Home About Browse Search
Svenska


Vindelstam, Sandra, 2014. Herrestadsfjället : vindkraft i samspel med landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
43MB

Abstract

Den 1 maj 2011 trädde Europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige. Det har medfört att synen på landskap förändrats och att det ställs nya krav på de som arbetar med landskap.

Landskapskonventionen trycker på allmänhetens medverkan i
landskapsplaneringen. Vindkraft är något som i högsta grad påverkar landskapsupplevelsen och vars legitimitet är debatterad. Därför blir dialog i planeringen för vindkraft mycket viktigt om landskapskonventionen ska följas.

Uddevalla kommun har tagit fasta på detta genom att utföra en landskapsanalys i dialog och har utifrån denna tagit fram ett planeringsverktyg för vindkraft. Ramböll är de som tagit fram analysen för Uddevalla. Genom landskapsanalysen så vill kommunen få allmänheten delaktig i planeringen för vindkraft i ett tidigt skede.

Kommunen tillsammans med Ramböll har inte utifrån analysen pekat ut områden som lämpliga eller olämpliga för vindkraft utan istället beskrivit möjligheter och konflikter som finns i de olika områdena.

Efter landskapsanalysen har möjliga utredningsområden utifrån förutsättningarna pekats ut. Det här arbetet har syftet att pröva användbarheten av det framtagna
planeringsverktyget. Detta görs genom att pröva möjligheten för vindkraft i det möjliga utredningsområdet som pekats ut,
Herrestadsfjället. Tre möjliga koncept har tagits fram. Meningen med dessa är att de ska kunna användas som inspiration och som grund i den fortsatta dialogen. Arbetet syftar även till att påpeka vikten av att analysera det befintliga ljudlandskapet i planeringen för vindkraft.
Slutsatser som kan dras av arbetet är att laneringsverktyget som tagits fram har en hög användbarhet som lämnar öppet för ett kreativt tänkande kring vindkraftsetableringar. Samtidigt som det lämnar
öppet för möjligheterna för vindkraft så ställer den också krav på projektörernas ansökningar och ger ett stöd för beslutsfattarna som ska bedöma dessa ansökningar. På Herrestadsfjället finns goda möjligheter för vindkraft men det är också ett område där många konflikter kan uppkomma. Nyckeln för en lyckad etablering är att möjligheter för vindkraften att samspela med friluftslivet tas fram. För
detta krävs en god dialog med en bred krets då Herrestadsfjället är en plats som är viktig för hela Uddevallas identitet. Framtida vindkraftsprojekt måste arbeta mot att bli en del av den identiteten.

,

On 1 May 2011 the European Landscape Convention went into force in Sweden. This has led to a different view of landscape and it has also placed new demands on those working with landscapes. ELC is pressing the importance of public participation in landscape planning.

Wind power is something that very much affects the landscape
experience and whose legitimacy is debated. Therefore, the dialogue in planning for wind power is very important if ELC should be followed.

Uddevalla municipality has grasped on this by conducting a landscape analysis in dialogue and from this developed a planning tool for wind power. Ramböll is the producer of the investigation for Uddevalla.

Through this landscape analysis, the municipality wants to get the public involved in the planning for wind power in the early stages. The municipality, together with Ramböll has not based on the analysis designated certain areas as suitable or unsuitable for wind power, but instead described the opportunities and conflicts that exist in the
different areas. After the landscape analysis, possible areas of investigation based on the conditions identified has been pointed out.

This work has the purpose to test the usability of the developed planning tool. It is done by testing the possibility of wind power in the potential investigation area which is designated, Herrestadsfjället.

Three possible concepts have been developed. The point of these is that they can be used as inspiration and as a basis for the continued dialogue. The work also aims to point out the importance of analyzing the existing soundscape in planning for wind power.

Conclusions that can be drawn is that the planning tool developed has a high usability and is open to creative thinking on potential wind power projects. While it leaves open the possibility for wind power in all areas it also sets demands on developers applications and provide
support for decision-makers to assess these applications. On
Herrestadsfjället there are good opportunities for wind power, but it is also an area where many conflicts may arise. The key for a successful establishment is that opportunities for wind power to interact with outdoor recreation are developed. This requires a good dialogue with
a wide range of persons because Herrestadsfjället is a place that is important to the identity of entire Uddevalla. Future wind power developments will have to work towards being a part of that identity.

Main title:Herrestadsfjället
Subtitle:vindkraft i samspel med landskapet
Authors:Vindelstam, Sandra
Supervisor:Hammarlund, Karin
Examiner:Skärbäck, Erik and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Herrestadsfjället, Uddevalla, vindkraft, dialogbaserad landskapsanalys, landskapsanalys, Europeiska landskapskonventionen, , ljudlandskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3523
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:08 Aug 2014 08:39
Metadata Last Modified:08 Aug 2014 08:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics