Home About Browse Search
Svenska


Forsfält Ljungberg, Anna, 2021. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Allt fler människor flyttar in till städerna vilket leder till att städerna båda förtätas och byggs ut på det omgivande landskapet. Detta leder till att naturområden försvinner och viktiga levnadsmiljöer för insekter och växter minskar. Gröna tak är ett effektivt sätt att anlägga vegetation på redan bebyggda ytor i städerna. Biotoptak är en variant på gröna tak som kan agera levnadsmiljöer åt insekter och växter. Denna studie består av en litteraturstudie och en intervjustudie med syftet att ta fram kriterier som är nödvändiga att uppnå för ett framgångsrikt biotoptak. För att få en förståelse i hur det kan gå till i praktiken studerades tre befintliga biotoptak i Malmö. Det hittades dock inte så
stor variation av källor gällande beskrivningarna av de tre biotoptaken i Malmö vilket gjorde det svårt att på ett opartiskt sätt ta reda på hur taken har utvecklats. Ett resultat från litteratur- och intervjustudien är att det är viktigt att specificera vad som menas med biologisk mångfald och vad som ska främjas med hjälp av biotoptaket. För att uppnå en mångfald av växter bör inte en typ av växt dominera – ett sätt att förhindra detta är att ha ett näringsfattigt substrat och etablera inhemskt
material. För att kunna säkerställa om taket uppfyller sitt syfte kan en planerad uppföljning eller inventering av taken underlätta, vilket sällan finns med i skötselplanen eller i målsättningen. Ifall det går att bekräfta att dessa tak uppfyller sitt syfte att bevara den biologiska mångfalden har vi kommit en bit på vägen mot ett mer hållbart samhälle och levnadssätt i städerna.

,

More and more people are moving into the cities, which leads to the cities both becoming denser and expanding into the surrounding landscape. This leads to the disappearance of natural areas and the reduction of important habitats for insects and plants. Green roofs are an effective way to create green spaces in cities. There is a certain type of green roofs called biodiversity roofs that can act as habitats for insects and plants. This study consists of a literature study and an interview study with the aim of developing criteria that are necessary to achieve for a successful biodiversity roof. To gain an understanding of how this can be done in practice, three existing biotope roofs were studied in Malmö. However, no great variety of sources was found regarding the descriptions of the three biotope roofs in Malmö, which made it difficult to make a fair presentation of how the roofs have developed. One result from the literature and interview study is that it is important to specify what is meant by biological diversity and what is to be promoted with the biodiversity roof. To achieve a diversity of plants, one type of plant should not dominate – one way to prevent this is to have a nutrient-poor substrate and establish native material. To be able to ensure whether the roof fulfills its purpose, a planned follow-up or inventory of the roofs can facilitate - which is rarely included in the maintenance plan or in the objective. If it is possible to confirm that these roofs fulfill their purpose of preserving biodiversity, we are getting closer to a more sustainable society and way of life in the cities.

Main title:Biotoptak
Subtitle:med praktiska exempel från Malmö
Authors:Forsfält Ljungberg, Anna
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biotoptak, gröna tak, extensiva tak, bruna tak, urban design, biologisk mångfald, biodiversity roof, green roof, extensive roof, brownfield roof, urban design, biodiversity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2021 06:02
Metadata Last Modified:27 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page