Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Katarina, 2009. Trädgården i bloggosfären : blogg och landskapsarkitektur, i ett samhälle alltmer influerat av populärkultur.. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Dagens huvudrubrik: Den nya trädgårdstrenden är här! Medietrenden är tydlig; trädgården har blivit populärkultur och via tidningarnas löpsedlar, tv, inredningsmässor etc. letar den sig ut till en allt bredare publik. Trädgården framställs i populärpressen som ny och modern med en tydlig trendfokus där utseende och form framhålls, något som ofta baserar sig på marknadsekonomiska incitament. Trädgården som ”trendig” är en bild som inte sällan bekräftar den allmänna uppfattningen, eller förutfattade meningen om man så vill, om trädgården som en förlegad eller gammaldags företeelse. Jag ställer mig frågan hur jag som landskapsarkitekt ska förhålla mig till den alltmer inflytelserika populärkulturen – måste vi hitta nya sätt att kommunicera? Kanske kan vi ta tillvara de förutsättningar som skapats av den pågående medieutvecklingen och med detta som utgångspunkt skapa en nytolkning av trädgården?
Jag fick idén om en trädgårdsblogg då jag konstaterade att trädgård på Internet inte tycks visa ett spår av det trendfokus som kännetecknar rapporteringen i populärpressen. Här är trädgården fortfarande traditionellt odlingsrelaterad, något som kombinerat med ett till synes växande intresse för trädgårdsdesign skapar en möjlighet. Det var ur detta perspektiv som jag inledde min studie kring ämnet med målet att skapa en blogg om trädgårdsdesign på Internet. Men skapandet av en trädgårdsblogg ledde också till svårigheter, och antagandet om en ”trädgård i populärformat” sattes på sin spets. Är det överhuvudtaget möjligt att som landskapsarkitekt ha en kommersiell och marknadsinriktad ståndpunkt utan att motsäga sig själv?
Med dessa frågor som grund formulerades en forskningsuppgift, med syfte att undersöka hur jag med bloggens hjälp kan ta ett steg mot en förnyelse av trädgård som ett kulturellt fenomen. Detta undersöks genom en tvärvetenskaplig ansats där jag diskuterar landskapsarkitektur och trädgård i förhållande till uppsatsens två huvudbegrepp: populärkultur och blogg.
Slutsatserna visar att det i Internetträdgården skapas ett intressant möte mellan medievärlden och landskapsarkitekturen. I mötet uppstår det oväntade, bloggen smälter samman med trädgården som nyskapas i en virtuell skepnad. Trädgården har utvecklats från sin ursprungliga form och får på Internet ett eget liv där begreppet trädgård får en ny innebörd. Jag vill påstå att denna konvergens bidrar till det som jag vill kalla en förnyelse av trädgården som kulturellt fenomen. Trädgårdsbloggen blir en unik företeelse och en välkommen utvidgning av den designteoretiska trädgårdsdiskursen.
Välkommen till den nya trädgården i bloggosfären, där landskapsarkitektur möter mediekultur, det professionella blandas med det folkliga, tradition med trend, där det populära existerar sida vid sida med den ”fina” och den ”folkliga” kulturen, och där en ny kommunikationsarena skapas öppen för alla att delta.

,

Headline of today: The new garden trend is here! The media trend is clear; the garden has developed to popular culture and is through newspaper headlines, television, fairs etc. looking out on an increasingly wider audience. The garden in the popular press is described as a new and modern, where design and appearance is prioritized, which often is based on market incentives. The garden as “trendy” is an image which often confirms the general opinion, or preconceived idea if you like, on the garden as an outdated or old-fashioned phenomenon. I wonder how I, as a landscape architect should relate myself to the increasingly influential popular culture – do we have to create new ways to communicate? Perhaps we can take advantage of the conditions created by the current media development and on this basis, create a new interpretation of the garden?
I got the idea for a garden blog when I found that garden on the Internet does not seem to keep track of the trend focus that characterizes reporting in the popular press. On Swedish Internet sites the garden still is traditional cultivation-related, which, combined with an apparently growing interest in garden design creates an opportunity. From this perspective I began my study on the subject with the objective to create a blog on garden design on the Internet. But the creation of a garden blog also led to difficulties, and the adoption of a “garden in the popular format” was set to a head. Is it possible as a landscape architect to have a commercial and market-oriented stance without contradicting himself?
With these questions as a basis a research task was formed, with the aim to explore how I with a blog can take a step towards a renewal of the garden as a cultural phenomenon. This is examined through an interdisciplinary approach, where I discuss landscape architecture and the garden in relation to the two main concepts of the study: popular culture and blog.
The findings show that the Internet garden creates an interesting encounter between the media and landscape architecture. In this encounter, the unexpected is revealed, the blog and the garden blends together into a new virtual element. The garden has evolved from its original form and is given a new meaning on the Internet. I would say that this convergence contributes to what I want call a renewal of the garden as a cultural phenomenon. The garden blog becomes a unique phenomenon and a welcome expansion of the design theoretical garden discourse.
Welcome to the new garden in the blogosphere, where landscape architecture meets the media culture, the professional is mixed with the popular, tradition is mixed with trend, where the popular is existing side by side with “high” and “trivial” culture, and where a new arena for communication is created, accessible for everyone to participate.

Main title:Trädgården i bloggosfären
Subtitle:blogg och landskapsarkitektur, i ett samhälle alltmer influerat av populärkultur.
Authors:Svensson, Katarina
Supervisor:Hellström Reimer, Maria
Examiner:Lieberg, Mats and Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:blogg, trädgårdsdesign, landskapsarkitektur, populärkultur, internet, kommunikation, media, blog, garden design, landscape architecture, popular culture, communication
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-758
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-758
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Nov 2011 08:04
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page