Den andra, TEEB for Local and Regional Policymakers, har utvecklats av The Economics of Ecosystems and Biodiversity och syftar till att visa den praktiska tillämpningen av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen.

Ekosystemtjänster har en stor betydelse för vår överlevnad och välfärd. Vi lever i tider då jorden utsätts för enorma påfrestningar och där en befolkningstillväxt ökar efterfrågan på naturligt kapital. Det är uppenbart att vi måste bli bättre på att samarbeta med naturen för att skapa förutsättningar för kommande generationer. Kunskap om förhållandet mellan ekologiska och sociala system kan hjälpa oss att lösa dessa problem. För att detta ska vara möjligt måste kunskap översättas till handling och det måste finnas verktyg för hur användningen av ekosystemtjänster kan realiseras. Först då kan vi planera och skapa beredskap för en hållbar utveckling.

,

How to value ecosystem services? What is the potential and what are the limitations of using ecosystem services as a tool in the planning process? The aim is to increase understanding and provide knowledge of the value of ecosystem services for human survival and well-being.

The essay contains a literature review with subsequent discussion and reflection. The literature describes how the concept of ecosystem services has developed, from being a relatively unknown concept to now be included as a planning strategy in management. The discussion controversies surrounding the concept's definition and classification which is a prerequisite for understanding the valuation and analysis that follows. The literature also discusses the state of knowledge in administration and what significance it has for ecosystem services in general in land use planning. To demonstrate a practical application the literature contains an account of how the ecosystem service concept can be realized. The application is addressed to policy makers and officials in the administration who are responsible for spatial planning.

The essay mainly focuses on two major research programs. The first, Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment, is produced and developed by the Millennium Ecosystem Assessment and aims to highlight the link between the condition of existing ecosystems and human well-being. The second, TEEB for Local and Regional Policy Makers is developed by The Economics of Ecosystems and Biodiversity and aims to demonstrate the practical application of ecosystem services in land use planning.

Ecosystem services are very important for our survival and prosperity. We live in times when the earth is subjected to enormous pressure and where population growth increases the demand for natural capital. It is obvious that we have to get better at working with nature to create conditions for future generations. Knowledge of the relationship between ecological and social systems can help us to solve these problems. For this to be possible the knowledge must be translated into action and there must be tools for ecosystem services to be realized. Only then we can plan and help prepare for a sustainable development.

Main title:Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
Authors:Jönsson, Anna
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ekosystemtjänster, Fysisk planering, Biologisk mångfald, Hållbar utveckling, Välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2013 12:27
Metadata Last Modified:16 Aug 2013 12:27

Repository Staff Only: item control page