Home About Browse Search
Svenska


Eneström, Linda, 2024. Dagvatten- och skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse : kriterier som styr utformningen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Extremväder som skyfall och värmeböljor förväntas öka i och med klimatförändringar. I täta städer där en stor andel av markytan är hårdgjord och liten andel är grönytor ökar sårbarheten för extremväder. Vid normalt regn leds det mesta av dagvattnet i städer ned i brunnar och vidare i ledningssystem. Vid kraftig nederbörd blir systemen överbelastade och vattnet måste tas hand om ovan mark. Staden förtätas, tillgänglig yta minskar och samtidigt ska staden klimatanpassas. Det medför en utmaning vid utformning av dagvattenåtgärder, inte minst i befintlig bebyggelse, där platsbrist i kombination med andra kriterier skapar förutsättningarna. Utifrån en litteraturstudie och en intervjustudie undersöks vilka kriterier som kan påverka utformningen av dagvatten- och skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse. Litteraturstudien undersöker städers dagvatten- och skyfallsstrategier i befintlig bebyggelse för att få förståelse om hur städer ser på utmaningen. Intervjustudien genomförs med projektör eller projektledare för tre exempelplatser i Malmö där dagvatten- och skyfallsåtgärder har byggts för att ta reda på vilka kriterier som har påverkat utformningen av åtgärderna.
Resultaten från litteraturstudien och intervjustudien visar på att förutsättningar på platsen kan påverka utformningen. Yta ovan och under mark påverkar utformningen av dagvattenåtgärder, men i olika utsträckning beroende på yta i kombination med fördröjningsbehov. Mångfunktionella ytor är viktigt i staden för att nyttja ytorna så effektivt som möjligt, för att kunna hantera extremväder och möta andra sociala och estetiska mål- vilket exemplen visat är genomförbart. På exempelplatserna löstes alla problem utan att det skedde på bekostnad av dagvattenfunktionen eller avsevärt på estetiken, vilket inte alltid är fallet. Liten yta kan göra så att estetiken påverkas negativt om funktion prioriteras över estetik. Hantering av förorenat dagvatten framstår som viktigt enligt litteraturen där rening av dagvatten är vanligare vid normalt regn än skyfall. Det litteraturen hävdar återspeglas inte helt på exempelplatserna, vilket diskuteras kunna bero på hur konstruktionen är uppbyggd, dess syfte och att åtgärder är platsspecifika. Resultat från de båda studierna visar på att en åtgärds kostnadseffektivitet har betydelse för om en åtgärd genomförs eller inte. Att bygga in dagvattenåtgärder vid annan ombyggnation är ett sätt att vara resurssmart. Vidare diskuteras kostnadseffektivitet i kombination med livslängd, och om åtgärder vars livslängd är osäker ändå bör byggas. I arbetet presenteras vidare vikten av samarbete mellan olika aktörer för att hantera klimatförändringar och att städer inte kan skydda sig helt mot extremväder utan en rimlig skyddsnivå får sättas.

,

Extreme weather such as cloudburst and heatwaves are expected to increase due to climate change. In the dense city, where the ground surface consists of a large proportion of hard surface and a small proportion of green area, the vulnerability towards extreme weather increases. In cities, most stormwater is led down into wells and further into pipe systems. In the event of heavy rainfall, the systems become overloaded, and the water must be taken care of above ground. The city is being densified, available space is decreasing and at the same time the city must adapt to climate change. This poses a challenge, not least in the dense and existing residential areas, where lack of space, combined with other criteria, set the framework for climate measures. Based on a literature study and an interview study, it is explored what criteria can influence the design of stormwater and cloudburst measures in existing residential areas. The literature study examines cities stormwater and cloudburst strategies to provide an understanding of how cities view the challenge of building stormwater- and cloudburst measures. The interview study is conducted with projectors for three example locations in Malmö where stormwater and cloudburst measures have been built.
The results from the literature study and the interview study show that conditions on the site can influence the design. Available area above and below ground affects the design of stormwater measures, but to a different extent depending on the size in combination with the need for delay. Multi-functional space is important for cities to use the available space as efficiently as possible, to deal with extreme weather and meet other social and aesthetic goals, which the examples show is feasible. On the example sites, all problems were solved without negatively affecting the function of the measure or significantly the aesthetics, which is not always the case. Small space can lead to negative effects on the aesthetics if function is prioritized over aesthetics. According to the literature, management of polluted stormwater appears important where purification often is focused on stormwater and not cloudburst. What the literature claims is not fully reflected on the example sites, which is discussed as being due to how the construction is built, its purpose and that measures are site-specific. The results from the two studies show that the cost-effectiveness of a measure is important for whether a measure is carried out or not. Building stormwater- and cloudburst measures on redevelopment sites is one way to be cost-effective. Cost-effectiveness is discussed further in combination with lifespan, and whether measures whose lifespan is uncertain should still be built. Furthermore, the paper presents the importance of cooperation between different actors to deal with climate change and how despite cooperation cities cannot protect themselves completely against extreme weather, so a reasonable level of protection needs to be set.

Main title:Dagvatten- och skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse
Subtitle:kriterier som styr utformningen
Authors:Eneström, Linda
Supervisor:Deak Sjöman, Johanna
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, skyfall, utformning, befintlig bebyggelse, klimatanpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19981
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19981
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:56
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics