Home About Browse Search
Svenska


Stålhand, Wilma, 2022. Det mänskliga beteendets spår i landskapet : att följa eller att inte följa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De flesta av oss är gångtrafikanter någon gång under färden, vi går exempelvis
oftast till och från bilen eller cykeln för att ta oss vidare. Av den anledningen är det
intressant att skriva om hur förutsättningarna ser ut för gång i staden. Hur mycket
uppmärksammar vi detta färdsätt som används av de flesta människor? Det finns
många källor som berör ämnet med förbättringsförslag i form av riktlinjer från
Boverket (2013) och många förändringsförslag av strukturer och hierarkier från
både Jan Gehl (2010), Carlos Moreno (2020) och Mikael Colville-Andersen (2020).
Dessa källor jämförs med region Skånes utvecklingsplan från 2011 och den
uppdaterade utvecklingsstrategin från 2020. Resultatet från litteraturstudien visar
att gångtrafikanter oftast bortprioriteras när andra trafikanter tillåts dominera
staden. Trots att argumenten gällande folkhälsa, miljösynpunkter och ekonomiska
vinningar diskuteras flitigt finns det ändå inget intresse för att ställa om samhällen
till gångtrafikantens fördel och säkerhet.
För att få en bättre förståelse för förutsättningarna kring gång presenteras en
fältstudie gjort i centrala Lund (2022) på tre olika platser med syfte att hitta
rörelsemönster där anlagda stigdragningar saknas: en skolgård, en parkeringsplats
och en central park presenteras. Samtliga platser bär på olika förvaltningsideal och
resultatet visar att idealen påverkat människors rörelsemönster. På skolgården finns
det rörelsemönster med ett lekfullt syfte, på parkeringsplatsen har ett stängsel
förstörts för att skapa ett rörelsemönster och i parken finns det knappt några
smitvägar alls.

,

Most of us are pedestrians at some point during the journey, for example we usually
walk to the car or the bike. For that reason, it is interesting to study the conditions
for walking in the city. How much attention is given to this mode of transport used
by most people around the world? There are many sources on the subject wich
suggests improvements in the form of guidelines from Boverket (2013) as well as
changes of structures and hierarchies from both Jan Gehl (2010), Carlos Moreno
(2020) and Mikael Colville-Andersen (2020). These proposals are compared by
looking at Skåne's development plan from 2011 and the updated development
strategy from 2020. The results from the literature study show that pedestrians are
often given lower priority when other users are allowed to dominate the city.
Despite the fact that arguments regarding public health, environmental views and
economic benefits are frequently discussed, there is still no interest in converting
societies to the benefit and safety of pedestrians.
Sammanfattning
Abstract
To gain a better understanding of the conditions around walking, a field study done
in central Lund (2022) is presented. Three different places with the aim of finding
movement patterns where landscaping is lacking are studied: a schoolyard, a
parking lot and a central park are represented. All places carry different
management ideals and the results show that the ideals have influenced people's
movement patterns. In the schoolyard there are movement patterns with a playful
purpose, in the parking lot a fence has been destroyed to create a movement pattern
and in the park there are hardly any shortcuts at all.

Main title:Det mänskliga beteendets spår i landskapet
Subtitle:att följa eller att inte följa
Authors:Stålhand, Wilma
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genvägar, smitvägar, rörelsemönster, stigdragningar, förvaltningsideal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17742
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17742
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2022 07:22
Metadata Last Modified:18 May 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics