Home About Browse Search
Svenska


Lindved, Lovisa, 2023. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
33MB

Abstract

Biologisk mångfald i staden är avgörande för flertalet livsviktiga funktioner. Dessa
inkluderar omhändertagande av dagvatten, luftrening och minskning av buller.
Stadens grönytor bidrar till ökat välmående hos människorna och synlig
biodiversitet har en positiv inverkan på människor. Den biologiska mångfalden
befinner sig i en negativ trend där mängden arter ständigt minskar vilket gör att det
nu är viktigare än någonsin att arbeta för en ökad biologisk mångfald. För att uppnå
miljöer som kan erhålla biologisk mångfald krävs sammanhållna nät av ekologisk
infrastruktur. Bostadsgårdar erhåller en outnyttjad potential och om dessa gestaltas
med biologisk mångfald i åtanke hade det varit ett viktigt bidrag i det urbana
landskapet.
Syftet med litteraturstudien var att skapa en översikt över beståndsdelarna som
bygger upp begreppet biologisk mångfald, undersöka av hur vi historiskt sett byggt
innergårdar samt sammanställa vegetationens betydelse för den biologiska
mångfalden. Utifrån litteraturstudien skapas ett analysverktyg med syftet att vara
en vägledning för ökad biologisk mångfald på bostadsgårdar. Platsbesök
genomfördes på totalt sex bostadsgårdar utifrån de tre stadsbyggnadsidealen
stenstadskvarter med gårdshus, storgårdskvarter och lamellhus och höghuskvarter.
Platsbesöken hade målet att både undersöka och utveckla analysverktyget. Studien
begränsades till bostadsgårdar i Stockholm.
Resultatet mynnade ut i att olika bostadsgårdar har olika goda förutsättningar för
att erhålla biologisk mångfald. Storgårdskvarteren har stora värden för den
biologiska mångfalden tack vare dess stora sammanhängande arean vilket gav
möjlighet för mycket vegetation. Lamellhus och höghuskvarter innehöll viktiga
värden i dess öppenhet vilket gav en stark koppling till omgivningen som ökar
möjligheten för arternas rörelsefrihet. Den stadsbyggnadsideal med minst möjlighet
till biologisk mångfald var stengårdskvarter med gårdshus då bostadsgårdarna är
stängda och ofta hårdgjorda med begränsade möjligheter för vegetation.

,

Biodiversity refers to the variety of living organisms and species and is crucial for
numerous components in urban landscapes. It plays a critical role in sustaining the
function of ecosystems and the services they provide to humans such as the
regulation of air and water quality and the retention of sound pollution. Parks and
other green spaces provide positive effects on mental health and it is proven that
visual biodiversity is a contributing factor. Biodiversity is under threat from a range
of human activities, including habitat destruction, overexploitation, pollution, and
climate change.
Loss of biodiversity can have significant negative impacts on ecosystems, including
reduced resilience and an increase of endangered species. This, in turn, can have
detrimental effects on human well-being and the sustainability of our planet. To
achieve environments that have the capability to retain biodiversity it is crucial to
achieve ecological connectivity. This refers to the degree to which natural habitats
and ecological processes are connected and allow for the movement of organisms.
It is an important concept in ecology and conservation, as it is critical for the
maintenance of biodiversity. Courtyards have the capability of providing a
connection between green spaces allowing species to move between habitats. This
can increase the size of the available habitat and create a network of habitats that
can support a more divorce range of species.
The purpose of the literary study was to achieve a deeper understanding of the
meaning and significance of biodiversity, urban planning and compile the
significance of vegetation for biodiversity. The literary study generated an analysis
tool with the sole purpose of providing guidance for achieving an increased
biodiversity in courtyards. Site visits were carried out on a total of six courtyards
chosen from the three studied urban planning ideals. The purpose of the site visits
was to both investigate and develop the analysis tool.
The result of the study showed that different residential courtyards have varying
potential for biodiversity. Large courtyard blocks have high potential for
biodiversity due to their extensive, connected areas that provide ample
opportunities for vegetation growth. Lamella and high-rise blocks have important
values in their openness, which provides a strong connection to the surrounding
environment and increases the potential for species movement. The least favorable
urban design for biodiversity was found in stone courtyard blocks with enclosed
yards that are often paved with limited vegetation.

Main title:Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar
Subtitle:hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald
Authors:Lindved, Lovisa
Supervisor:Deak Sjöman, Johanna
Examiner:Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, fragmentering, habitat, biotop, konnektivitet, spridningsmöjligheter, ekologiska nischer, supplementering, källa-sänkadynamik, kantzon, strukturrika planteringar, skiktning, boplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18785
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18785
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 10:43
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics