Home About Browse Search
Svenska


Kristensson, Klara, 2017. Bostadsgården som mötesplats för äldre och barn. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Bostadsgården är det gröna rum som ligger i närmst anslutning till bostaden och skapar således en unik arena för sociala möten och samspel mellan människor, livet igenom. Bostadsgården kan varken ses som ett grönt privat uterum, eller en del av den offentliga staden, utan är egenartad i sin roll som halvoffentligt rum. I och med dagens förtätningsideal är bostadsgårdens plats i staden hotad, något som fick mig inspirerad till att studera bostadsgårdens roll, dess brukare och de behov som bostadsgården kan uppfylla för människor i olika ålderskategorier.
Fler och fler planerare strävar efter att skapa den blandade staden, med heterogen bebyggelse, platser för möten, aktiviteter och verksamheter. Trots detta är ålderssegregation utbredd och med dagens mediavanor, stressade livsstil och fritidsaktiviteter skapas en större uppdelning mellan äldre och barn än vad som tidigare gjorts. Däremot är bostadsgården en arena som skapar möjlighet för åldersöverbryggning då det visat sig att bostadsgården är det rum som gemensamt för äldre och barn är det absolut viktigaste. Barn och äldre är de två åldersgrupper som är mest rörelsebegränsade i staden, vilket leder till att de i störst utsträckning är bundna till bostadens närmiljö.
Det här arbetet grundar sig i en litteraturstudie som studerar äldre och barns behov på bostadsgården. Åldersgruppernas behov i den bostadsnära miljön studeras på ett övergripande sätt, applicerat på bostadsgården som ett unikt rum i staden. Studien tar utgångspunkt i tre kunskapssamlande begrepp för åldersgruppernas behov; tillgänglighet, aktivitet och attraktivitet. En indelning som både verkat ledande i undersökningarna av barn och äldres behov på den bostadsnära miljön och i sammanställande av åldersmässiga behov som samspelar och motverkar varandra på bostadsgården. Olika behov ställs mot varandra för att se hur barn och äldres vistelse på bostadsgården kan skapa gemensamma mötespunkter. De belysta punkterna kan på så sätt bli ett steg mot minskad ålderssegregation och begränsa nya bostadsgårdar som inte lever upp till alla dess brukare, oavsett ålder.

,

Shared residential gardens in apartment blocks are the green space that is located in the closest proximity to the residence, and therefor creating a unique arena for social meetings and interactions between people, through life. The shared residential gardens cannot be seen as a green private space, or part of the public city, but as a unique semi-private room. With today's consolidation ideals in planning, the shared residential gardens site and space is threatened, something that inspired me to study the unique role of the shared residential gardens and its users. To study the specific needs that the shared residential gardens can meet for people of different age categories.
More and more planners aim to create the mixed city, with heterogeneous housing, places for meetings, activities and businesses. Nevertheless, age segregation is widespread and with the current media habits, stressed lifestyle and increased leisure activities, a larger discrepancy between elderly and children is created today, more than previously. On the other hand, the shared residential gardens are an arena that creates an opportunity for age bridging. It turns out that the shared residential gardens are the most important place to elderly and children. The two age groups are the most physically restricted in the city, which means that they are largely bound to the green areas offered in the residential environment.
This essay is based on a literature study, studying the needs of elderly and children in the shared residential gardens. The needs of the two age groups are studied in a comprehensive manner, applied to the shared residential garden, as a unique space in the city. The study is based on three knowledge-gathering concepts for the needs of the age groups; Accessibility, activity and attractiveness. A division both acted as leader in the surveys of the needs of children and elderly in the shared residential gardens and as assembling of age-related needs that proved to interact or contradict each other. Different needs between the two age groups are set against each other to see how children and elderly people in shared residential gardens can create common meeting points for social activity. The enlightened interactions can though this essay be a step towards age segregation and residential buildings that do not live up to all its user’s needs, regardless of age.

Main title:Bostadsgården som mötesplats för äldre och barn
Authors:Kristensson, Klara
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Sarap, Tiina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, barn, äldre, behov, mötesplats, ålderssegregation, bostadsnära miljö, odling på gård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7089
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7089
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2017 11:45
Metadata Last Modified:22 Sep 2017 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics