Home About Browse Search
Svenska


Granqvist, Elin and Lindqvist, Caroline, 2014. Att beskriva platser : Platsstudier och analys av Rundelsgatan och Regementsgatan. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Vid gestaltning av landskapsarkitektur finns en mängd aspekter att ta hänsyn till.
Detta arbete undersöker om det finns teorier som kan stödja och inspirera i en sådan process. Huvudsyftet med arbetet var att ge oss kunskaper för att i framtiden kunna
skapa välfungerande platser i ett gestaltande, funktionellt och socialt perspektiv.

Uppsatsens mål var att läsa och förstå såväl klassiska verk som nutida författare och jämföra deras tankar. För att få en djupare förståelse för litteraturen har platsstudier
utförts på två olika gaturum i Malmö. I en litteraturstudie sammanfattas litteraturen med hänsyn till de valda platserna. Genom att läsa litteratur, besöka och studera
platserna har vi analyserat och fört ett resonemang kring våra frågeställningar: Finns det teorier som kan användas för att beskriva platser/gaturum och hur de används?
Vad har dessa teorier gemensamt och på vilket sätt motsäger de varandra?
Svaren på våra frågeställningar är att det finns många teorier för att beskriva platser/gaturum och hur de används. De teorier vi valde gav oss ett nytt synsätt på
staden, dess innehåll och användning. Den valda litteraturen visade sig ha flera gemensamma
synsätt på offentliga platser, som bland annat den sociala betydelsen av människor i det offentliga rummet, behovet av en mångfald av olika människor på de offentliga platserna och hur viktigt det är att platser innehar en identitet.
Litteraturens olika uppfattningar kan sägas bero på deras olika ämnesområden och de olika skalorna i staden de verkar på. Litteraturen gick isär i frågor om orientering
i staden, gaturummets gestaltning och betydelsen av handel. Slutsatsen är att vi endast skrapat på ytan av den kunskap som finns om gestaltning inom landskapsarkitektur, men att lärdomarna vi fått ger oss en grund att stå på för vidare
resonemang.

,

When designing landscape architecture there are a lot of aspects to take into consideration.
This work examines whether there are theories which can support and inspire in such a process. The main objective of this task was to obtain the knowledge about how to create well-functioning places in aspects of design, functionality and in social perspective. The thesis goal was to read and understand both classical works and contemporary writers and to compare their thoughts. To gain a deeper understanding of the literature, place studies have been carried out on two different streets in Malmö. In a literature study we summarized the literature with regard to the selected sites. By reading literature, visiting and studying the sites we have analyzed and discussed our questions: Are there theories that can be used to describe places/streets and how they are used? What do these theories have in common and how do they contradict each other?

The answers to our questions is that there are many theories to describe places/streets and how they are used. The theories we chose gave us a new perspective on the city, its content and use. The selected literature was found to have several common perceptions about public space, including the social importance of people in the public space, the need for a diversity of people in public space and how important it is for places to have an identity. The differences in the literature can be due to the variation of the authors opinions what they find are the most important aspects in a city. The literature differed on questions of orientation, the design of the
street and regarding the importance of commerce. The conclusion is that we have only scratched the surface of the knowledge available about designing landscape
architecture, but that our work have given us a foundation for further discussion.

Main title:Att beskriva platser
Subtitle:Platsstudier och analys av Rundelsgatan och Regementsgatan
Authors:Granqvist, Elin and Lindqvist, Caroline
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, platsstudier, Gehl, Jacobs, Kärrholm, Lynch, Sitte, Space Syntax, Caroli, Regementsgatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3370
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3370
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2014 09:42
Metadata Last Modified:25 Jun 2014 09:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics