Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Johan, 2009. 5 minuter till Luleå : en visuell studie av en stadsinfart. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

SUMMARY

The demands on the public environment are big and in particular on the environment of communication which we spend a lot of time in on our way to work, school etc. The city-approach is a road section that leads from the periphery of the city to the centre of the city, often through boring and meaningless industrial areas that displays the back side of the city to the voyager on the city-approach. The intentions of this thesis in landscape architecture has been to study one of the two city-approaches to the city of Luleå, the close surroundings and contextual position in the city and not at least give suggestions of ways how the city-approach can be changed, clarified and improved.
The study of the city-approach has been made by studying literature that concern city-approaches and the architecture of roads in general. Studies of different analysis methods has been made to find appropriate approaches to work with the specific study of the city-approach to Luleå. Analysis methods were chosen and used on the work with the city-approach. The city-approach is leading to Luleå and to be able to create a united city-approach the city is needed to be put in a context in a city-analysis which drag up subject such as the history and structure of the city. The city-analysis was made to discover what kind of city Luleå is and if the character of the city can be applied on the city-approach. The city-approach was analysed in a character-analysis where the city-approach was divided into character-sequences and nodes. The character-sequences and nodes were inventoried by driving on the city-approach and biking and walking in the close surroundings. The result of the character-analysis was declared through a SWOT-analysis that straightens out the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the different character-sequences and nodes. From without this result and the literature studies and city-analysis design ideas developed for the different character-sequences and nodes. The design ideas give suggestion to change of everything from the “furnishing” of the city-approach to the structure of vegetation in the close surroundings. The core of the thesis is about transforming the city-approach to a more united road section with a logical transition between the forest landscape and the city with a rise in intensity the closer to the city centre one gets.

,

SAMMANFATTNING

Idag ställs allt större krav på den offentliga miljöns utformning och i synnerhet på kommunikationsmiljöerna som vi spenderar mycket tid i på väg till och från jobbet, skolan etc. Infarten är en vägsträcka som leder från stadens periferi in till stadens kärna, ofta genom tråkiga och intetsägande industriområden som visar upp stadens baksida för resenären på infarten.
Intentionerna med detta examensarbete i landskapsarkitektur har varit att studera en av staden Luleås två stadsinfarter, dess näromgivningar och kontextuella läge i staden samt inte minst ge förslag på hur infarten kan förändras, förtydligas och förbättras. Studien av stadsinfarten har gjorts genom litteraturstudier som berör stadsinfarter och vägarkitektur i allmänhet. Studier av olika analysmetoder har gjorts för att finna lämpligt angreppssätt för den specifika studien av stadsinfarten till Luleå. Analysmetoder valdes ut och användes på arbetet med infarten. Infarten leder till Luleå och för att kunna skapa en sammanhållen infart behövdes staden sättas i ett sammanhang genom en ortsanalys som tar upp olika aspekter bl.a. stadens historia och struktur. Ortsanalysen gjordes för att få reda på vilken typ av stad som Luleå är och ifall dess karaktärsdrag kan appliceras på infarten. Infarten analyserades genom en karaktärsanalys där infarten delades upp i karaktärssekvenser och noder. Karaktärssekvenserna och noderna inventerades genom att färdas på infarten samt i dess omgivningar, både som bilist, cyklist och fotgängare. Karaktärsanalysens resultat redovisades genom en SWOT-analys som reder ut de olika karaktärssekvensernas och nodernas styrkor, svagheter, utvecklingsmöjligheter och hot. Utifrån detta resultat samt de tidigare litteraturstudierna och ortsanalysen utvecklades gestaltningsidéer för de olika karaktärssekvenserna och noderna.
Gestaltningsidéerna ger förslag till förändring av allt ifrån bl.a. infartens ”möblering” och omgivningens vegetationsstrukturer. Examensarbetets kärna handlar om att förvandla infarten till en mer sammanhållen sträcka med en logisk övergång mellan skogslandskapet och staden med därtill ökad intensitet och urbanitet desto närmare staden som man kommer.

Main title:5 minuter till Luleå
Subtitle:en visuell studie av en stadsinfart
Authors:Eriksson, Johan
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsarkitektur, vägarkitektur, Luleå, stadsinfarter, optisk ledning, ortsanalys, karaktärsanalys, SWOT-analys, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-41
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-41
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2009 08:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics