Home About Browse Search
Svenska


Saiduddin, Linnéa, 2022. Den post-pandemiska staden : covid-19 och möjliga effekter av nutida svenska stadsbyggnadstrender. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Denna litteraturstudie undersöker om man bland forskare och experter
håller det sannolikt att Covid-19 kan förväntas påverka nutida
stadsbyggnadstrender då rådande pandemi medfört en högre grad av
distansarbete samt potentiellt förändrade flyttmönster och
boendepreferenser. Tidigare trender som på ett nationellt och globalt plan
har varit aktuella är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet med fokus
på klimatet men pandemin kan ha belyst vissa krav om att framtida städers
utformning måste prioritera folkhälsan, detta kan kollidera med den aktuella
trenden förtätning. Med hjälp av bland annat översiktsplaner från Malmö,
Göteborg och Stockholm går det att urskilja att täta, multifunktionella
stadsdelar, utvecklade gång- och cykelnätverk samt grön infrastruktur är
nutida trender. Dessa trender går även att finna internationellt och det är
svårt om dessa trender kommer att förändras i och med pandemin. Vissa
forskare och experter tror att dessa trender kommer få ännu mer fokus och
ett fåtal tror att trender som utglesning kan förekomma. Det finns en rädsla
för att de kontor som idag fyller stadskärnorna i samtliga av Sveriges
storstäder kommer stå tomma men undersökningen kan inte urskilja om
behovet av kontorslokaler kommer att minska efter pandemin. Dessa
lokaler kan få andra syften eller ny design som främjar folkhälsan. När det
gäller den framtida bostaden kan man se vissa flyttmönster som tyder på
att storstadsregioner tappar invånare och att fler söker efter villor under
pandemin. Men om detta är en ny grön våg eller en temporär trend går ännu
inte att fastställa. Det enda man kan säga är att isoleringen till följd av
pandemin har fått människor att omvärdera sin omgivning och behovet av
grönytor.

,

This study examines whether there are signs of change in the urban
planning trends that were already prevalent before Covid-19 when the
pandemic brought about a higher degree of remote work as well as
potentially changed migration patterns and housing preferences. Previous
trends that have been relevant on a national and global level are ecological,
economic and social sustainability with a focus on the climate, but the
pandemic may have brought to life certain demands that the future
appearance of cities should promote public health as well, which may go
against future plans about the ecologically sustainable alternative,
densification. Using, among other things, overview plans from Sweden's
three largest cities, it is possible to discern that the dense, multifunctional
neighborhoods with developed pedestrian and bicycle networks and wellintegrated
green infrastructure are growing trends. These trends can also
be found internationally and it is difficult to say that these will change
especially much with the pandemic. Some believe that these trends will gain
even more focus, a few believe that they will lose some popularity. There is
a fear that offices that today decorate the city centers in all major cities in
Sweden will echo empty, but with what is presented in the study, it is not
possible to distinguish whether the need for office space will decrease after
the pandemic. These premises may also be given other purposes or new
designs that promote public health. With regard to future housing, certain
migration patterns can be seen that indicate that metropolitan regions are
losing residents and that more people are looking for individual houses
during the pandemic. But whether this is a new green wave or a temporary
trend cannot be determined either. The only thing that can be said is that
the pandemic has caused people to reevaluate their surroundings and the
need for green spaces.

Main title:Den post-pandemiska staden
Subtitle:covid-19 och möjliga effekter av nutida svenska stadsbyggnadstrender
Authors:Saiduddin, Linnéa
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Stadsbyggnad, Covid-19, Landskapsarkitektur, Förtätning, Arbetsplats, Kontor, Bostad, Grön infrastruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18537
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18537
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2022 09:28
Metadata Last Modified:17 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics