Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Mathilda, 2019. Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat : en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det industrialiserade och globaliserade samhällets ohållbara naturresurshantering har kommit
till att påverka hela planetens funktion. Som konsekvenser av detta står vi idag inför
klimatförändringar, förlust av biodiversitet och rubbningar av ekosystem. Samtidigt pågår en
kraftig urbanisering i världen, städer växer sig större och distansen till livsviktiga ekologiska
system ökar. Urbana miljöer är därför särskilt känsliga för ett förändrat klimat, andelen
hårdgjord yta ökar temperaturen och försämrar markens vattenreglerande förmåga.
För en hållbar stadsutveckling krävs ett mer resilient tankesätt i planering och förvaltning av
den fysiska miljön. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka metoder landskapsarkitekter kan
använda sig av för att uppnå samhällelig resiliens, vilket innebär förmågan att hantera
störningar och förändringar. I uppsatsen undersöks hur FNs åtgärdslista för resilienta städer
implementeras i Sveriges nationella planering. Resultatet visar på att det finns ett kommunalt
behov av stöd för finansiering av resilienta åtgärder. Vidare undersöks resilienta
förvaltningsmetoder genom teoretiskt forskningsunderlag och praktiska befintliga exempel.
Resultatet visar på två metoder för att uppnå resilienta socio-ekologiska system, dels gröna
åtgärder i den fysiska miljön, men också att åtgärder för att utveckla det sociala systemet
måste till.

,

Industrialized and globalized societies generate an unsustainable management of natural
resources wich has come to influence the entire funcion of the planet. As a consequence, we
are facing climate change, biodiversity loss and ecosystem disruption. At the same time, there
is a rapid urbanization in the world, cities are growing larger and the distance to vital
ecological systems is increasing. Urban environments are therefore particularly sensitive to a
changed climate, the proportion of hardened surface increases the temperature and degrades
the water-regulating ability.
For a sustainable urban development, a more resilient way of thinking is required in the
planning and management of the physical environment. The purpose of this paper is to
investigate which methods landscape architects can use to achieve societal resilience, which
means the ability to manage disturbances and changes. The essay examines how the UN’s list
of actions for resilient cities is implemented in Sweden's national planning. The result shows
that there is a need for support on financing resilient actions on a municipal level.
Furthermore, resilient management methods are examined through theoretical research data
and practical existing examples. The result shows two methods for achieving resilient socioecological
systems, implementing green infrastructure in the physical environment, but also
that actions to develop the social system must be implemented.

Main title:Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat
Subtitle:en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön
Authors:Dahlberg, Mathilda
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:resiliens, samhällelig resiliens, hållbar stadsutveckling, klimatförändringar, anpassning, socio-ekologiska system, klimatanpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15323
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15323
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2020 09:18
Metadata Last Modified:11 Feb 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page