Home About Browse Search
Svenska


Ask, Emelie, 2015. Systemtänkande, ekosystemtjänster & produktionslandskap : en fallstudie i Elleholm, Karlshamns kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

I arbetet undersöks hur kunskap om systemtänkande och
ekosystemtjänster kan användas vid utformning av ett
produktionslandskap ansluten till fjärrvärme i området Elleholm i Karlshamns kommun. Anledningen till arbetets fokus är slutsatser om utbyggnad av resurshushållande växthussystem i Elleholm som drogs under masterkursen Energy Landscapes, våren 2014. Målet med examensarbetet har varit att bidra med djupare analys av växthusutbyggnad utifrån teori och att med en landskapsarkitektonisk
vinkling rekommendera placering och utformning av utbyggnad inom ett avgränsat projektområde.
Systemtänkande och ekosystemtjänster undersöktes först teoretiskt i en litteraturstudie och applicerades sedan praktiskt i en fallstudie. Litteraturstudien visar att systemtänkande baseras i en vetenskaplig teori, systemteori, som influerat flertalet discipliner och även
påverkat teori inom landskapsarkitektur. Landskapet kan ses som ett komplext och öppet system med flera subsystem och systemnivåer.
Begreppet ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande) har i sin tur uppkommit för att försöka påverka och styra samhällsplanering mot beslut som möjliggör ekosystem att fortsätta ”ge” människan ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster kan ses som komponenter i ett landskapssystem.
I fallstudien applicerades teori kring landskapssystemets nivåer och ekosystemtjänster för att få kunskap om system inom projektområdet i Elleholm. Systemnivåer definierades och undersöktes med kartstudier, fältstudier, intervjuer, litteraturstudier samt landskapsanalyser. Utifrån resultatet formulerades därefter tre koncept, där koncept 1: ”Optimering och ökad resurshushållning av befintlig livsmedelsproduktion ansluten till fjärrvärme” styr koncept
2 och 3. Koncept 2 och 3 innebär utbyggnad av växthus i olika storlek på två av de undersökta fastigheterna inom projektområdet. Ett översiktligt utformningsförslag visar alla tre koncept i funktion.
Slutligen diskuteras hur användandet av teori kring systemtänkande och ekosystemtjänster har gett en annorlunda förståelse av förutsättningar i Elleholm och ett något förändrat resultat i examensarbetet jämfört med de slutsatser som drogs i Energy Landscapes-kursen. Målsättning och prioriteringar vid exploatering
ifrågasätts. Ett avgränsande av system, interdisciplinära diskussioner och ett undersökande av flera systemnivåer har varit viktiga delar i arbetet. Arbetets slutsats är att kunskap om systemtänkande och ekosystemtjänster kan användas vid utformning för att analysera systemnivåer och subsystem i landskapet. Analysen har gett en breddad bild av projektområdets möjligheter och begränsningar.

,

This thesis investigates how knowledge about system thinking
and ecosystem services can be used when designing a production landscape connected to district heating in the area of Elleholm, Karlshamn municipality. The development of resource efficient greenhouse systems in Elleholm was researched during a masters course called Energy Landscapes, in spring 2014. The goal of this work
is to provide a further deepened analysis of greenhouse development based in theory and using a landscape architectural outlook to give recommendations of development withing a defined area of Elleholm.
Theory about system thinking and ecosystem services was initially researched in a literature study and then applied on site, in a case study. The literature study shows that system thinking is based in scientific theories of systems, that has influenced multiple disciplines as well as inspired theory within the field of landscape architecture.
The landscape can be seen as a complex and open system with
multiple subsystems in many system levels. The concept of ecosystem services (the direct and indirect contribution of the ecosystem to the well being of humans) has been formulated in order to influence decision making to make it possible for the ecosystem to keep on providing ecosystem services to humans. Ecosystem services can be seen as components in a landscape system.
In the case study, theory about levels of landscape systems and ecosystem services was used to gain knowledge about systems within the project area in Elleholm. System levels were defined and researched by studying maps, doing field studies, interviews, literature studies and landscape analysis. The result was then used to formulate three concepts of development, where concept 1: ”Optimization and
increased resource efficiency in the existing production of food connected to district heating” is controlling 2 and 3. Concept 2 and 3 comprises development of greenhouses of two different scales within the boundaries of the project area. A general design proposal shows all of the concepts in function.
Finally the use of theory about system thinking and ecosystem services is discussed. The theory has provided a changed understanding of conditions in Elleholm as well as slightly different results compared to the conclusions drawn in the Energy Landscapes masters course.
The objectives and priorities of development are questioned. A delimitation of systems, interdisciplinary discussions and an investigation of multiple system levels has been important to gain knowledge in the thesis work. The conclusion is that knowledge about system thinking and ecosystem services can be used by analyzing system levels and subsystems in the landscape. The analysis has provided a broad perspective of the possibilities and limitations of the project area.

Main title:Systemtänkande, ekosystemtjänster & produktionslandskap
Subtitle:en fallstudie i Elleholm, Karlshamns kommun
Authors:Ask, Emelie
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Haaland, Christine and Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:systemtänkande, ekosystemtjänster, lokalisering, landskapsarkitektur, produktionslandskap, systemlandskap, växthus, Elleholm, system thinking, ecosystem services, localization, landscape architecture, production landscape, system landscape, greenhouse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2015 09:33
Metadata Last Modified:19 May 2015 09:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics