Home About Browse Search
Svenska


Flodin, Helena, 2013. Planeringsaspekter för hur uteliggares liv hanteras i stadens offentliga rum : med exempel från Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Undersökningen syftar till att få svar på frågor kring hur uteliggares privata liv i det offentliga rummet hanteras, på kommunal nivå i Malmö stad. Med fokus på den fysiska planeringens roll ställer jag följande frågeställningar; hur ser uteliggares livssituation ut, med exempel från Malmö stad? hur hanterar man uteliggare på kommunal nivå, med exempel från Malmö stad? och hur ser ett eventuellt planeringssamarbete ut mellan myndigheter/organisationer på kommunal nivå för hur uteliggare hanteras i stadens offentliga rum, med exempel från Malmö stad? Genom litteraturstudier, som står för undersökningens teoribakgrund, belyser jag frågeställningarna från olika författares, forskares och myndigheters perspektiv. Egna intervjuer; med Skånes Stadsmission, kommunstyrelserepresentanter, mobila teamet och avdelningen för drift och underhåll (Gatukontoret) i Malmö stad, står tillsammans med observationer för undersökningens exempel från Malmö stad. Analysen och diskussionen tar upp samband och avvikelser mellan vad som framkommer i litteraturen och intervjuerna/observationerna. Flera samverkansparter på olika nivåer inom kommunen, påverkar uteliggare och akut hemlösas liv i stadens offentliga rum både direkt och indirekt. Frågeställningarna berör flertalet sociala aspekter för hur uteliggares liv hanteras i stadens offentliga rum, vilka diskuteras med fokus för den fysiska planeringens roll. I slutsatsen diskuteras svårigheten kring att besvara undersökningens frågeställningar, samt reflekterar över de samband och avvikelser som framkommit genom analysen. Undersökningen skrapar enbart på ytan till ett komplext område då uteliggares liv i stadens offentliga rum påverkas av och berör många fler aspekter än vad som ryms inom detta arbete.

,

This survey aims to get answers on questions about how street homeless people’s lifes in public spaces are handled. With focus on the role of physical planning I ask following questions; how do street homeless people’s lifes look like, with examples from Malmoe? how are street homeless people’s private life handled, with examples from Malmoe? and how does eventual collaboration between authorities/organizations on a local level take form, for how street homeless people’s lifes are handled in public spaces of the city, with examples from the city of Malmoe? Through studies of literature, which is the theory background of this survey, I illustrate the issues from different writer’s, researcher’s and authoritie’s perspectives. My own interviews; with the City mission of Scania, represantatives from politicians of the municipality, the mobile out-reach team and the Department of operation and support (the local Traffic Department) in the city of Malmoe, are together with personal observations the survey´s examples from the city of Malmoe. The analysis and the discussion raise relations and deviations between what reveals from the literature and the interviews/observations. Several collaboration partners on different levels in the municipality have an impact, both directly and indirectly, on street homeless people’s lifes in the public spaces of the city. The issues involve several social aspects on how street homeless people’s lifes are handled in public spaces, which are discussed with focus on the role of physical planning. The final discussion illustrates the difficulty of answering the survey´s questions, and reflects on the relations and deviations that are revealed in the analysis. The survey has only scratched the surface for a complex area since street homeless people’s lifes in public spaces have impacts of and deals with many more issues which do not take place within this study.

Main title:Planeringsaspekter för hur uteliggares liv hanteras i stadens offentliga rum
Subtitle:med exempel från Malmö stad
Authors:Flodin, Helena
Supervisor:Paulsson, Emma
Examiner:Persson, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:planeringsaspekter, strategier, fysisk planering, uteliggare, offentliga rum, kommunal nivå, Malmö stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2013 09:58
Metadata Last Modified:01 Jul 2013 09:58

Repository Staff Only: item control page