Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Johan, 2018. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie handlar om hur fjällturism på olika sätt kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan av persontransporter. Det finns en tydlig trend inom dagens turism som säger att naturen lockar fler människor än någonsin. Turistdestinationer i svenska fjällen beräknas få fler turister och en ökad besöksnäring. Samtidigt skapar turismen stora miljöpåverkningar, framför allt på grund av att många besökare transportera sig med bil. Detta är en stor utmaning för svenska fjällturismdestinationer. Antalet transporter måste minska i framtiden. Detta kommer att kräva stora strukturella förändringar och insatser från turistindustrin, som står för en stor del av de infrastrukturella investeringarna i dessa områden.

Idag sker omställningen mot miljövänliga transportalternativ för långsamt. Därför är det viktigt att medvetenhet om vikten av denna omställning sprids och blir tydlig. Bilen ses för många som en självklar del i sättet vi transporterar oss på, men forskning visar att bilanvändandet måste minska för att vi ska kunna uppnå ett hållbart transportnät. För att de svenska fjälldestinationerna ska kunna uppnå en fortsatt positiv utveckling i antalet besökare måste kollektiva alternativ samt gång och cykel prioriteras. Detta har redan gjort med framgång på många liknande platser i världen. I min studie tar jag bland annat upp exempel från alperna där en omställning skett från bilberoende till miljövänliga alternativ. En sådan omställning har visats kunna påverka besöksnäringen positivt när den integreras och utformas på ett sätt som underlättar resandet, skapar bättre tillgänglighet och gynnar det lokala samhället. En sådan förändring beskrivs som komplex och kräver samverkan mellan samhällets olika aktörer, beslutsfattare och befolkning. Detta är viktigt eftersom ett välfungerande transportsystem utvecklas av alla som använder det och omställningsprocessen sker genom en gemensam beteendeförändring.

Jag har valt att närmare undersöka skidorten Åre för att identifiera hur arbetet kring omställningen mot hållbara alternativ utvecklas. Det sker idag satsningar på kollektivt resande och cykelbanor i Åre men på många platser är det glest befolkat och detta försvårar satsningar på kollektiva alternativ. Bilberoendet är utbrett och står för en stor del av kommunens utsläpp av växthusgaser. Många som besöker Åre tar sig också dit med bil vilket skapar påfrestningar på miljö och människor.

För att uppnå målen om en hållbar mobilitet måste Åre och andra svenska fjälldestinationer göra satsningar på miljövänliga transportmedel. Genom att utnyttja underlaget av turister har dessa orter möjlighet att utveckla de kollektiva nätet och göra satsningar på hållbara alternativ. För att detta ska kunna genomföras krävs samverkan. Skistar är ett företag som har stor påverkan på Åres utveckling. Samarbetet mellan Skistar och övriga aktörer måste förbättras och styra riktningen för transportnätet i en hållbar riktning. Detta är bara möjligt om konkreta gemensamma mål fastställs. De satsningar som görs för de alternativa transportmedlen måste också marknadsföras och anpassas för att omställningen ska locka och accepteras av samhället liksom turistnäringen.

,

This study is about how mountain tourism can work in different ways to reduce its environmental impact on passenger transport. There is a trend in today's tourism that says that nature attracts more people than ever. Tourist destinations in Swedish mountain regions are expected to attract more tourists in the future. At the same time, tourism creates major environmental impacts, one issue is the fact that many visitors are traveling by car. This is a major challenge for tourism destinations. The number of transports needs to decrease in the future. This will require major structural changes and efforts from the tourism industry, which account for a large part of the infrastructure investments in these areas.

Today, the shift towards environmentally friendly transports takes place too slowly. Therefore, it is important that awareness of the importance of this problem is spread and become clear. The car is seen to many as an obvious part of the way we transport, but research shows that car use must be reduced in order to achieve a sustainable transport network. In order for the Swedish mountain destinations to achieve continued positive development in the number of visitors, collective alternatives as well as walking and cycling must be prioritized. This has already been done successfully in many similar places in the world. In my study, I am giving examples from the Alps, where a change has been made from car dependence to environmentally friendly alternatives. Such a change has been shown to be able to positively influence the visitor industry when integrated and designed in a way that creates better accessibility and benefits local communities. Such a change is described as complex and requires interaction between society's different actors, decision makers and the local community. This is important because a well-functioning transport system is being developed by everyone who uses it and the development takes place through a common change in behavior.

I have learnt more about Åre ski resort to identify how the work on improving sustainable alternatives is being developed. Today there are investments being made in public transport and cycle tracks in Åre, but in many places Åre is sparsely populated, and this complicates efforts on collective alternatives. Car dependence is widespread and accounts for a large part of the municipalitys greenhouse gas emissions. Many visiting Åre also get there by car, which creates stress on the environment and on people.

In order to achieve the goal of sustainable mobility, Åre and other Swedish mountain destinations must make efforts on environmentally friendly transports. By utilizing the basis of tourists, these resorts have the opportunity to develop collective networks and make efforts on sustainable alternatives. In order for this to be carried out, cooperation is key. Skistar is a company that has a major influence on the development in Åre. The cooperation between Skistar and other actors must be improved and the transport network must be controlled towards a sustainable direction. This is only possible if common goals are established. The efforts made for the alternative means of transport must also be marketed and adapted for it to attract guests and become accepted by the local community.

Main title:Hållbar mobilitet i skidorter
Subtitle:en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer
Authors:Hultman, Johan
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar, mobilitet, turism, Åre, fjällturism, transporter i skidorter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Nov 2018 14:18
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page