Home About Browse Search
Svenska


Lyth, Maj, 2021. En studie av ruderatmarker : hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Uppsatsen redogör för hur planeringsprocessen av ruderatmarker genomförs och belyser olika förutsättningar och dokument som kan vara av betydelse för planering av dessa. Genom en litteraturstudie har planeringsprocessen sammanfattats och analyserats för att hitta resonemang till hur ruderatmarkerna kan utvecklas. Planeringsprocessen har undersökts med hjälp av material från Boverket. En fördjupning av planeringsprocessen för Malmö stad har gjorts där tillhörande program och målbeskrivningar studerats för att ge en bredare förståelse för stadens planering. Gyllins trädgård i östra Malmö har studerats som exempel på en ruderatmark där de gröna värdena bevarats för att få en uppfattning av vad som krävs för ett lyckat projekt.
En av slutsatserna är att det kan finnas värden på ruderatmarker med vegetation som är unika för området och att bevarandet av dessa kan bidra till en mångfald av grönytor i staden. De är oplanerade områden som förbises i planeringen. Myndigheter såsom Boverket förespråkar en förtätning av staden, där ruderatmarker är attraktiva exploateringsområden eftersom de oftast har ett centralt läge. En exploatering på dessa marker skulle på sikt kunna leda till att värden försvinner och mångfalden av grönytor minskar i staden.

,

This essay describes how the planning process of brownfields is carried out. It sheds light on various
conditions and documents that may be important for the planning of these. Through a literature study, the planning process has been summarized and analyzed to find reasoning for how the brownfields can be developed. The Swedish planning process has been investigated with help from Boverket. An in-depth study of Malmö city’s planning process has been done, different programs and goals have been studied to provide a broader understanding of the city's planning. Gyllins trädgård in eastern Malmö has also been studied as an example of a brownfield where the green values have been preserved.
One conclusion is the preservation of brownfields with vegetation that are unique to the lot can contribute to a diversity of green spaces in the city. These places are voids between what is planned in the city, their values are often overlooked in the planning. Authorities such as Boverket advocate densification of the city, the brownfields are important exploitation lots because they are usually located in the center of cities. Exploitation of these lands could in the long run cause environmental values to disappear and the diversity of green spaces in the city to decrease.

Main title:En studie av ruderatmarker
Subtitle:hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden
Authors:Lyth, Maj
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ruderatmark, planering, planeringsprocess, ekosystemtjänster, Malmö, Gyllins trädgård, brownfields, planning, planning process, ecosystem services, Malmö, Gyllins trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17251
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17251
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2021 08:42
Metadata Last Modified:28 Sep 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page