Home About Browse Search
Svenska


Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie, 2018. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. Den största delen av uppsatsen utgörs av en litteraturstudie där vi presenterar och diskuterar ett antal olika aspekter som genom den studerade litteraturen framkommit som särskilt betydelsefulla för att gestalta lekvänliga utemiljöer för barn. Uppsatsen innehåller även en fallstudie som vi utfört i Odense kommun. Här diskuterar vi hur väl vi tycker att kommunen lyckats uppnå en lekvänlig gestaltning av sina 13 playspots och på vilka sätt Odenses playspots kan bidra till att skapa mer lekvänliga stadsrum.

I litteraturstudien har vi konstaterat att leken är viktig och betydelsefull för ett barns utveckling, inlärning och välmående. Vi har också dragit slutsatsen att en lekvänlig miljö är en plats där barnet självmant vill leka samt gärna återkommer till. Var barnet väljer att leka, vilken typ av lek som tar form samt hur länge ett barn leker på en plats påverkas av utemiljöns gestaltning. Vi menar således att gestaltningen har en viktig funktion för om en utemiljö kan ses som lekvänlig eller inte. Vi har i litteraturen funnit att det finns 21 aspekter som skulle kunna ses som särskilt betydelsefulla för gestaltningen av en lekvänlig utemiljö. Dessa aspekter har utmynnat i en analysmetod som vi sedan använt oss av då vi i vår fallstudie analyserat Odenses playspots. Vi har funnit att aspekterna kan delas in i två kategorier där båda kategorierna kan ses som lika viktiga för att uppnå en lekvänlig utemiljö. Aspekter som faller under kategori 1 definieras enligt följande: “Aspekter som är önskvärda att uppnå genom gestaltning för att skapa lekvänliga miljöer för barn”. Till kategori 1 hör följande aspekter: Väder- och årstidsanpassning, Tillgänglighet, Rymlighet, Omgivningsanpassning, Rumsindelning, Variation, Multifunktionalitet och Föränderlighet. Aspekter som faller under kategori 2 definieras enligt följande: “Aspekter som är önskvärda att gestalta med för att skapa lekvänliga miljöer för barn”. Dessa skulle kunna användas för att uppnå en eller flera aspekter i kategori 1. Till kategori 2 hör följande aspekter: Ljud, Ljus, Digital teknik och interaktivitet, Färg och mönster, Markmaterial, Vatten, Topografi, Vegetation, Djur, Löst material, Lekredskap, Konstnärliga utsmyckningar och Tillfälliga installationer. Hur lekvänlig en miljö kan sägas vara menar vi beror på hur aspekterna i de båda kategorierna används samt hur de samverkar och kombineras. Aspekterna kan därmed inte ses som enskilda delar då dessa verkar ihop för att skapa intressanta miljöer som lockar till lek. Vilken aspekt som kan ses som viktigast för att gestalta lekvänliga utemiljöer menar vi inte går att säga generellt då detta beror på platsens sammanhang.

Genom vår fallstudie har vi kommit fram till att Odenses playspots har en varierande grad av lekvänlighet där vissa upplevs som mer lekvänliga medan andra kunde ha gestaltats på ett betydligt mer lekvänligt vis. Det är dock ett imponerande och inspirerande arbete som staden utfört och fortfarande arbetar med att utveckla. Då Odenses playspots har bidragit till att skapa mer lekvänliga stadsrum genom att synliggöra leken och skapa fler lekvänliga platser i staden skulle Odense också kunna ses som en mer lekvänlig stad jämfört med innan införandet av playspots. Vi menar att Odense kommun på många sätt är en förebild och stad att se upp till när det kommer till att skapa möjlighet för mer lek i stadsrummen. Vi tror att deras strategi och arbetssätt skulle vara inspirerande även för andra kommuner att ta del. Förutom en stark vilja att öka lekmöjligheterna och göra staden mer lekvänlig är Odense kommun inte unik som stad. Vi tror således att det skulle finnas stora möjligheter att på liknande sätt arbeta med punktvisa insatser i form av playspots även i andra städer. I framtiden hoppas vi därför få se fler städer som arbetar på liknande sätt.

,

In this master’s thesis we have investigated the possibility of creating more inviting urban spaces for children through punctual installations, in this case playspots. A playspot is a smaller play space, an installation or an individual element with the purpose of encouraging or inspiring play in the city. The main part of the thesis consists of a literature review in which we present and discuss a number of different aspects identified in the literature as particularly important for the development of play-friendly outdoor environments for children. The thesis also contains a case study conducted in Odense municipality. In this part we discuss how well we think the municipality has managed to achieve a play-friendly design of their 13 playspots and how playspots can be a way to create more inviting urban spaces that encourage play. In the literature review, we have found that play is an important part of a child’s development, learning and well-being. Also, we have come to the conclusion that a play-friendly environment is a place where the child wants to play and to which the child gladly returns. It is a spot where the child chooses to play. What kind of play that takes place and how long the play lasts is dependent on the design of the environment. Therefore, we believe that the design has an important function to determine whether an outdoor environment can be considered play-friendly or not. In the literature, we have found 21 aspects that could be seen as particularly important to incorporate in the design of a play-friendly outdoor environment. These aspects have resulted in an analysis method that has been used in our case study when analyzing the playspots in Odense. We have found that the aspects can be divided into two categories, where both categories can be considered equally important for achieving an inviting environment for play. Aspects in category 1 are defined as follows: "Aspects that are desirable to achieve through design to create play-friendly environments for children". Category 1 includes the following aspects: Weather and seasonal adjustment, Availability, Spaciousness, Surroundings, Spatiality, Variation, Multi-functionality and Changeability. Aspects in category 2 are defined as follows: "Aspects that are desirable to be used to create play-friendly environments for children". These could be applied to achieve one or more aspects of category 1. Category 2 includes the following aspects: Sound, Light, Digital technology and interactivity, Color and patterns, Flooring materials, Water, Topography, Vegetation, Animals, Loose material, Play equipment, Artistic embellishment and Temporary installations. How play-friendly an outdoor environment can be considered to be, depends on how the aspects of both categories are used and how they interact and are combined with each other. Therefore, these aspects should not be seen as individual elements as they work together to create interesting spaces for play. Which aspect that can be regarded as the most important, when it comes to designing inviting outdoor environments, depends on the context of the site. Through our case study, we have reached the conclusion that the playspots in Odense have a varying degree of playability. Some of them are more play-friendly, while others could have been designed in a much more suitable way. Nevertheless, it is an impressive and inspiring work that the municipality has achieved and still is working on developing. The playspots in Odense have created more inviting urban spaces for children by making the play visible and creating more play spaces in the city. In several ways, Odense could be looked upon as a model and a city to be inspired by when it comes to creating opportunities for more play in urban spaces. We believe that their strategy and working methods could be inspirational for other municipalities as well. Odense municipality has a strong willingness to increase children’s opportunities for play and make the city more inviting. However, beyond this Odense is not unique as a city. Therefore, we believe it would be possible to work with punctual installations in other cities as well. In the future, we hope to see more cities working with playspots in a similar way.

Main title:PLAYSPOTS
Subtitle:ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense
Authors:Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie
Supervisor:Kristensson, Eva and Kylin, Maria
Examiner:Jansson, Märit and Wegren, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:playspots, punktvisa insatser, lekvänlighet, lekmiljö, stadsrum, aspekter, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9855
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9855
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2018 09:41
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics