Home About Browse Search
Svenska


Lundgren Alm, Elin, 2020. Urbana ekosystemtjänster : social-ekologisk design i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
31MB

Abstract

Enligt FN:s befolkningsprognos kommer antalet människor på jorden år 2050 vara
ungefär 9,3 miljarder, varav 68 procent av dessa förväntas bo i städer. I Sverige har
siffran legat stabilt runt 80 procent sedan 1970-talet men ny statistik visar på en
uppåtgående trend. En sådan utveckling ställer krav på städernas utformning, såväl
kvalitativ som kvantitativ. Som reaktion mot fenomenet urban sprawl har den täta
staden blivit idealbild för en hållbar stadsutveckling. Samtidigt sker förtätning på
bekostnad av befintliga grönytor.
Grönytorna har stor betydelse för stadsmiljön och dess invånare. Förutom rekreativa
fördelar och biologisk mångfald bidrar de exempelvis till förbättrad luftkvalitet,
temperaturreglering och dagvattenhantering. Dessa funktioner samlas under
begreppet ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster
naturens ekosystem ger människan. De är direkt nödvändiga för mänsklighetens
välfärd och livskvalitet, och bidrar med både sociala och ekologiska värden.
Ekosystemen och samhället är tätt sammankopplade via ekosystemtjänster,
framförallt i stadsmiljö. När samhällssystemet och ekosystemen betraktas som en
helhet kallas det för social-ekologisk systemsyn. Ekosystemtjänster har blivit ett
värdefullt verktyg vid utformning och planering av hållbara städer där grönytor via
sina ekosystemtjänster kan bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Men det krävs vitala
ekosystem och en robust grön infrastruktur i stadsmiljön för att ekosystemtjänster
överhuvudtaget ska kunna levereras.
I detta arbete har jag undersökt hur ekosystemtjänster kan implementeras
i stadsmiljön. Via en litteraturöversikt redogör jag för begreppets teoretiska
betydelse och innebörd samt relevanta metoder. Jag har också via en fallstudie
praktiskt tillämpat litteraturöversiktens teorier i ett möjligt stadsutvecklingsprojekt.
Tillämpningen presenteras som ett designprogram med syfte att ge förslag på hur och
i vilka sammanhang ekosystemtjänster kan implementeras.
Utifrån litteraturöversikten och fallstudien kan jag konstatera att de sociala och
ekologiska värdena ännu inte är helt integrerade och att det är nödvändigt att arbetet
med ekosystemtjänster sker mer förvaltningsövergripande. Ekosystemtjänster kräver i
praktiken rumslighet, ytor och länkar för att uppnå sin fulla potential.

,

According to the UN world population forecast, the number of people on earth will
in 2050 be around 9.3 billion. Statistics estimates that up to 68 percent of these will
live in cities. In Sweden, the number has remained stable around 80 percent since
the 1970s, but new statistics indicate an increasing trend. Such development put both
qualitative and quantitative demands on the design of cities. As a response against
the phenomenon of urban sprawl, the dense city has become the ideal for sustainable
urban development. At the same time, densification occurs at the expense of existing
green structures.
The green structures are of great importance to the urban environment and its
inhabitants. In addition to recreational benefits and biodiversity, they contribute with
several advantages such as improved air quality, temperature control and stormwater
management. These functions can be described as ecosystem services. Ecosystem
services are the products and services nature’s ecosystem provides to humans. They
are directly necessary for our welfare and quality of life, and contribute with both
social and ecological values.
Ecosystems and society are closely connected through ecosystem services, especially
in urban environments. When the society and ecosystems are considered as a whole it
is called social-ecological system view. Ecosystem services has become a valuable tool
when designing and planning sustainable cities, where green spaces through their
ecosystem services can contribute to a more sustainable urban environment. Yet vital
ecosystems and a robust green infrastructure in the urban environment are needed
for ecosystem services to be delivered at all.
In this work, I have explored how ecosystem services can be implemented in an urban
context. Through a literature review I explain the concept’s theoretical meaning
and significance as well as relevant methods. Furthermore, I also apply the concept
practically through a case study in a possible urban development project. The result
is partly presented as a design program with the purpose of providing alternatives on
how and in which contexts ecosystem services can be implemented.
Based on the literature review and the case study, I can conclude that the social
and ecological values are not yet fully integrated and that it is necessary that work
with ecosystem services needs to take place across the boundaries of planning and
management. Moreover, ecosystem services require spatiality and space to reach their
full potential.

Main title:Urbana ekosystemtjänster
Subtitle:social-ekologisk design i stadslandskapet
Authors:Lundgren Alm, Elin
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Lövrie, Karl and Svännel, Jessica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, social-ekologisk design, stadsplanering, stadsomvandling, social hållbarhet, urban ekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 08:12
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page