Home About Browse Search
Svenska


Persson, Rebecka, 2018. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Tillgänglighet, i egenskap av fysisk framkomlighet, i landskapet möjliggör rörelse för människorna i Sverige. Denna rörelse har akademiskt påvisade effekter både hos människan och naturen. För människan innebär tillgänglighet möjlighet till fysisk rörelse, vilket ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan. Den fria rörelsen i det svenska landskapet bekräftas även till viss del av Allemansrätten. Att vistas i sitt landskap och återupprepat använda dess funktioner bidrar till en känsla av rätten till sitt landskap och blir därigenom en demokratisk del av samhället. Människans användning och brukande av landskapet leder även till olika sorters naturpåverkan, vilket måste beaktas vid planering.

Ett av sätten att vistas i landskapet och ta tillvara på det tillgängliga landskapet är genom friluftsliv och rekreation. Skyddade naturområden har ofta stora naturvärden och möjliggör stora delar av det svenska friluftslivet. Även kulturvärden bör tas hänsyn till i arbetet med kvalitativa miljöer eftersom relationen mellan natur och kultur är starkt sammankopplade. De flesta brukargrupper som besöker skyddade naturområden har olika krav och förväntningar på hur deras friluftsliv ska ske och se ut. Vid planering av tillgängliggörandet av naturområden finns alltså flera parametrar att ta hänsyn till.

Med ett avstamp i naturen som idé och brukargruppers olika behov syftar uppsatsen till att applicera det ramverk som framkommer i uppsatsen på Linneröds naturvårdsområde. Ramverket kombineras med landskapsanalyser över Linneröd och resultatet är ett förslag på hur området kan tillgängliggöras genom nya friluftsstigar i området. Målet är att uppsatsen ska kunna användas av den förvaltande föreningen och andra som är intresserade av att arbeta med tillgängliga rekreationsmöjligheter.

,

Accessibility, in the capacity of physical passage, to the landscape enables movement and travel for the people in Sweden. This movement has academically proven effects for humankind and nature. For people, the accessibility means enhanced opportunities to physical movement, which has positive effects on physical and mental health. The free movement in the Swedish landscape is partially protected by the Right of Public Access. To dwell in the landscape and repeatedly use its functions contribute to the sense of right to the landscape and accessibility thereby becomes a democratic part of society. Human use of the landscape also leads to different types of negative effects on the nature, which needs to be considered in planning.

One way of dwelling in the landscape is by recreation and outdoor life. Protected nature areas have large biological values and enable big parts of the Swedish outdoor life. Cultural values need to be considered while working with qualitative environments as well, due to the strong relationship between nature and culture. The different types of user groups that visit protected nature areas all have different demands and expectations on how their recreation should occur and look. There are therefore several parameters that need to be considered while planning for accessibility to nature areas.

This thesis takes off in nature as an idea and the different needs of user groups and aims to apply the framework to the protected nature area of Linneröd. The framework is combined with landscape analyses of Linneröd which results in a proposal on how to make the area accessible through new recreational paths. The main objective of the thesis is to be used by the administrative association of Linneröd, as well as others who are interested in working with accessible recreational opportunities.

Main title:Tillgänglig natur
Subtitle:ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd
Authors:Persson, Rebecka
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rekreation, leder, stigar, vandring, ridning, Linneröd, friluftsliv, naturvårdsområde, skyddad natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Oct 2018 07:33
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics