Home About Browse Search
Svenska


Wiedewilt, Malin, 2022. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
950kB

Abstract

Barn och grönska hör ihop. I ett samhälle där befolkningen växer och städer förtätas så minskar
många grönytor. För att stoppa minskningen av grönytor behövs fler argument. Kan barns ytor
kopplas samman med naturvärden? Drar de nytta av varandra?
Några av frågorna som jag arbetat med under uppsatsens gång är:
Vad är det som främjar barns lek och dess hälsa? Hur kan en utemiljö se ut för att öka naturvärden?
Många förskolegårdar i Sverige är idag mindre i storlek än vad minimumrekommendationerna är.
Varför ser rekommendationerna ut som de gör? Vilka lagar finns? Vilka är konsekvenserna för barns
hälsa och för de gröna värdena om ytan är mindre än rekommendationerna? Dessa frågor har varit
en form av ledsagare under arbetets gång, alla är inte helt besvarade, men de har hjälpt arbetet framåt.
Resultatet i denna studie visar att förskolegårdsytan är en viktig yta för både naturvärden och för
barns hälsa. Barn leker mer socialt och samspelt när de får leka med naturelement. Deras motorik
och hälsa främjas av att vara ute i en rik grön miljö. När ytan är mindre än rekommendationerna då
slits de gröna ytorna i så hög grad att växtmaterialen inte står sig. Vilket resulterar i utemiljöer som
saknar olika naturelement och naturvärden, vilket i sin tur indirekt hämmar barns lek, utveckling
och hälsa.

,

Children and greenery belong together. In a society where the population grows and cities become
denser, many green spaces decrease. More arguments are needed to stop the reduction of green
spaces. Can children´s surfaces be linked to green spaces and values. Do they benefit from each
other?
The questions I have asked during this essay are:
Which values supports children’s play and their health? What can an outdoor environment look like
to increase natural values? Preschool yards in Sweden tend to be smaller in size than the minimum
recommendations. Why do the recommendations look the way they do? What laws exist? If the area
is smaller than the recommendations, what are then the consequences for children’s health and for
the green values? During the time that this essay was written, these questions have been a guidance
to bring forward the process, not all of them are answered.
The results of this study show that the preschool yard area is an important area for both green values
and for children’s health. Children play more socially and interactively when they can play with and
around green elements. Their motor skills and health are promoted by being outside in a rich green
environment. When the surface is smaller than the recommendations, the green surfaces wear out to
such an extent that the plant materials tend to die. Which then results in outdoor environments that
lack of various natural elements and green values. Which indirectly inhibits children’s play, their
development and health.

Main title:Barns utelek och dess koppling till naturvärden
Subtitle:en studie om förskolebarns utemiljö
Authors:Wiedewilt, Malin
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturvärden, utelek, förskolegård, barns utveckling, lek, naturelement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2022 06:22
Metadata Last Modified:20 May 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics