Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Sara, 2019. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
40MB

Abstract

Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. Målet med arbetet är att göra ett gestaltningsförslag på mittaxeln, en centralt belägen grönyta i området, där gestaltningsprinciper för social hållbarhet undersöks och testas.

Sege park är en grön oas som kan erbjuder en unik boendemiljö i parkkaraktär med nära läge till centrum. Med sin väl bevarade miljö från 1930- talet är området dessutom klassat som en kulturhistorisk särskilt värdefull miljö. Vid förtätning av befintliga miljöer finns det många viktiga parametrar som det behöver tas hänsyn till för att lyckas med att bygga en miljö som är anpassad till människans boendekrav, men samtidigt tar hänsyn till områdets befintliga kvalitéer. Detta är en svår balans och en utmaning som möts vid de flesta förtätningsprojekt i dagens moderna täta städer.

Arbetet är uppdelat i två delar, en litteraturstudie följt av ett gestaltningsförslag. Litteraturstudien inleddes med en inflygning till projektet genom en kort beskrivning av fenomenet förtätning. För att vidare kunna ta fram ett socialt hållbart gestaltningsförslag för mittaxeln i Sege park undersöktes först själva begreppet ’Social hållbarhet’ närmre. Undersökningen av begreppet ledde fram till jämförelser mellan främst två olika tolkningar av social
hållbarhet som Partridge (2005) och Dempsey et al. (2011) presenterat. Utifrån jämförda tolkningar gjordes därefter en egen tolkning av social hållbarhet ur ett landskapsarkitekturperspektiv. Den egna tolkningen av social hållbarhet sammanfattades genom fem sammanhängande faktorer: trygghet, jämlikhet, livskvalité, social interaktion och platsidentitet.

Att Sege park är en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö har varit en viktig utgångspunkt vid framtagning av gestaltningsförslaget. Områdets kulturhistoria är en viktig kvalité att ta hänsyn till i arbetet med förtätning och ombyggnation av området för att det ska ske på ett hållbart vis. Gestaltningsförslaget har därför utvecklats med stor varsamhet till den befintliga miljön. Den största utmaningen med gestaltningsförslaget har således varit att utveckla området men samtidigt bevara dess historiskt viktiga strukturer och rumsligheter. Vidare har gestaltningsförslaget för mittaxeln i Sege park undersökt möjlighet till gestaltning för social hållbarhet utifrån den egna tolkningen och de fem faktorerna. Undersökningar har gjorts i plan i olika skalor, sektioner, 3D- modeller med mera.

Avslutningsvis fördes en diskussion kring gestaltningsförslaget och den bakomliggande teori om social hållbarhet och den egna tolkningen. Arbetsprocessen och svårigheter som stötts på under arbetets gång och dess påverkan på resultatet tas även upp och diskuteras.
Nyckelord: Sege park, förtätning, hållbarhet, social hållbarhet, gestaltning, socialt hållbar gestaltning, kulturhistorisk miljö.

,

This master thesis is about Sege park, a old hospital that were built in 1930’s in the eastern outskirts of Malmö. The old hospital area will be converted in to a residential area and in the same time be densified. The project is described as a ”excellence project” where new innovative solutions for sustainability will be tested. The goal with this thesis is to make a design proposal of ”mittaxeln”, a central located green area, where design principles for social sustainability will be examined and tested.

Sege park is a green oasis that offers a unique green residential area just outside the city centre. Whit its well preserved environment from the 1930’s, the area is classified as a culture-historically particularly valuable environment. When develop exiting areas by densification there are many factors to take in to consideration to accomplish to develop a areas that meet the demands of modern living and in the same time takes the existing qualities of the site into account. This is a difficult balance and a challenge that have to be faced in most densification project in the modern dense city.

The project has been divided in to two parts, one literature study and one design proposal. The literature study were initiated with a short introduction to the project by a description of densification. To be able to develop a socially sustainable design proposal for ”mittaxeln” in Sege park the definition of social sustainability had to be investigated further. The investigation of the definition led to a comparison of mainly two different interpretations
of social sustainability that Partridge (2005) and Dempsey et al. (2011) presented. Based on the compared interpretations a new interpretation of social sustainability were made from a landscape architecural perspective. The own interpretation of social sustainability can be resumed by five coherent factors: security, equality, quality of life, social interaction and site identity.

That Sege park is a culture-historically particularly valuable environment have been a important starting point for the design proposal. The culture history on the site is a important quality that has to be taken in to consideration in the work with densification and reconstruction to enable the projects sustainability. The design proposal have there for been developed with a great precaution to the existing environment. The greatest challenge with the design proposal have been to develop the area but in the same time preserve the important historical structural and special qualities of the site. The design proposal of ” mittaxeln” investigates the possibilities of socially sustainable design based on the own interpretation and the five factors. Investigations have been carried out in plans in different scales, sections, 3D modelling and more.

In conclusion the thesis ends with a discussion about the design proposal and the theory of social sustainability, the own interpretation and the five factors that it is based on. The work process and difficulties that have been stumbled up on during the working process and how it has affected the result is also discussed.

Main title:Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö
Subtitle:socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö
Authors:Pettersson, Sara
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Peterson, Anna and Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Sege park, hållbarhet, social hållbarhet, förtätning, gestaltning, socialt hållbar gestaltning, kulturhistorisk miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2019 13:36
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page