Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Ida, 2016. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Träd är av stort värde för våra urbana miljöer. Utöver deras estetiska värden bidrar de med en mängd olika ekosystemtjänster. Därmed är det av stor vikt att stadsträdsbestånden bibehåller god hälsa och bevaras. På senare år har dock skadedjurs- och sjukdomsangrepp blivit allt vanligare och till följd av homogenare trädbestånd har förödelsen blivit stor runt om i världen. För att förhindra liknade förödelser i framtiden krävs förändring. Idag läggs det stort fokus på att arbeta med artdiversitet och det har tydliggjorts att det är av stor relevans att använda olika arter vid planeringen. Men ett annat ämne som väckts under de senaste åren är vikten av genetisk variation för ett hållbart trädbestånd, något som inte fått lika stort fokus som artdiversitet än men som anses väl så viktigt enligt bland annat Naturvårdsverket (Andersson et al., 2007 [online]).
Målet med examensarbetet är en vetenskaplig beskrivning som förtydligar vikten av genetisk variation inom stadsträdbestånd samt hur man som landskapsarkitekt kan tillämpa det. Syftet är att utgöra en del i diskussionen kring ämnet och att väcka en nyfikenhet kring frågor om genetisk variation för att göra fler människor medvetna om dess betydelse. Uppsatsens fokus har därför legat på att ta reda på varför genetisk variation behövs, hur man som landskapsarkitekt kan arbeta för en ökad genetisk variation och om ett genetiskt varierat material är relevant i alla lägen.
Metoderna för att svara på mina frågeställningar har bestått av dels en beskrivande litteraturstudie och dels en praktisk fallstudie. För att besvara uppsatsens frågeställningar har fokus lagts på tre ämnen som den genetiska variationen diskuterats utifrån: sjukdomsresistens, klimatanpassning och estetiskt värde. För att förankra studien i verkligheten utfördes en fallstudien av två alléer vid Övedskloster. Stora allén bestående av klonade träd och Tvärallén bestående av fröförökade träd analyserades för att undersöka positiva och negativa aspekter hos de båda samt skillnaderna dem emellan.
Litteraturstudien visar att en genetisk variation inom stadsträdsbestånden är av stor vikt för en hållbar framtid. De tre fokuspunkterna sjukdomsresistens, klimatanpassning och estetiskt värde påverkas alla positivt av en genetisk variation. Resultaten visar dock även en komplexitet för hur en ökad genetisk variation ska äga rum, hur utvecklandet av nytt material ska ske samt om plantskoleindustrin eller landskapssektorn ska ta det största ansvaret. Under arbetets gång har även förståelsen för att mer utbildning krävs inom ämnet, för att göra fler människor medvetna om problemet med utarmningen av den genetiska variationen, kommit till min insikt. Utbildning är essentiellt för att fler ska börja använda sig av träd med stor genetisk variation och på så sätt även öka efterfrågan.
Tillsammans med fallstudien har slutsatser kunnat dras för i vilka situationer det som landskapsarkitekt är relevant att använda sig av ett material med stor genetisk variation och i vilka situationer det inte lämpar sig. Resultaten visar att en genetisk variation bör tas i åtanke vid planerandet av stadsträdsbestånden. Detta eftersom träd med stor genetisk variation kan bidra till att bilda hållbara urbana miljöer som är motståndskraftiga emot framtida förändringar, samtidigt som träden även bidra med förstärkt identitet och variation till växtplatsen.

,

Trees are of great value for our urban environments. In addition to their aesthetic value, they contribute with a variety of ecosystem services. Therefore it is of great importance that the trees maintain good health and are preserved. However in recent years pests and diseases have become more common, and as a result of increasingly homogeneous tree stands the devastation has been great around the world. To prevent similar devastation in the future change is required. Today there is a strong focus on working with species diversity and it has been made clear that it is of great relevance to use different species in the planning. But another topic raised in recent years is the importance of genetic diversity for sustainable tree stands, something that is not given as much focus as species diversity but nevertheless is considered as important, according to the Swedish Environmental Protection Agency among others (Andersson et al., 2007 [online]).
The main objective of the thesis is a scientific description that clarifies the importance of genetic variation in tree stands and how a landscape architect can apply it in their work. The aim is to be part of the discussion on the topic and to arouse curiosity around issues of genetic variation to make more people aware of its importance. The thesis focus has been to find out why the genetic variation is necessary, how the landscape architect can work for greater genetic variation and if a genetically diverse material is relevant at all times.
The methods for answering my questions have consisted of both a descriptive literature study and a practical case study. To answer the thesis questions three topics were chosen to discuss genetic variation on the basis of disease resistance, climate adaptation and aesthetic value. In order to anchor the study to the reality a case study was performed where two avenues at Övedskloster, Stora allén consisting of cloned trees and Tvärallén consisting of seed propagated trees, were analyzed to examine the positive and negative aspects of them both and the differences between them.
The literature study shows that a genetic variation in urban tree populations is of great importance for a sustainable future. The three focus points disease resistance, climate adaptation and aesthetic value are all positively affected by a genetic variation. The results, however, also show a complexity of how an increased genetic variation should take place, how the development of new materials will be done and if the nursery industry or landscaping sector should take most of the responsibility. During the work the understanding that more education is needed in the matter, to make more people aware of the problem of loss of genetic variation, came to my knowledge. Education is essential if the green industry ought to start working with a large genetic variation, something that as result will increase the demand.
Along with the case study, conclusions have been drawn for the situations in which it is relevant for the landscape architect to use a genetically divers material and in which situations it is not as suitable. The results show that a genetic variation should be taken in mind when planning the urban tree stands. Since trees with genetic variation can help create sustainable urban environments that are resilient to future changes. At the same time the trees also contribute to enhanced identity and variety to the site.

Main title:Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet
Authors:Mattsson, Ida
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genetisk variation, stadsträdsbestånd, sjukdomsresistens, klimatanpassning, estetiskt värde, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2016 11:25
Metadata Last Modified:20 Oct 2016 11:25

Repository Staff Only: item control page