Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ylva, 2019. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. Det ingår i länsstyrelsernas uppdrag att tillhandahålla kunskapsunderlag om naturvärden till kommunerna, vilka i sin tur ansvarar för fysisk planering av mark- och vatten. I samband med en uppdatering av Skåne läns hemsida uppkom frågor om relevansen av att hålla äldre planeringsunderlag tillgängliga, vilket föranledde denna studie.

Som fallstudieobjekt valdes Hässleholms kommun vilken genom sin storlek och naturmiljö är representativ för många sydsvenska kommuner. I denna studie jämförs Från Bjäre till Österlen med naturvårdsprogram och översiktsplaner framtagna av Hässleholms kommun, för att slå fast i vilken utsträckning dessa kommunala dokument tar utgångspunkt i Från Bjäre till Österlen. Vidare intervjuas nuvarande och tidigare tjänstemän på Hässleholms kommun, två kommunekologer samt en planarkitekt, för att undersöka hur Från Bjäre till Österlen och andra naturvårdsunderlag har använts och används inom kommunal fysisk planering.

Studiens slutsats är att det finns goda skäl att hålla Från Bjäre till Österlen tillgänglig via webben då programmet är rikt på allmän kunskap om Skåne län och därtill kan fungera som historisk referens i studier av naturområdens utveckling. Resultatet av studien visar att Från Bjäre till Österlen har haft betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Från Bjäre till Österlen var ett av de viktigaste underlagen vid framtagandet av Naturvårdsprogrammet för Hässleholms kommun från 2005 där det användes som inspirationskälla samt utgångspunkt för urval av inventeringsområden och för värdering av naturområden. Idag används inte texterna ur Från Bjäre till Österlen i någon större utsträckning i Hässleholms kommun. Dock finns områdesvärderingen ur Från Bjäre till Österlen integrerad i kommunens webb-GIS som används av både kommunekologen och planarkitekterna. Att Från Bjäre till Österlen varken finns tillgänglig i nytryck eller via Länsstyrelsens hemsida påverkar sannolikt användningsgraden.

Studien pekar på att lättillgänglighet till, samt kommunala tjänstemäns kännedom om, planeringsunderlag påverkar deras användning inom den fysiska planeringen. Av studiens resultat framgår att kommunikation och kunskapsöverföring mellan länsstyrelse och kommun, liksom mellan kommunala tjänstemän med olika kompetenser – såsom kommunekologer och planarkitekter – borgar för användande av planeringsunderlag och i förlängningen för integration av naturvårdsfrågor i fysisk planering.

Studien lyfter fram Länsstyrelsens betydelsefulla roll i framtagandet av naturvårdsunderlag då länsomfattande naturvårdsprogram kan bidra med landskapsperspektiv där kommunala naturvärden sätts in i ett större sammanhang. Studien understryker vidare kommunernas viktiga roll för integration av naturvård i den kommunala fysiska planeringen men ser behov av tydligare krav för framtagande av kommunala naturvårdsprogram. Boverkets (2018) riktlinjer för framtagande av grönplaner, vilket inkluderar naturvårdsprogram, lämnar idag mycket öppet för tolkning. Vidare skulle standardiserade metoder för värdering av naturområden underlätta jämförelser och kvalitetsgranskning av naturvårdsprogram samt syntes av kunskap från olika källor. I relation till små kommuner med begränsade resurser kan länsstyrelsernas naturvårdsunderlag förväntas vara särskilt viktiga och behov finns därför av mer detaljerade underlag, vilka kan tjäna som utgångspunkt för avvägningar inom fysisk planering.

,

This study investigates Från Bjäre till Österlen - a plan for conservation of natural and cultural environment in the former county of Kristianstad - and its significance in relation to physical planning in the municipality of Hässleholm. The current loss of biological diversity (FN 1992) underlines the need for further knowledge of the natural environment. Providing municipalities with relevant planning material regarding natural values is part of the County Administrative Board’s mission. The municipalities are on the other hand responsible for land-use planning. When the County of Scania recently updated their website, a question was raised regarding the need to keep old planning material available for use.

The municipality of Hässleholm was chosen as a case for the study since it is representative of many municipalities in the south of Sweden, with regards to number of inhabitants as well as natural environment. Från Bjäre till Österlen is, within this study, documents produced by the municipality of Hässleholm. The purpose of the comparison is to determine to what extent the municipal documents correspond to Från Bjäre till Österlen. Present and former employees of the municipality of Hässleholm –two ecologists and one planner – were interviewed regarding the use of Från Bjäre till Österlen and other planning material within physical planning.

The study concludes that there are good reasons to keep Från Bjäre till Österlen available online as it provides general knowledge of Scania’s natural environment and functions as a reference regarding the development in natural areas. The study result show that Från Bjäre till Österlen has been significant in connection to Hässleholm’s physical planning. Från Bjäre till Österlen was one of the most important planning documents in the production of Hässleholm’s municipal plan for conservation of natural environment, from 2005, where it served as: a source of inspiration, a template for selection of natural areas to investigate as well as a template for valuation of natural areas. The text material in Från Bjäre till Österlen is rarely used in Hässleholm today. However, its valuation of natural areas is integrated with the web-based GIS in Hässleholm municipality. The fact that Från Bjäre till Österlen is neither in print nor available on the website of the County Administrative Board of Scania, is probably contributing to the infrequent use of the plan.

The study indicates that easy access to planning material and knowledge among civil servants of such planning material, affect the extent to which the materials are used within physical planning. Communication and knowledge transfer between County Administrative Boards and municipalities, as well as among professionals such as ecologists and planners – vouch for the use of planning material and in the long run, integration of issues of nature conservation within physical planning, according to the result of this study.

The significant role of the County Administrative Board in the production of planning material for natural environment is emphasized in this study. Planning material encompassing the natural environment of a county serve to strengthen the landscape perspective and to put the local natural values of the municipalities into a wider context. This study further underlines the important role of the municipalities in the integration of nature conservation in physical planning, while noting that there is a need for stricter demands regarding production of municipal planning material for conservation of the natural environment. Furthermore, the use of standardized valuation methods for natural environment would facilitate comparisons and quality control as well as synthesis of knowledge from different sources. The planning material for natural environment produced by the County Administrative Board can be expected to be of particular value to smaller municipalities with limited resources and should therefore be detailed enough to serve as a base for considerations within physical planning.

Main title:En plan för naturen
Subtitle:natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering
Authors:Eriksson, Ylva
Supervisor:Brunet, Jörg and Mellqvist, Helena
Examiner:Haaland, Christine and Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:planeringsunderlag, naturvårdsprogram, naturvård, fysisk planering, kunskapsöverföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10265
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10265
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2019 11:43
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics