Home About Browse Search
Svenska


Harrysson, Frida, 2015. Stadsplanering för minskad segregation : den kommunala planeringens svårigheter/möjligheter med fokus på fysiska och sociala integrationsåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Denna kandidatuppsats har skrivits som en del av Landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp. Segregation i stadsmiljön är en utmaning för Sveriges kommuner. Stadsplaneraren står inför ett dilemma med många intressekonflikter och det finns ett behov att förstå och sprida kunskap kring kommunernas möjligheter att minska segregationen i våra större städer.
Målet är att undersöka hur stadsplanering kan bidra, speciellt med fysiska och sociala planeringsåtgärder, till att lyckas med framgångsrik integration i staden. Uppsatsen ger en kunskapsöversikt över forskning och belyser med några praktiska exempel hur stadsplaneraren kan arbeta för att minska segregation.
Forskning och litteratur i ämnet har sammanställts och diskuterats. De praktiska projektexemplen är valda från Göteborg, Landskrona och Malmö och exemplifierar såväl social- som fysisk planering. Vid genomgången av teori och forskning belyses bakomliggande faktorer till segregation samt strategier och metoder för att motverka densamma.
Uppsatsen avslutas med egna reflektioner och slutsatser. Dessa visar att ämnet är mycket komplext eftersom det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Avsaknaden av konsekvensbedömningar och utvärderingar av olika projekt är tydlig i genomgången eftersom det troligtvis är svårt att definiera orsaker och att objektivt mäta effekter av olika integrationsåtgärder. Genomgången av forskning och projekt pekar på ett antal möjliga fysiska och sociala strategier att ha i verktygslådan som kommunal planerare och dessa sammanfattas i 8 punkter i kapitlet slutsatser. Slutligen konstateras att det finns utrymme för mer forskning på området, framförallt gällande utvärdering och mätning av olika åtgärders/strategiers effekter.

,

This bachelor thesis has been written as part of the Landscape architecture program at SLU in Alnarp. Segregation in the urban environment is a challenge for Swedish municipalities. City planners face a dilemma with many conflicts of interest and there is a need to understand and disseminate knowledge about the local opportunities to reduce segregation in our major cities. The goal is to examine how urban planning can help, especially with physical and social planning measures, to achieve successful integration in the city. The thesis provides a systematic review of research and illustrates with a few practical examples how the city planner can work to reduce segregation.
Research and literature on the subject has been compiled and discussed. The practical project examples have been selected from Gothenburg, Landskrona and Malmö and exemplify both social and physical planning measures. The review of theory and research highlights factors behind segregation and strategies and methods to reverse the trend.
The essay concludes with reflections and conclusions. These show that the topic is very complex because there are so many factors to take into consideration. The lack of impact assessments and evaluations of various projects is evident in the review because it is probably difficult to determine causes and to objectively measure the effects of various integration measures. The review of research and projects points to a number of possible physical and social policies to have in the toolbox as a municipal planner. These are summarized in 8 points in the chapter conclusions. Finally it is concluded, that there is room for more research in this area, particularly of the evaluation and measurement of various measures and their effect.

Main title:Stadsplanering för minskad segregation
Subtitle:den kommunala planeringens svårigheter/möjligheter med fokus på fysiska och sociala integrationsåtgärder
Authors:Harrysson, Frida
Supervisor:Fälth, Erik and Gunnar, Cerwén
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:segregation, integration, stadsplanering, kommunal planering, sociala och fysiska integrationsåtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2015 10:16
Metadata Last Modified:14 Sep 2015 10:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics