Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Johan, 2020. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Resultatet av de senaste decenniernas trafikplanering, där bilismen riktats stort fokus, tyder på ett behov av en ökad förståelse för hur detta påverkar rekreativa
värden i staden. Det här arbetet undersöker möjligheten att genom film skildra denna problematik. Ett försök att gestalta hur transporter i staden påverkar det offentliga
rummet och dess värden. Arbetet inleds av en filmstudie som genom en fri filmmetod söker efter skildringar
av aspekter kopplade till detta. Studien rör sig mellan miljöer som på olika vis påverkas av trafiknätet. Från högt trafikerade vägar, korsningar samt områden
fria från biltrafik. Under denna process studeras hur ljudmiljöer och rumsligheter förändras beroende av trafiksituationen. Studien undersöker hur olika typer av
transportsätt lyckas förhålla sig till rekreativa värden i staden som grönska och aktivitet. Fokus riktas även mot mänskliga perspektiv där upplevelser av vistelsen i
det offentliga rummet önskas synliggöras.
Genom denna filmmetod väcks frågeställningar gällande Malmös trafiknät. Dessa filmatiseras med hjälp av klipptekniker och filmiskt berättande. Denna process
inspireras av andra projekt som lyckats representera landskap, ljudmiljöer och mänskliga perspektiv genom film. Studien resulterar i 14 kortfilmer som på olika
vis diskuterar kring dagens trafikplanering. De skildrar personliga tolkningar av iakttagelser som uppenbarats under studien. Med hjälp av film gestaltas ljudmiljöer,
rörelse och atmosfäriska kvaliteter vilket önskar kunna bidra till förståelsen kring hur dagens trafiknät påverkar den offentliga miljön och förutsättningarna för ett hälsofrämjande liv inom det.

Filmerna som producerats under detta arbete finns att se på:
https://www.youtube.com/channel/UC52YRM6qdDqYcZEM1AtSqkQ

,

The results of the traffic planning of recent decades, where motoring has been given a major focus, indicate a need for a better understanding of how this affects recreational values. In this work, I wish to investigate this through film and create pictures of this problem. An attempt to show how transports in the city affects the public space and its values.
The study begins with a film study which, through a free film method, searches for aspects linked to this problem. The study moves between environments that in different ways are affected by the traffic network. From high-traffic roads, intersections and areas free of car traffic. During this process, I studied how sound environments and public spaces change depending on the traffic situation. The study examines how different types of transport succeed to coexist together with recreational values in the city, such as greenery and activity. The focus was also to represent human perspectives where experiences of the public space were highlighted and made visible.
Through this film method, questions were raised regarding Malmö’s traffic network.
These were made into short films with the help of editing techniques and cinematic storytelling. This process is inspired by other projects that have managed to represent landscapes, sound environments and human perspectives through film. The study results in 14 short films that in various ways discuss current traffic planning. They depict personal interpretations of observations revealed during the study. With the help of film, sound environments, movement and atmospheric qualities are portrayed, which wishes to contribute to the understanding of how today’s traffic network affects the public environment and the conditions for a health-promoting life within it.

The films produced during this work can be seen at:
https://www.youtube.com/channel/UC52YRM6qdDqYcZEM1AtSqkQ

Main title:Det stora vardagsrummet
Subtitle:en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet
Authors:Hultman, Johan
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Farsö, Mads and Andersson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:film, rekreation, trafikplanering, bilism, mobilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16354
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2020 06:54
Metadata Last Modified:19 Dec 2020 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics